amalinks wokungena

Breaking News

Ama Albino, Bakhuthazwa Ukuzinakekela Lapho Besiya Elangeni


Abantu abalohlupho lwejwabu elingelambala opheleleyo, ama Albino, sebekhuthazwe ukuzinakekela lapho besiya elangeni ngokugcoba amafutha avikela ijwabu kunsaba zelanga kanye lokugqoka ingowane ukuze behlise ingozi yokuba lomkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.

Abezempilakahle bathi umumo lo ngomunye yeminengi ebangelwa yikuswelakala kwe melanin eyiyo eyenza ijwabu, amehlo kanye lenwele kube lombala.

Isimo lesi kaselapheki kodwa umuntu uzalwa elaso njalo sibangela ukuthi esikhathini esinengi ijwabu lizwele masinya ukutshiswa lilanga kuthi umuntu wakhona abelohlupho lwamehlo njalo.

Lanxa lumumo uzwisiswa ngabezempilakahle, inengi ikakhulu kuzwekazi leAfrica, lilenkolonkolo ngabantu abalalesisimo abanye kungabathi yibuthakathi abanye kungabakholwa ukuthi lababantu bayasebenziseka ekulungiseni imithi yokwelapha lokuthakatha eqine kakhulu.

UNkosikazi Netsai Moyo, ongumongikazi, uthi kuqakathekile ukuthi uzulu azwisise ukuthi lesisimo sibangelwa yikungahlangani kuhle kokuthile emzimbeni amagenes avela ebazalini, akulani lokuthi owesifazana ufebile kumbe ngumthakathi okubangela ubandlululo.

UNkosikazi Moyo uthi lesisimo siletha indingeko ezithile okwenza kubemqoka ukuthi kusebenze amasunscreens, amafutha avikela kunsaba zelanga, ingowane kumbe ukutshona umuntu egqoke izembatho ezivala isikhumba sonke emzimbeni nxa kusenza. Uthi kuvamile ukuthi abantu abakulesisimo babe lemvukuzane yesikhumba njalo bengaboni kuhle emehlweni okuyizinto okumele batshone beziqaphele basukumele phezulu ukuya ezibhedlela nxa kukhanya angathi kukhona okungahambi kuhle.

UNkosikazi Nomagugu Nkomo, oyisakhamuzi, uthi kumele uhulumende aphathise abakulesisimo ikakhulu emaphandleni lapho beswela imali yokuthenga amafutha adingakalayo. Uthi imfundiso lolwazi lakho kuyadingeka ukuze kuqedwe ubandlululo.

UMnumzana Phillip Lunga, okhangela amalungelo oluntu, uthi lanxa izihlobo zingelankethabetshabi nxa ilunga likulesisimo akunjalo lapho kuhlanganwa labantu nje. Uthi abantu nje bavame ukuxwaywa labo abakulesisimo okwenza inengi lizithole libandlululiwe ikakhulu ezikolweni beselifunda nzima.

Uthi kuqakathekile ukuthi abantwana abazalwa belalesisimo bakhuthazwe ukufunda ngobanxa bethe baphumelela kubalula ukuthi bazwisise ukuqakatheka kokuzivikela kunsaba zelanga njalo benelise lokuthenga imithi lamafutha adingakalayo njalo balondoloze lamehlo abo ngokuya kubodokotela njalonje. Uthi abaswele amathuba baphila nzima ngoba behlezi bebhekane lendubo zokuxathuka kwesikhumba, izilonda kanye lokungaboni kuhle ngenxa yalesisimo.

UMnumzana Lunga uthi abaphila lalesisimo bathwala nzima ngenxa yokubandlululwa kumphakathi ikakhulu abesifazana. Uthi owesifazana okulesisimo uthwala nzima ukwamukelwa kwabozala lapho ethe wenda okwenza inengi licine njalo lisiba lomkhuhlane wokudangala idepression ngenxa yokutshona libalabalisa lizidla ingqondo.

Lanxa nje umthetho okhangela amalungelo abagogekileyo kumbe belobulima obuthile okugoqela abale albinism, usithi kumele bavikelwe nguhulumende ukuze bengabandlululwa njalo bengasetshenziswa ngendlela ezibakhupha isithunzi, uhulumende akula okunengi aphathisa ngakho kulandela ukwehluleka ukusekela uhlangothi lweSocial Welfare. Emazweni asempumalanga yezwekazi leAfrica, agoqela iTanzania kuvamile ukuzwa kuthiwa kubulewe abantu abangama albino kudingwa izitho zabo zomzimba ukuyasebenzisa ukuqinisa imithi.

XS
SM
MD
LG