amalinks wokungena

Breaking News

Civil Protection Unit: Asila Mali Eneleyo Yokuphatha Ingozi yeMpompoma Zamanzi


Abohlangothi oluphatheke emisebenzini yokusiza uzulu ngesikhathi ebhekane lobunzima loba kuqhamuke ingozi olwe Civil Protection Unit, batshele ikhomidhi ebona ngezokulondolozwa kokuthula lenhlalakahle kukazulu olwe Thematic Committee on Peace and Security, ukuba lanxa behlala belungiselele emsebenzini wabo, baphazanyiswa yinkinga yokusilela kwemali yokusebenzisa ikakhulu ngalesi sikhathi lapho izulu lisina kakhulu. Kunje abe CPU bathi bathole phose ingxenye yesigidi samadollar-US$450,000 kuphela lanxa bebekhangelele izigidi ezinhlanu zamadola$5 milliion.

Lokhu kuvezwe ngumkhokheli waloluhlangothi umnumzana Madzudzo Pawadyira esethula umbiko wakhe phambi kwekhomidhi le ngoLwesine, phezu komumo osubangelwe yikugcwala kwemifula lengozi uzulu ahlangana lazo ngalesi sikhathi sokuna kwezulu.

Uthi uPawadyira kunje indawo ezinengi elizweni zibhekane lodubo lokugcwala kwemifula ngenxa yezulu elinengi elinayo ilizwe lonke.

Wengeza ethi le yimibiko evelela kunkokheli zengatsha ezehlukeneyo kulezo zigaba lapho sekuvele loludubo lokugcwala kwemifula lokonakala kwemigwaqo.

U Pawadyira uveze njalo ukuba uhlangothi lwakhe lutholiswe phose ingxenye yesigidi ( US$450,000,00 ) kuphela kumali uhulumende ayihlelele uhlangothi lwakhe lanxa bebekhangelele izigidi ezinhlanu ukuze banelise njengohlangothi ukuqhuba yonke imisebenzi engaphathisa ukuvikela uzulu kanye lezifuyo ngesikhathi imifula lamadamu isigcwele.

Abe CPU bathi kunje uzulu olemizi eseduze lalapho okwakhiwe khona idamu le Tokwe Mukosi esengozini ngoba esebhidlizelwe impahla yakhe walahlekelwa layizifuyo ngenxa yokugcwala kwalelidamu kanye lemifula ekulendawo.

UPawadyira uthi okudanisayo yikuba lanxa uhulumende wenza imizamo ukuphathisa uzulu asuke kulendawo ngesikhathi kulungiselelwa ukwakhiwa kwalelidamu, iqula lakuqala lalaba bantu baphiwa imali yokwenze lokho, basesekhona abangazange bazihluphe ukuthutha isikhathi sisesekhona.

Kunje uthi bekumele ngaye sebasuka bonke abekade bekuqula lemhuli zakuqala ukutholiswa usizo lwemali, bayakwakhela endaweni eziphakemeyo. Lezi mhuli ezikuqula lakuqala ezedlula kancinyane inkulungwane eyodwa-1247 families bekumele kuthi kusiyafika inyanga kaMfumfu nyakenye zibe sezithuthile.

I qula lesibili lona belibalisa imhuli phose inkulungwane ezimbili-
1878, bekumele zithuthe kusiyafika inyanga kamfumfu lonyaka. Besekusithi abasalayo abedlula inkulungwane ezintathu zemhuli- 3268 families bona bekumele besuke ngomnyaka ka 2015 kuveza u Pawadyira.

Lokhe besakhona abemhuli ebezikuqula lakuqala abasalayo lanxa baphiwa imali yokuba bathuthe osekusengeza kudubo oselukhona kulendawo egombolezele idamu le Tokwe Mukosi ngoba sekumele basuswe bonke laba bantu ngoba kungasayanga njengalokho omanjinela bebekhangelele ngoba lelidamu selisiba lamanzi amanengi ikanti belikhangelelwe ukugcwala ngemva kweminyaka emihlanu.

Ngakho uhulumende uphe loluhlangothi inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola-US75,000 - 00 ukuze iphathise ukususa laba bantu asebebhekane lobunzima njalo bekuyizakhamizi ebezakhele imizi yazo bucwadlana ledamu le Tokwe Mukosi lanxa u Pawadyira ethi kungcono lokho okwenziwe nguhulumende loba inlutshwana.

Abe CPU laba baveza ukuba inhlanganiso ezihlezi zisebenzelana lozulu okubalisa eye Red Cross Societies lolwe International Organisation for Migration labo betholise usizo lwempahla engasetshenziswa ukwakha indawo zokuhlala okwamanje ( temporary structures ) kanye lokudla ukuphathisa labo abehlelwe yilengozi endaweni eseduze ledamu le Tokwe Mukosi.

Kuthi labebutho elisebenzisa indizamtshina ele Air Force libikwa libadobha labo abehluleka ukuya endaweni eziqansileyo kanye lokukhuthaza uzulu ukuba aye katshana lemifula kulendawo.

Ngasikhathi sinye abe CPU laba baveza njalo ukuba sekulodubo olufanayo njalo esigabeni sako Siphepha kweleMandebeleni lapho bathi imifula isigcwelele njalo izimota zingasanelisi ukufinyelela uzulu obhekane lobunzima.

Lapho abe Airforce of Zimbabwe babikwa sebegijimele khona ukuyabona ukuba umumo mubi okunganani,abe National Army bona bathembisa ukutholisa usizo lwezikepe okumele zisetshenziswe ukuyasiza uzulu kuthi labohlangothi lwabasesipholiseni olwe Sub Aqua labo bebikwa sebekhonale ukuyasiza uzulu osenkingeni.
XS
SM
MD
LG