amalinks wokungena

Breaking News

Ingcwethi Zemithi Yesintu Bathi Iyasebenza Uqobo


Kusukela ngesikhathi sendulo, ukusetshenziswa kwezihlahla zemvelo ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo bekuyinto eqakatheke kakhulu. Ngaphandle kwezangoma, izanuse lezinyanga, bakhonake abebevele belesipho sokwazi imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

UBenedict Nhlapho uxoxe lengcitshi kwezezihlahla zokwelapha umnumnzana Jaconia Khulambone mayelana lezinye zezihlahla zemvelo eziqakathekileyo ekwelapheni imikhuhlane evamileyo ngensuku zalamhlanje.

Umnumnzana Jaconia Khulambone uthwetshulwe yingwe eGokwe esabelweni se Midlands. Yenake uthi emzini kayise isibhedlela besingaziwa njengoba uyise ubelolwazi olukhulu ngezihlahla zemvelo ezisetshenziswa ukwelapha.
Uthi ulwazi lwezihlahla ezelaphayo walufunda kuyise waze waludinga lasezingwalweni.

UKhulambone uthi okuhle yikuthi inengi lezihlahla zokwelapha ebezitholakala egangeni kudala, sekulula ukuzithola njengoba lamhlanje sezitholakala ezitolo sezilamagama esikhiwa.

Uthi kulabo abahlala betshaywa yintwabe, abaphethwe ngumvimbano loba isisu, yana ezitolo ezinkulu zokudla uthenge amahlamvu esihlahla semint, awomileyo loba amanzi, ubususenza ngawo itiye uyinathe kabili ngelanga okwamalanga alitshumi.
Kulabo abahlala bephethwe ngamakhanda uKhulambone uthi hamba ezitolo ezifanayo uthenge amahlamvu esihlahla seRosemary loba awe Lavender.
Omunye wengcitshi kwezezihlahla zokwelapha lezi umnumnzana Mkhokheli Sgabade, uthi ukweyiswa kwemithi yesintule yikho osekudale ukumemetheka kwemikhuhlane.

USgabade uthi kwabalengubhane gqiba intolwane ngemuva loba uyidle elambazini kumbe ubilise amaxolo ezihlahla zomganu ubusuphozisa. Nxa uhlutshwa yinyongo uthi ngena ehlathini udinge amaxolo esihaqa uwafake emanzini unathe.

Umnumnzana Khulambone yenake uthi ulwazi lwakhe kalupheleli emikhuhlaneni yansukuzonkenje kuphela.

Umkhuhlane wetshukela, owokutshaya kwenhliziyo odume ngelithi BP, kanye labomama abahlutshwa yisilumo uthi konke lokhu kwelapheka lula ngehanyanisi abantu abayidla phose nsukuzonke. Uthi lemikhuhlane ethelelwana emacansini layo kawukho angaziyo ukuthi welatshwa ngasiphi isihlahla.

Uqhubeka ethi ngitsho lomkhuhlane wemvukuzane othwalisa amadokotela nzima, zikhona izihlahla zemvelo ezisizayo.

Uthi ubufakazi bokuthi izihlahla zemvelo zilamandla amakhulu okwelapho buvezwa yilokhu ukuthi khonale endulo ibimilutshwane imikhuhlane okuthiwa kayelapheki kukanti ukugula bekungatshayisi muntu ngovalo njengalokhu okwenzakala lamhlanje.

Isizalwane seZimbabwe umnumnzana Mbusonzima Dlodlo uthi kuqakathekile ukuthi ngensuku zalamhlanje imikhuhlane isibhahile kangaka, kube lendlela yokumemethekisa olwazi lwezihlahla abantu abangazelapha ngazo bengachithanga mali enengi.

La ngamazwi agcizelelwa ngumnumnzana Khulambone yena othi ukuqakathekiswa kwezihlahla zemvelo ekwelapheni, yiyo kuphela indlela ezakwenza kube lula ukulwisana lemikhuhlane.

Umnumnzana Khulambone uthi ulwazi lolu alalo ngezihlahla zemvelo ezelaphayo uzimisela ukulwabela loba ngubani, loba ukusiza abagulayo kungelambadalo.
XS
SM
MD
LG