amalinks wokungena

Breaking News

Inhloliisiso Yokubona Ukuthi Abantwana Bayahlatshwa Na, Ukubavikela Imikhuhlane


Inhlolisiso eye Vaccine Survey

Ugatsha lwezempilakahle solusungule uhlelo lokuhlolisisa ukuthi abantwana bahlatshiwe na, phansi komkhankaso wokubavikela imikhuhlane egoqela indingindi, irubella kanye lebilharzia oqutshwe ngoMfumfu lonyaka.

Inhlolisiso le ijonge ukuthi kwaziwe ukuthi bayahlatshiswa na. abantwana labomama abazithweleyo ngezikhathi ezifaneleyo, ukuvikela imikhuhlane engahlasela insane zabo esiswini, njalo lokuthi lapho kusenziwa imikhankaso iyafinyelela yini imbiko endaweni zonke zelizwe ngesikhathi.

Umongikazi, uNkosikazi Runyararo Mazviro, ubekhokhela iqula eliphathe linhlolisiso ezigabeni zeMatabeleland North ezigoqela iNkayi, iLupane, iBinga kanye leHwange.

Inhlolisiso le, uthi ibiqakathekile ngoba itshengisa ugatsha ukuthi kuyini okwenzakala ezabelweni ngokuhlatshiswa kwabantwana ukuze lalapho kubekwa inhlelo ezinje, kwazakale ukuthi imbiko ihanjiswe ngandlela bani.

Endaweni ebezikhethiwe, uthi bekungenwa ngamuzi ngamuzi kudingisiswa ukuthi kulabantwana yini kulowomuzi, bayahlatshiswa yini, nxa kungenjalo, kubangelwa yini lokhu.

Isakhamuzi, uNkosikazi Sakhile Masuku, uthi kuhle ukuthi kwaziwe ukuthi bangaki abantwana abathola usizo kunhlelo zikahulumende kodwa kalaqiniso ukuthi lanxa lokhu kucubungula sokwenziwe uhulumende uyalalela yini kumbe uyaziqhubekela ezenzela izinqumo zakhe ezingelani lalokho okuphume ekucubunguleni.

Ethi kulakho ukuthi lokhu kube yikudlalisa nje imali abantu bebuzwa imbuzo engapheliyo kodwa kuphelele emoyeni kungela okuguqukayo ngemva kwalokho.

UNkosikazi Mazviro wengeze esithi bebecubungula njalo ukuhlatshwa kwabomama ukuthi bayahlaba yini amajekiseni okuvikela umkhuhlane wamaketane lapho bezithwele ukuze bavikele insane zabo zingakabelethwa.

Ngalokho, uthi bebedinga abesifazana abalabantwana abangaphansi komnyaka bebuzwa lokhu ngoba abantwana abaqali ukuvikelwa lapho sebebelethiwe kuphela.

Badingisisile njalo ukuthi bathola njani ulwazi lokuthi kuzakuba lemikhankaso yokuhlabisa abantwana njalo kuyini okungeziwa ukwenza limbiko ifumanwe kalula ngabantu abasemaphandleni.

Osebenza labomama abazithweleyo, uNkosikazi Janet Mahlangu, uthi kuqakathekile ukuthi ingxoxo yokuhlatshiswa kwabantwana iqale umama esazithwele akhuthazwe ukuyabhalisa ngoba nxa yena evele engayi esibhedlela ukuyahlolwa kuyabanzima ukuthi aye esibhedlela ukuyahlabisa umntwana lalapho esebelethile.

Imikhuhlane elakho ukuhlasela umntwana engakabelethwa uthi iya iyanda, igoqela owengculaza, owamaketane kanye layo irubella.

Isakhamuzi, uNkosazana Abigail Mathonsi, uthi lanxa kungezake kwaba lesiqiniseko sokuthi uhulumende uzasebenzisa ngendlela lolulwazi alutholayo, kuqakathekile ukuthi inhlelo ezinje ziphathwe, uhulumende ahlele ukusetshenziswa kwemali ngempumela yenhlolisiso ezinje.

Kulengozi yokuthi abanye abazali besabe ukukhuluma iqiniso ikakhulu labo abangahlabisi abantwana kodwa uthi lapho abenza linhlolisiso befundisiwe balakho ukuthola ulwazi abaludingayo ngokuthembisa labo abakhulumisana labo ukuthi abazukubotshwa kumbe betheswe umlandu ngokungahlabisi abantwana. Lapho izizatho zokungahlabisi sezitholakele, uthi kubalula ukuthi uhulumende alungisise loludaba lapho esethole imali.

Ukuswelakala kwenhlolisiso kwezempilakahle eZimbabwe ngeyinye yamaphutha akhona okwenza kubenzima ukuthi uhulumende aqhube inhlelo ngendlela njalo azi ukuthi kuyini okudinga ukuguqulwa ukuze kuthuthukiswe impilakahle kazulu.

Minyaka yonke, uhulumende uyaphatha imikhankaso yokuhlaba abantwana kodwa engalandeleli ukuyahlolisisa ukuthi limikhankaso yamukelwa ngandlela bani nguzulu.

XS
SM
MD
LG