amalinks wokungena

Breaking News

Izizalwane zeZimbabwe Ezihlala eBhilithani Zikhala Ngokuthathelwa Abantwana


Amasiko Okukhulisa Abantwana Athwalise Nzima Izizalwane zeZimbabwe Ezihlala eBhilithani.

Inengi labeZimbabwe elihlala kwele Bhilithani selilahlekelwe ngabantwana ngenxa yemithetho eyogatsha lwenhlalakahle kazulu yokulondolozwa kwelungelo labantwana lweSocial Services besetheswa amacala okwehluleka ukondla kuhle abantwababo.

Ukujezisa umntwana ngokumtshaya, ukumhwabhela loba ukumncitsha ukudla kubikwa kuyikumhlukumeza nguhulumende wele Bhilithani.

Ugatsha lwezenhlalakahle kazulu lusebenza ebusuku lemini luhlolisisa ngesiphatho sabantwana, osokubangele ukuthathwa kwabantwana abanengi bezizalwane zeZimbabwe ngezizatho ezitshiyeneyo.

Lokhu sokudala ezinye inhlupho ezifana lokuchitheka kwemizi abalantwana bacina ikusasa yabo ingamanga kahle besiyagcinwa emizini egcinwa intandane kumbe abantwana abavela emulini ezilabazali abathatha okudakayo kumbe abalahlwayo ngabazali.

UMnu. Inno Ndibali, osebenzela kulolugatsha, uthi abantwana bathathwa ngendlela ezitshiyeneyo.

“Abantwana bathathwa nxa kuyikuthi sokwenziwe ama assessments, ama assessments akhona athola ukuthi kule abuse or what they define as abuse. Abazali bengabe bengakwazi ukuthi iabuse kuyini. Lokhu kugoqela ukuthi umntwana utshayiwe, umntwana uncitshwe ukudla, umntwana ukhuzwe kubi esethuselwa ngokuthi uzahanjiswa ekhaya kumbe uzatshaywa.

“Abenza umsebenzi lo bengenza ama assessments bethole ukuthi kulento abangathi beyitsho bayibambe bethi hayi into le iyafaka umntwana enkingeni kujayele ukuthi kwenziwe imihlangano eminenginengi kuthi-ke emaphethelweni abantwana bacine bethathwa ebazalini babo.”

Abantwana mabethathwa bayajabula isikhathi esinengi becabanga ukuthi lapho abayakhona bazazenzela umathanda kungasela bazali ababakhuzayo.

UNomvelo Mhlanga uleminyaka elitshumi lane yokuzalwa. Yena ungomunye wabake bathathwa wanikezwa abanye abazali. Kukhanya kakujabulelanga lapha ayehlala khona lesizungu samhlupha waze wacina ebuyela ebazalini bakhe ngenyanga edluleyo kaMpandula.

Uthi wathi esethathelwe abazali bakhe wayahlaliswa lemuli evela eMpumalanga lapho ahlupheka khona ngoba babengalwazi ulimi lwakhe.

“Impilo yami kwakungani kusegehena. Ngiyabonga ukuthi ngacina ngilethwa ebazalini bami sengihlale iminyaka emithathu lemuli le. Sengiphila kahle labazali bami.”

Ukumthinta nje umntwana eNgilandi bakuthathela usale ubambe phansi kungakhathalekile ukuthi ngonganani, ungubani njalo wenzani empilweni.

UNkosazana Sihle Gumede ngomunye owathathelwa abantwana njalo yena abaphe phinde ababone baze bafikise iminyaka elitshumi letshiyangalombili.

“Abami abantwana abathathwayo babili, omunye ule 9 omunye ule 5. Bathathwa yisocial services. Khona manje angikwazi lokuthi bangaphi. Sokukuleminyaka emithathu bathathwa.

“… Into zakhona zahlupha emacourts buthi hayi abasanginiki abantwana. Batshele abaphathi besikolo ukuthi ngibatshayile njalo bayalamba endlini angibaphi ukudla abasuthi.”

Bakhala Ezimathonsi Abazali Abathathelwa Abantwana eBhilithani
please wait

No media source currently available

0:00 0:07:41 0:00
Lapho esitholakala khona

Kusobala ukuthi inengi lezizalwane ZeZimbabwe leAfrica jikelele ukujezisa kwabo abantwana lendlela abondla ngayo ingane basebenzisa amasiko alapho abadabuka khona okwephula imithetho yaseBhilithani.

UNdibali uqhubekela phambili echasisa izizatho ezenza abantwana bathathwe. “Into eyenzakalayo lapha yikuthi, kule, kukhanya engani kulokulwisana kwemikhuba, abantu bakithi badubekile la, kunengi okuhluphayo okwenza ukuthi abantu baye emsebenzini, abantwana bangani bayasala bodwa. Ugatsha olubona ngokugcinwa kwabantwana luyahlupha elizweni leli.

“Okukhona yikuthi imikhuba yethu kayifani ngitsho lakancane.Akulamithetho ebalulekileyo eveza ukuthi umntwana ugcinwa njani njalo umzali kumele enze njani ukwenzela ukugcina kahle abantwana.

“Esikubonayo njengabantu abafundiswa ukugcina abantwana njalo njengomuntu ofundela izifundo eziphezulu kulokhu yikuthi akuhambelani okwenziwa ngabazali lokwenziwa ngabantwana olumele bekhuzwe kusetshensiwa imithetho yalapha leziqondiso zamasiko alapho umuntu avela khona.”

Kukhanya kuba buhlungu ebazalini abadabuka hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lezinye indawo kuzwekazi leAfrica, ukubona amasiko lesintu sabo sesilahliwe, lenhlonipho ingasekho ebantwaneni.

Abantwana abanengi bazenzela umathanda njalo bathi ngamalungelo abo ukuthi benze abakufunayo.

UMnu. Dumisani Dumakude wathola umthanakhe oyintombazana esemacansini lejaha emini libalele, akabuzanga okunengi wabhaxabula umntwana, lejaha.

“Mina ngehlelwa luhlupho lapha. Umntanami ubele 13 years ngo 2014. Ngathi ngifika endlini lapha ngathola engenise ijaha. Kuthe kunjalo ngaxotsha umfana lowo, ngokuzonda lokuthukuthela ngacina sengitshaya umntanami lapha wasengibizela amapholisa kwacina sokubuya abakhangelane lokukhuliswa kwabantwana.

“Bathi ngoba ngisthaye umntwana into engavunyelwayo elizweni leli, umntwana katshaywa so basebesithi bazamthatha umntwana. Kukhona omncane oleminyaka emibili bahle bathi laye bazamthatha. Kunjenje khathesi angikwazi ukuthi abantwana laba bangaphi. Into iyangihlupha leyi.”

Ekuthathweni kwabantwana abazali abatshelwa lutho ngabo lokuthi bahlala ngaphi njalo lokuthi bakhula njani.

Bafihlwa Ngaphi Abantwana Abathathelwa Abazali eBhilithani?
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:10 0:00

UNdibali uthi okwenzakala nxa abantwana bengathathwa yikuthi baphelelwa ngamasiko abo.

“Abanye bayatshintshwa amabizo, abanye bayanikwa ezinye immuli ezivela emazweni atshiyeneyo. Uyathola ukuthi abantwana labana bacina sebesiba lenkinga yokuba ngamahlongandlebe njalo sebefuna ukukhathelelwe sonke isikhathi. Abanye bacina besiba yizidakwa, abanye bacina sebesebenzisa izidakamizwa njalo abanye bacina sebesenza konke okungekho emthethweni.

“Okulandelayo yikuthi bacina bevalelwa entilongweni njalo sebesiba ngamasela. Okwamanje kulomunye wabantwana laba eNewcastle owahamba wayakhuthaza abantu, wadlwengula abantu. Umntwana lowana ungakulandelisa wagcinwa ngabanye abantu hatshi abazali bakhe.

Kusobala ukuthi ngemithetho yeBhilithani ungathinta umntwana, umncitshe ukudla, loba ukumhwabhela, usuhlokoze inyoka emlindini, ulakho ukulunywa.

Uyathathwa umntwana ngabenhlalakahle kazulu lokulondolozwa kwabantwana njalo ungabotshwa lokubotshwa, umntwana ahambe okunaphakade lomsebenzi wakho uphele nxa ungosebenzayo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG