amalinks wokungena

Breaking News

Sezizinengi Izizalwane zeZimbabwe Ezingasadli Inyama


Abanye kabasayithinti lakancane inyama ...

Ngesikhathi uncwaningo kwezempilakahle seluveza ukuthi kulemikhuhlane eminengi engabangelwa yikudla inyama, inani labantu asebekhetha ukungadli inyama lalo lilokhu lisanda.

Ukwanda kwabantu emhlabeni ikakhulu emadolobheni lapho okungelazifuyo khona sekwenze kwanda ubunengi benyama efunakalayo.

Inyama idliwa ngabantu abanengi eZimbabwe lamanye amazwe.
Inyama idliwa ngabantu abanengi eZimbabwe lamanye amazwe.

Ingcitshi zezifundo zescience sezenze ukudla lemithi eyenza inyamazana okutholakala kuzo linyama zikhule ngesivuvu esikhulu ukuze inyama ingasileli.

Abezempilakahle bathi lokhu sekwengezile imikhuhlane efana leyenhliziyo lemvukuzane isikhathi esinengi ebangelwa yikudla inyama.

Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sehlule Moyo, uthi ngenxa yalesi sizatho, sekuleminyaka eyekele ukudla inyama.

UNkosikazi Sehlule Moyo.
UNkosikazi Sehlule Moyo.

“Ngiyabenefitha ke ngokuba yi vegetarian ngoba angibanjwa yimikhuhlane eminingi esiyithola kulezizinto esiyithola ngokudla okunama animal products ... Ngoba izinyamazana ezinengi zihlatshwa amajekiseni, zilemikhuhlane and sisuka sithathe imikhuhlane le siyifake emizimbeni yethu obekungafanelanga ukuthi ngabe siyayithola limikhuhlane, then sesizithola silale mikhuhlane.”

Ngomnyaka ka1980 kusiya ku 1986, ingcitshi kwezescience eHarvard University, zikhokhelwa ng Dr. Frank Hu, owesikolo se Harvard School of Public Health, ziqhube ucwaningo lokubona ukuthi kambe inyama ilomthelela onganani kumpilakahle yabantu.

Abantu ababekulolucwaningo babesedlula izinkulungwane ezilikhulu (120,000) kanti futhi babesidla inyama ngokwesilinganiso esehlukileyo. Ekuqaleni kwalolucwaningo bahlolwa kwatholakala ukuthi abalazifo zenhliziyo loba esemvukuzane.

Kusiyaphela lolucwaningo kwasekufe abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili (24,000). Kuleli nani kwatholakala ukuthi ababesidla inyama kakhulu abedlula izinkulungwane ezihlanu (5,900) babulawa yizifo zenhliziyo kwathi abaphose bafike izinkulungwane ezilitshumi (9,500) babulawa ngumkhuhlane wemvukuzane.

UNkosikazi Ntandoyenkosi Moyo.
UNkosikazi Ntandoyenkosi Moyo.

Omunye wabeZimbabwe abangadli inyama, ngenxa yocwaningo olufana lalolu uNkosikazi Ntandoyenkosi Moyo, uthi kunengi ukudla kwemvelo abakudlayo ukuze kuthathe indawo yenyama abangasayidliyo.

“Ukuba yivegetarian akutsho ukuthi umuntu akalanto yokudla. Silamagwadla, silombila, silengqoloyi, silama beans, abo ma lentils lendumba ama sugar beans. Ama vegetables akhona futhi for ama enzymes. So konke kukhona. Okubalulekileyo yikuthi njengomuntu ubekwazi ukuthi umzimba wakho udingani, udinge yonke into eyakha umzimba.”

Ngomnyaka ka2013 kuvele ukuthi enyameni okwenziwa ngazo amaburger kweleSouth Africa abazenzayo bebehlanganisa lenyama yabobabhemi lengulube kodwa bekufihla ukuthi lezo nyama zikhona phakathi. Ngomnyaka ophelileyo eZimbabwe indaba ebisegudwini ngeyomunye usomabhizimusi obephakathi kokuvula ibhutsha yabobabhemi okuthiwa yinyama ezathengiselwa kuphela amazwe empumalanga.

Kodwa-ke abanengi bathi sekungenzeka linyama icine isingena emabhutsha eZimbabwe ngudlu badliswe obabhemi mfihlo.

Eyinye inyama ilemithi emangalisayo.
Eyinye inyama ilemithi emangalisayo.

Lobake kunjalo, inengi lezizalwane zeZimbabwe lithi akusonto elula ukwekela ukudla inyama. Isizalwane seZimbabwe uMnu. Nkosana Ncube uthi yena kusukela ekhula akwaziyo yikuthi ezitshebeni zonke okutshetshwa ngazo inyama yiyo umaqhuzu.

“Inyama ngendlela engiyithanda ngakhona! Ngiyezwa sibili bathi kule zifo ezifana labo gout lezinyenje izifo ezehlukene, kodwa inyama akusinto engingahlukana layo. Ma sengiyicabanganje etshisiwe, ngiyicabanga ngalo lonke uhlobo lwenyama nje lama spice nani nani, akusinto elula ukuthi ngingahlukana nayo inyama. Ngiyikhonzile sibili kakhulu.”

Abezezempilakahleke bona bakhuthaza labo abadla inyama ukuthi bangayidli okwedlulise amalawulo ngoba lokho yikho okungabenza babanjwe yimikhuhlane. Labo abangasayidliyo bakhuthazwa ukuqakathekisa ukudla okuzathatha indawo yenyama okufana lendumba, amakhowa, amazambane, amagwili lokunye ukudla okwakha umzimba.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG