amalinks wokungena

Breaking News

Amantombazana Abelethela Emazweni Athumela Ingane Kubogogo


Inhlupho kwezomnotho lokusilela kwemisebenzi okubhekane leZimbabwe kwenza inengi labeZimbabwe abasenelisa ukusebenza bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Lokhuke kucina sekudale uhlupho kubogogo labazali asebekhulile njengoma abantwababo abangamantombazana bathi nxa bengathola abantwana beseGoli babathumele ekhaya ukuyagcinwa ngogogo labokhulu osekufanele ukuthi aluba bayaziphumulela. UBenedict Nhlapho ukhuluma labomama beZimbabwe laba eSouth Africa edingisisa ukuthi kungani bengafuni ukuhlala labantwababo eGoli bekhetha ukubathumela ekhaya.

Kunengi lezizalwane zeZimbabwe esezisebenza kwele South Africa kakubanga luhambo olulula ukuza eGoli. Abanye bathengisa inkomo, abanye bavikana lezingwenya emfuleni uLimpopo kukanti bakhona njalo abadlwengulwayo.

Ekufikeni eGoli abesifazana bafika babhekane njalo lolunye uhlupho lokugcina izingane abazithola sebeseGoli. Kuthi nxa sekufike isikhathi sokuthi umuntu ende loba esethole ingane azithole esebhakane lohlupho lokukhetha phakathi komsebenzi lokugcina izingane.

Omama beZimbabwe abasebenza kwele South Africa bathi lolu luhlupho olukhulu okwamagama njengoba izihlobo zabo eziseZimbabwe ziyabe zithembele kubo ezintweni zonke abazidinga empilweni.

Unkosazana Siphathokuhle Moyo odabuka e Plumtree ngomunye wabomama beZimbabwe abasebenza kwele South Africa. Uthi uhlupho lokugcina abantwana ababathola sebeseGoli lucina lubabamba ngamandla ukuthi babathumele kuba zala babo ekhaya ukuze baqhubeke besebenza. Uthi le yinto ebazwisa ubuhlungu labo njengoba ithwalisa abazali babo nzima kodwa kugcina sekuyiyo yodwa indlela ezakwenza baqhubeke besenelisa ukuthumela abazali babo ukudla lempahla zokugqoka.

Unkosazana Loveness Sibanda uthi, lobanje eGoli zizinengi indawo zokugcinisa abantwana ngesikhathi umuntu esemsebenzini, abantwana bacina bevuswa ngovivi kantike lakulezi indawo abanye baphatha abantwanna njengenyamazana.

Le yinto engcizelelwa ngunkosazana Precious Ncube laye othi sekukanengi besizwa imbiko yokuthi endaweni zokugcina abantwana lezi abanye banathisa abantwana amaphilisi okulala, abanye babaphe into ezidakisayo umtwana adakwe alale aze alandwe ngunina ntambama.

Unkosazana Moyo uthi enye into ebeza bacine sebethumela abantwana kubogogo eZimbabwe yikuthi ukukhulela ezandleni zabantu angabaziyo kwenza umntwana akhule eseleminye imikhuba engaqedakaliyo.

Umnumnzana Felistus Zondo, omunye wabomalayitsha abaphathiswa ingane lezi nxa sezithunyelwa ekhaya, uthi kakulula ukuthi bayefika labo ekhaya. Okwakuqala uthi kakukho emthethweni ngakho kufanele behambe becatshela amapholisa.
Ezinye zalezi ingane uthi zisasencane okokuthi kufuze bahambe bezimunyisa amagula kanye lokuzintshintsha izitshubo.

Unkosazana Loveness Moyo uthi labo njengabazali kakubathokozisi ukungenisa abantwababo ebunzimeni obunje besasebancane kodwa bakwenza ngoba sebephelelwe ngamacebo. Uthi njalo ukuthumela abantwana laba kubachithela imali njengoba behlawula inkulungwane ezimbili zamarandi (R2000).

Kusenjalo unkosazana Moyo ukhuthaza labo abathi nxa bengathumela abantwana ekhaya, umuntu akhohlwe ukuthi uzele kucine sekuthwalanzima ogogo labokhulu bedingela umtanakho izigqoko lokudla. Uthi lowo ngumkhuba ongafanelanga ongakuthelela iziqalekiso ezizakulandela impilo yakho yonke ubususithi uloywe ngabantu kanti umthakathi nguwe.
XS
SM
MD
LG