amalinks wokungena

Breaking News

Kwenziwa Umkhosi Wokukhumbula INkosi uMzilikazi


Mzilikazi
Lobanje sekule minyaka edlula elikhulu inkosi yaMandebele uMzilikazi wakhothama, lalamhlanje linkosi ilokhu ikhunjulwa minyakayonke ngosuku lweMzilikazi Day, mhlaka 5 Mpandula. UBenedict Nhlapho ulonda umzila wale inkosi ngenjongo yokudingisisa ukuthi kungani imbali kaMzilikazi iqakathekiswa kangaka ngabantu besiNdebeleni.

Le yiyo indlela okuthokozwa lokuculwa ngayo minyaka yonke nxa kukhunjulwa inkosi eyasungula isizwe saMandebele uMzilikazi kaMatshobana. Lobanje linkosi uMzilikazi yakhothama ngo 1868, inengi labantu besiNdebeleni balokhu beyihlonipha le-inkosi lalamhlanje ngoba besithi kungayisiyo aluba isizwe saMandebele kasizange sibekhona. Bathike imbali kaMzilikazi ibenza bazigqaje ukuthi isizwe saMandebele saba lenkosi enjengaye.

UMzilikazi uthwetshulwe yingwe ngo 1790 eMkuze kwaZulu eNatale kwele South Africa. Waba liqhawe elilesibindi okwamenza waba nguthenjiwe emabuthweni yenkosi yakwaZulu uShaka. Kwaba lengxabano enkulu phakathi kwakhe lenkosi uShaka ngemva kokwala kwakhe ukusa enkosini inkomo ayezithumbe ngemva kokuhlasela abeSuthu.

Ngenxa yocuku inkosi uShaka ayesaziwa ngalo, uMzilikazi labantu bakhe kanye lebutho babaleka baze bayangena eZimbabwe lapho afika wasungula khona isizwe saMandebele okuyiso esilokhu simkhumbula lalamhlanje.

Minyaka yonke ngoMpandula abenzalo yesizwe saMandebele, bayabuthana endaweni zonke zomhlaba kugoqela eZimbabwe, eSouth Africa leMelika bethakazelela usuku lwale inkosi

Umnumnzana Peter Zwide Khumalo, ophuma endlini yenkosi uLobhengula eyathatha intambo zombuso ngemva kokukhothama kwenkosi uMzilikazi, uthi isizwe yisizwe ngamasiko aso kuyikhonje kuqakathekile ukuthi isizwe saMandebele sibe silokhu sikhumbula inkosi yaso kuze kube lamhlanje.

OkaKhumalo uthi, kabazukuphetha ngokumkhumbula kuphela, kodwa bafuna ukuthi amaNdebele abuyele emasikweni, abelenkosi yabo ebabusayo.

Uthi kubalulekile ukunanzelela ukuthi isizwe saMandebele lobanje siphethwe yindlu yaMakhumalo, sakhiwe ngemihlobo yabantu abatshiyeneyo okugoqela abeSuthu, aMatswana, amaTshangane, aMakhalanga leminye imihlobo.
Omunye wabesiNdebeleni unkosazana Nomazulu Moyo uthi njengabantu beSindebeleni, kuyabathokozisa ukubona isiko labo lenkosi yabo kulokhu kukhunjulwa lalamhlanje.

Unkosazana Prudence Moyo, owenhlanganiso ye Matabeleland Entertainment News, ngomunye wabaqoqa umkhosi wokuthakazelelwa kwenkosi uMzilikazi minyaka yonke kwele South Africa. Uthi indlela imiculo lemigido yesintu eletha ngayo injabulo emikhosini yokuthakazelela inkosi uMzilikazi kukhombisa sobala ukuthi abantu bakulambele ukubuyela emasikweni abo.

Lobanje kungelula ukuthi isimo sombuso sibuyele kulokhu abesiyikho kudala, unkosazana Moyo uthi alukho uhlupho lokuthi isizwe sikhokhelwe yinkosi yaso yomdabu phansi kukahulumende njengoba lokhu kuyinto evele isenziwa ngamazwe afana lele South Africa kanye leleBhilithani lamanye amazwe ase Europe.
XS
SM
MD
LG