amalinks wokungena

Breaking News

Zisetshenziswa Kabanzi Inhlelo Zebulenjini Ngabasemazweni


Facebook
Inengi labesifazane impilo zabo zeyeme kubonina kumbe obabakazi njengoba kulapho abathola khona izixwayiso zokuxazulula inhlupho abahlangana lazo empilweni. Kodwa izinkulungwane zabodade labomama abasasebancane abatshiya onina labobabakzi eZimbabwe bezodinga imisebenzi eGoli, impilo ibanzima nxa umuntu esebhakane lohlupho kwezothando kumbe emtshandweni.
Ngosuku lwesibili endabeni ezikhangela indima edlalwa zinhlelo zebulenjini be internet empilweni yabeZimbabwe abahlala kwele South Africa, UBenedict Nhlapho udingisisa ngokuthi ifacebook isiza njani abesifazana beZimbabwe laba ekuxazululeni inhlupho ababhekana lazo njengabomama.

Kudala izinto zisancwebeka eZimbabwe, bekungobaba kuphela abebesiza kwele South Africa bezosebenza emgodini yeWenela lasemafekithali eGoli. Kodwa ukoma kwezomnotho sekubangele ukuthi izinkulungwane zabesifazane labo basukume bezoselela imuli zabo kwele South Africa.

Kuleli xuku labesifazane okugoqela amantombazana labomama abasakhulayo, impilo ifika ibe nzima egoli nxa sebebhekana lenhlupho zabesifazana ezidinga izixhwayiso zabonina labobabakazi abayabe besele eZimbabwe.

Bathwala amagabha avuzayo omama nxa sebehlaselwe yimikhuhlane yabesifazane, abanye sekumele babelethe, amantombazana asakhulayo esedinga izixwayiso zokulotsholwa loba omkabo sebevuke eseganga imitshado isichitheka. Ngenxa yalezi inhlupho abesifazane beZimbabwe sebevule amaqenjana amanengi kufacebook ebulenjini be internet lapho abaxwayisana khona ngazo zonke inhlupho ababhekana lazo njengabesifazana.

Unkosikazi Thembi Dube ngomunye wabomama esebekhulile owathi nxa ebona inhlupho ezibhekane labomama beZimbabwe eGoli, wahlangana labanye bakhe bavula iqembu kufacebook balitha igama lokuthi Ladies with KaMoyo. Laphake uthi kuxwayiswana ngazo zonke ezabomama kusukela kwabangakuzwisisiyo ngemizimba yabo, kuye emikhuhlaneni lekubeletheni kuze kungene lenhlutsheni zokwenda lemitshado.

Unkosazana Talent Ndlovu, laye odabuka eZimbabwe uthi okwenzakalayo yikuthi owesifazana angabhekana lohlupho loba yiluphi uyathumela uhlupho lwakhe kufabebook yaloba yiliphi iqembu labomama alithandawo. Abalawula lelo qembu bathatha loluhlupho balufake kubomama bonke abangamalunga alelo qembu umuntu abesethola izixwayiso kwesinye isikhathi ezedlula ikhulu ngasikhatshana esincane.
Uthi okuhle ngalokho yikuthi lowo olohlupho nxa engathandi ukuthi aziwe ngabanye omama beqembu, igama lakhe kalibhalwa okuyinto athi yenza omama bangesabi ukubika yiloba yiluphi uhlupho abalalo.

Unkosikazi Thembi Dube uthi akathandabuzi ukuthi amaqembu abomama akufacebook, adlala indima enkulu ekuxwayiseni omama lamantombazana abatshiya obabakazi labonina eZimbabwe, lalabo abavele bezintandane.

Unkosazana Abigal Tshuma odabuka esigabeni seMoyeni eTsholotsho laye uyavuma ukuthi inengi labesifazane beZimbabwe ababhekane lenhlupho ezitshiyeneyo eGoli sebephephela kumaqembu abomama kufacebook ukuthola impendulo.

Kungasenanike unkosikazi Tshuma upha isixwayiso esikhulu kubomama esithi lobanje kulosizo lwezixwayiso olutholakala emaqenjini la abomama kufacebook, akumelanga umuntu ame ngukholiwe uvumazonke.

Loba kunjalo, omama bayavumelana ukuthi ifacebook isibaphe indawo yokwethulela inhlupho zabo okungelula ukuthi bazixoxe labomkabo loba izihlobo zabo eziseZimbabwe.
XS
SM
MD
LG