amalinks wokungena

Breaking News

Abalimi Sebesesaba Ukuba Izulu Elinengi Lizakhuntisa Amabele Okumele Avunwe Lonyaka


Sebesesaba ukuba umuntu uzakhunta emasimini.

Ingcwethi kwezomumo womkhathi, ezokulima kanye labalimi jikelele bathi sebesesabela ukuba izulu elilokhe lisina elizweni, lingacina liphazamisa isivuno ikakhulu esomumbu besithi lokhu kulakho ukukhokhelela ekuphazamiseni umnotho welizwe

Osekusenzakala kusimo sokuna kwezulu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa emhlubulweni wonke wangezansi kwezwekazi ye Africa, ingcwethi lezi zithi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi osekuphazamisa ukuna kwezulu emhlabeni jikelele.

Umqondisi wohlangothi olubona ngezokuguquka komkhathi kugatsha lwezokulima, umnumzana Washington Zhakata, ulandisa ngokuthi lokhu kuzophazamisa kanjani umnotho welizwe.

“Lelizulu elinayo khona manje linengi kakhulu kulalelo ebelikhangelelwe ngalesi sikhathi sonmyaka njalo lizabangela ukuphazamiseka kwesivuno ikakhulu umumbu wona obukade usulungele ukuthi uvunwe. Njalo labalimi balakho ukulahlekelwa yizilimo zabo ngenxa yalelizulu njalo lokhu kuzophazamisa ezomnotho ikakhulu kwezokulima.”

UMnu. Dumisani Nyoni, okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olweAgricultural Extension Services ulandisa ngezinye inhlupho ezingabangelwa yilesi simo sokungani kuhle kwezulu loba ukuna kakhulu kwalo.

“Ngenxa yokuba khona kwendlala, sifelwa yizifuyo, singatholi okwaneleyo, uthola ukubana abantu sebebhidliza umganga, abantu sebevuna izihlahla zimanzi, besenza amalahle, bethengisa inkuni okubuya kwenze indawo yakithi ibe yinkangala yona ebeyindawo ebilezihlahla.”

Abalimi baveza ukuba uthe uqala umnyaka wezulu baba lethemba elikhulu, baphuma ngobunengi babo bekhumbula ukulahlekelwa abakwenzayo nyakenye, balima belokujabula kakhulu.

Omunye walaba balimi kunguMnu. Donald Khumalo olima eseMguza esabelweni seMatebeleland North.

“Kodwa ke scythe sesibanga, siqeda nje u-January singena ku-February, izulu lavalelisa, isomiso satshaya, satshaya isomiso okungangokuthi umumbu omnengi ubusufika kuzinga lokubhaceka, so umumbu omnengi uhle walahla unqqamu, wahle walenga ngenxa yokuswela izulu. Okusobala nje yikuthi indlala izasibinda, akumanga kuhle phandle la.”

UKhumalo uthi kunengi okuzaphazamiseka ehlangothini lwezomnotho njengoba engekho umlimi ongazange athintwe yiloludubo lokuphazamiseka kwezulu kwabangela indlala elizweni.

“Ngike ngabhoda, ngayafika lase Mashonaland, indawo ezinengi, isomiso sitshayile. So, yindlala ikhona. It's going to affect ngendlela ezimangalisayo i-economics yelizwe ngoba kutsho ukuthi uhulumende uzophambula imali ezinengi ekade zimele zibhekane le-development lentuthuko kazulu, ukwakha imigwaqo, ukwakha izibhedlela, ukwakha izikolo lokusiza abantu ngendlela zonke ukuthi abantu basizakale.”

Osewatshiya umsebenzi wokuba ngumfundisi, uMvangeli J. Bhango Dube, olima esesiqintini seMaphisa phansi kweMabonyane kuWard 10 laye ulandisa ngasehlangane lakho njengomlimi, okubangelwe yikuguquka komkhathi.

“Kufane lomuntu obegijima wasesiya ku-goalpost wasekhubeka. Sasikhangelele isivuno esihle kakhulu ngapha eKhezi, izulu lana ngendlela efaneleyo, kodwa kuthe ngemizuzu yokucina sesikhangelela sibili ukuthi amabele, kumbe izulu selingana kabili kumbe kathathu, amabele avuthwe, hayi izulu lahamba nya. Lakhathesi kusitshiye sibili sitshaywe yi-stress, ngoba ngesikhathi ebesikhangelele khona lokusebenza ebesikwenzile hayi, emasimini kusidanisile sibili ngoba nxa ungena ukhangela phansi.”

Umfundisi Dube uthi sebetembele kuye uNkulunkulu ngoba sebephelelwe.

“Kodwa ezinyamazaneni, ngileqiniso lokuba kuhle asisoze sithenge kangako ukudla kwenkomo kodwa ebantwini hayi, indlala ihlabile, ebantwini akukuhle. Kusitshiye sibili sidanile ezinhliziyweni kodwa yikuthi nje uNkulunkulu kazondelwa siyathokoza, yena uyazi ukuthi uhleleni, uyazi ikusasa yethu.”

UMnu. Matthew Sibanda uthi inkinga abalimi asebebhakane layo ngeyokuguquka komkhathi, esithi abasakwazi njengabalimi ukuthi baguqule njani indlela zabo kanye lesikhathi sokulima.

“Abantu besilimile, ngesikhathi okufanele silime ngaso, November, December, izulu labaleka, lahamba amabele atsha, kwacina kungasela mabele. Khona manje izulu libuyile futhi ngenyanga yonaleyi u-April, lana kakhulu mpela amabele evele esetshile. So siba lohlupho le-Climate Change le ekhona ngoba asisakwazi ukuthi simele si-ajaste njani lokuthi sihlele kanjani inhlelo zethu ezokulima.”

USibanda uthi isimo siletha ubuyanga elizweni njengoba ukungami kuhle lapha emasimini sekubangela inkinga ezinengi ebantwini.

“And lamaMillers bathatha i-advantage, angikwazi ukuthi ngingathi ngama Millers kumbe ngubani, impuphu ikhwele kabuhlungu manje imuli ezinengi sezisidla kanye ngelanga osekuthelela ubuyanga obukhulu elizweni. Lohulumende aluba uyakubhekisisa azame lokukhontrola ngoba abantu sebemphongukhweza yonke into, i-economy ibuhlungu kangaka.”

Ingcwethi lezi kanye labalimi sebekhala ngokwanda kwezomiso ngesikhathi sokuna kwazulu, lonyaka sitshaye ngenyanga kaNhlolanja, omunye umumbu ngaleso sikhathi wawusufike esikhathini sokuba wawusutshakazile, besithi lokhu sekuzophazamisa isivuno salonyaka.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG