amalinks wokungena

Breaking News

Zibikwa Zisanda Izehlakalo zeDomestic Violence


Domestic Violence
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane zithi ubufakazi osebuthe batholakala kusukela ekuqaleni komnyaka kusiya kuMpandula, buveza ukuba seliqanse kakhulu inani labahlukuluzwa ngabomkabo, izithandani loba izihlobo iDomestic Violence. Ngasikhathi sinye obaba bakhuthaza ukuqiniswa kwendlela zokukhulumisana, zenqatshelwe izehlakalo zabalahlekelwa yimpilo ngenxa yokuhlukuluzwa ikakhulu phakathi kwabatshadileyo labathetheneyo.

Zibikwa zisanda izehlakalo zokuhlukuluzana loba ukubulalana kwabathetheneyo lanxa eleZimbabwe labeka umthetho we Domestic Violence Act.

Ubufakazi obethulelwe inhlanganiso ezisebenzelana labesifazane buveza ukuba inengi lalabo abahlukuluzwa kakhulu kungabesifazane lanxa bethi bakhona abesilisa labo abahlukuluzwa ngomkabo, izithandani loba izihlobo lanxa linganeno leli nani.
Enye yalezi nhlanganiso eziphatheke kunhlelo zokusebenzelana labesifazane ngeye Musasa Project, elesigodlo sayo eHarare.
Unkosikazi Tary Tandi nguye obona ngezokuqoqwa kwenhlelo kulenhlanganiso.

UTandi uthi zinengi izizatho esezibangele lokhu kuqansa kwenani lokuhlukuluzana kwabathetheneyo loba abalobuhlobo nxa kukhangelwa ubufakazi ababuthola kulabo abaza ukuzadinga usizo kibo njalo inengi labo kungabesifazane.

Kazisekho indlela zokukhulumisana zendulo zokucebisana ebezisetshenziswa ukufana lokuya kubobabakazi,omalume kanye labogogo, zokukhulumisana kwalabo abangazwisisaniyo ikakhulu bengabathetheneyo kuveza u Tandi.

Inhlanganiso okufana layisebenzelayo uTandi, eye Musasa Project, ngenye yalezo esezithatha lumsebenzi wokuphathisa ekuthini abantu bakhulumisane ngenkinga zabo, ikakhulu abathetheneyo, behlukane lomkhuba wokuhlukuluzana loba ukubulalana.

Inengi lababhekane laloludubo lokuhlukuluzwa loba ukubulawa kungabesifazana kuveza uTandi.

Umnumzana John Chaka ungubaba oleminyaka engamatshumi amane lambili yokuzalwa.U Chaka usola abanye obaba abakhetha ukusebenzisa izandla loba ezinye indlela zokuhlukuluza omkabo lapho kulokungazwisisani.

Uveze ukuba inkinga ekhona, ikakhulu kubobaba, bangena emitshadweni ngezizatho ezehlukeneyo hatshi ngoba lukhona uthando.

Kumele uzulu, ikakhu obaba, babofunda ukuxolelana kanye lokuxolisa lapho umuntu esazi ukuba uphosisile hatshi ukuqinisa amakhanda njengalokho okuvame ukwenziwa ngobaba ethi ngoba inengi labo bekuthola kunzima ukuxolisa kubomkabo kanye lezihlobo zabo nxa bephosisile kuveza u Chaka.

Umnumzana Jonathan Chagweda wasemzini we High Fields eHarare, ngomunye wabesilisa abasola ukwenza kwabahlukuluza abanye babo ikakhulu bengabesilisa behlukuluza abesifazane.

Abe Musasa Project baveza ukuba inani labesifazane abahlukuluzwa emitshadweni, layizihlobo loba izithandani seliqanse kakhulu lisuka kunkulungwane ezimbili lengxenye nyakenye kusukela umnyaka uqala kusiyafika inyanga ka Mpandula lisiya kuphose inkulungwane ezintathu ( 2987 ) kusikhathi esifanayo lonyaka.

AbeMusasa bathi lokhu kutsho ukuba liqanse ngesilinganiso esiphezulu kakhulu lelinani,bethi bafika phose amakhulu amahlanu -479 ) abesifazane,abahlukuluzwe ngabesilisa kungakhathalekile ukuba bathethene, bayizithandani loba belobuhlobo.
XS
SM
MD
LG