amalinks wokungena

Breaking News

Inhlanganiso ye SNV eyeNetherlands Isungula Uhlelo Lokuphathisa Amantombazana


Amantombazana afunda ukuzithungela impahla yokugcika esesikhathini eyama Sanitary Pads

Inhlanganiso ye SNV yakweleNetherlands isisungule uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo kanye labesifazana lokulungisa impahla yokugcika esikhathini ukuze amantombazana angaqhubeki esehluleka ukuya esikolo ngalesisikhathi ngenxa yokuswela impahla yokusebenzisa efaneleyo.

Ukuya esikhathini kowesifazana ludaba olwaluvele lungakhulunywa ngalo osokwenze amantombazana amanengi kanye labesifazana bathwale nzima lithule ngenxa yokusilela kwempahla yokugcika.

Impahla le ilentengo ephezulu ngesikhathi vele imuli zingayikhangeli lapho kuhlelwa ukusetshenziswa kwemali.

Lokhu sokutshiye amantombazana kanye labesifazana besebenzisa yiloba yini abangayithola okugoqela amalembu adatshuliweyo, amahlamvu kanye lamaphepha, okuyingozi kumpilakahle yabo.

Abakhangela amalungelo abesifazana bathi ukutholakala kwempahla yokusebenzisa owesifazana esesikhathini ehlanzekileyo njalo eneleyo lilungelo lawo wonke untombazana lowesifazana elizweni.

Inhlanganiso le isiqale loluhlelo lokuphathisa abantu ukuze bazilungisele limpahla ehlanzekileyo njalo ingaduli abalakho ukuyisebenzisa njalonje endaweni ezigoqela iNkayi, Lupane, Masvingo, Gokwe North le South, Binga le Beitbridge.

UNkosikazi Lindile Ndebele, ophethe loluhlelo kuSNV, uthi udaba lolu kumele kukhulunywe ngalo ngoba lukhathaza amantombazana amanengi okwenza behluleke lokufunda abanye bacine bengayanga lesikolo.

Uthi udaba lolu lulokhu luhlupha ngenxa yokuthi uzulu ulukhangela njengodaba lwabomama olungamelanga luphathwe emphakathini kodwa yona imali yakhona kumele iphume kubobaba okuyibo abaphethe izikhwama emulini ezinengi.

UNkosikazi Ndebele uqhubeke esithi uhlelo lwabo solulethe inguquko enengi ezigabeni abasebenza kuzo.

Uthi loluhlupho kumele luphathwe yiwonke amalunga emuli kungakhathalekile ukuthi ngawesilisa kumbe awesifazana ngoba lapho owesifazana eqeda amalanga amahlanu nyangazonke engaphumi phandle ngenxa yokuswela impahla yokusebenzisa, imuli yonke iba lohlupho.

Ukucubungula okwenziwa yinhlanganiso le eziqintini ezilitshumi lanye kuveze ukuthi amatshumi amabili ekhulwini amantombazana akayi esikolo lapho esesikhathini kuthi amatshumi ayisikhombisa lambili ekhulwini alizake lisebenzise impahla yokugcika ephume esitolo.

Ingxenye ekhulwini yamantombazana langcolisa izigqoko lapho liqala ukungena esikhathini lahlekwa okwabalimaza isithunzi sabo esikolo.

Owaphathisa ukucubungula udubo lolu emaphandleni, uNkosikazi Edna Bhala, uthi kunengi abahlangana lakho lapho amantombazana asebenzisa ubulongwe, amaphephandaba, amalembu lokunye okunjalo njalo ngenxa yokuswela imali yokuthenga impahla eqondileyo.

Uthi kuyadabula inhliziyo ukuthi kwezinye indawo bafica omama abasebenziselana izichibi lezi labantwababo bentshintshana lapho besesikhathini ngoba zisilela.

UMnumzana Shadreck Khupe, owenhlanganiso le, uthi kuqakathekile ukuthi abesilisa babekwazi ngabantwababo kanye lamantombazana ngoba kuvame ukuthi kube yibo ababambe izikhwama.

Uthi imikhubakhuba eyenza lesisikhathi sibe yimfihlo yiyo eyenza abantwana bathwale nzima bengazi ukuthi babikele bani udubo lwabo baze babone kungcono ukuthi bazifihle emakamelweni abo bengatsheli muntu ngendingeko zabo kuze kudlule nyanga zonke bethi batshaywa ngamakhanda bengalivezi iqiniso.

Abanye abesifazana sebaqala ukwenza ibhizimisi yokuthengisa amalembu la wokugcika. Amalembu la okugcika bancediswa ukuwayenza yiSNV eyiyo ebadingela amalembu adingakalayo agoqela ifleece njalo alakho ukugeziswa asetsenziswe njalonje okomnyaka lengxenye elokhu ehlanzekile.

UNkosazana Sibongile Ndlovu, olungisa amalembu la, uthi bayahamba befundisa amankazana labesifazana ukuzenzela amalembu la abiza amadola amabili kuphela ukwenza ayisikhombisa. Uthi kodwa lapho sebewathengisa bathengisa idola amabili okokuthi amantombazana ayenelisa ukuzenzela awawo okusebenzisa abesesenza amanye okuthengisa.

Lanxa eleZimbabwe lilembali yokulima utshinda, inengi lalolutshinda luthengiselwa kwamanye amazwe lapho olulungiswa khona luphenduke elizweni solulentengo ephezulu.

Idale lephalamende like laphatha loludaba lokuswelakala kwempahla yabesifazana nxa besesikhathini kumaviki asanda kuphela umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangangwa wathi yena uvele kazake ayibone impahla yokugcika.

XS
SM
MD
LG