amalinks wokungena

Obaba Labo Basengozini Yomkhuhlane weBreast Cancer

  • Mavis Gama

Breast Cancer
Abaphila lemvukuzane yamabele,ingcwethi kwezemvukuzane kanye labatholisa usizo olwehlukenye kuzulu phezu kwemvukuzane babuthane emahofisini enhlanganiso ye Cancer Association of Zimbabwe ngoLwesihlanu kunanzwa usuku lwe ‘Pink Day ’. Leli langa linanzwa ngokuphathelane lemvukuzane yebele iBreast
Cancer.

Emkhosini lo kuvele ukuba uhulumende akasanelisi ukutholisa usizo kungela nhlawulo kogulayo ebulawa ngumkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela zakhe, kulabo abatholakala belayo njalo bengenelisi imbadalo.

Enye yengcwethi yezemvukuzane ebikulomkhosi u Dr Nomsa Tsikayi uveze ukuba obaba labo besengozini yokutholakala belemvukuzane yebele lanxa isilinganiso sabo silokhe siphansi.

UTsikayi ugcizelele kudaba lokuqakatheka kokuphanga umuntu adinge usizo lapho setholakele elayo imvukuzane yebele ngoba iselapheka nxa odokotela bethe baphanga bayibona.

Ukunatha utshwala kanye lokubhema igwayi ngokunye okubikwa kubangela ukuqansa kwengozi yokuhlaselwa yilemvukuzane kuveze u Dr Tsikayi.

Uthi ukuphila impilo elungileyo okubalisa ukudla ukudla okwakha umzimba okulamafutha amalutshwana kanye lokumunyisa ingane ngokunye okuphathisa ekuthini umama avikeleke kulemvukuzane yebele.

UTsikayi utshele uzulu obekulomkhosi ukuba uhulumende akesenelisi ukuphathisa abaswelayo ngoba engasela mali okungokunye okubangela ukuba abanye bakhethe ukuzihlalela ngekhaya lanxa besazi ukuba sebelayo imvukuzane yebele njalo lokuba iyelapheka ngoba bengayanelisi imali ebizwa ngodokotela njengoba kulendleko enkulu ukwelaphisa imvukuzane.

Omama abaphila lemvukuzane yebele labo bebekhona kulomkhosi okubalisa unkosikazi Gladys Fainoza ofundisa esikolo se Primary e Horseshoe Primary School yena oseleminyaka eyisithupha selokhu watholakala elayo limvukuzane ngomnyaka ka 2007 ngesikhathi esefikise iminyaka engamatshumi amathathu lathoba munwe munye- 39 years.
U Fainoza ukhuthaza omama ukuba bahlolwe sikhathi sonke ukuze bazi kusese masinya ukuba sebelayo limvukuzane loba hatshi ngoba kuyikho okumphathise ukuba aluthole masinya usizo yikho engophilayo lamuhlanje.

Uthi kuqakathekile ukuba labemhuli labo,ikakhulu obaba basekele omkabo loba amalunga emhuli ngothando ngesikhathi sekutholakele ukuba omunye wabo uselayo imvukuzane.

Omunye wenkokheli enhlanganisweni ye Cancer Association in Zimbabwe unkosikazi Junior Mavhu ukhuthaze abaphila lalemvukuzane ukuba benze lokho belethemba ngoba kudinga ukuzinikela ukuluhamba loluhambo lokuphila lemvukuzane.

Ingcwethi zithi isilinganiso sokungamatshumi ayisitshigalo lunye ekhulwini- 97% salabo abaphanga ukuyadinga usizo baphila okwesikhathi eside okusukela kuminyaka emihlanu.

Kodwa okudanisayo kuyikuba inengi labesifazane bayadinga usizo isikhathi sesihambile njalo isingaselapheki limvukuzane yebele lanxa iselapheka umama engaphanga ukwazi ngayo ukuba uselayo.

Limvukuzane yebele ingeyesibili ekuvameni kwemvukuzane etholakal kubomama ikakhulu abensundu kweleZimbabwe.

Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba imvukuzane yebele ngeyesibili kumihlobo yemvukuzane ethatha impefumulo yabesifazane umhlaba wonke jikelele.

XS
SM
MD
LG