amalinks wokungena

Breaking News

Abezokulondolozwa Kwezemvelo Bakhathazekile Ngokwanda Kwengozi Yokuqhamuka Komlilo Ongalumathiswanga


Umlilo

Abe EMA bathi njengoba isimo somkhathi siqhubeka siguquka, izizalwane zeZimbabwe zixwayiswa ukuba zisebenzise umlilo ngonanzelelo lapho zilungiselela amasimu.

Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo phansi kwenhlanganiso eye Environmental Management Agency ( EMA ) bathi bakhathazekile ngokwanda kwengozi yokuqhamuka komlilo ungalumathiswanga ngumuntu ezidala umonakalo omkhulu emaphulazini lakumvelo.

Kunje lingozi isitshabalalise izilimo, amagusu, izinyamazana zendle kanye lokulahlekelwa kwempilo yomuntu wesilisa oyedwa esiqintini sakoZvimba, esigabeni seMashonaland West.

Abe EMA bathi njengoba isimo somkhathi siqhubeka siguquka, izizalwane zeZimbabwe zixwayiswa ukuba zisebenzise umlilo ngonanzelelo lapho zilungiselela amasimu.

Lesi sixwayiso siza ngesikhathi umphathintambo wokulondolozwa kwemvelo, ukuguquka komkhathi, lezokwethekelelwa kwelizwe, esanda kwethula isaziso kugwalondaba lukahulumende olwe Government Gazette sokulimukisa uzulu ngengozi zokuqhamuka kwale imililo evame ukwenzakala ngalezi zikhathi abalimi sebelungiselela amasimu ngesikhathi sokulima salonyaka.

Obona ngezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeEMA unkosikazi Amkela Sidange ulandisa kabanzi ngesimo ilizwe libhekane laso kwezodubo lwemililo lonyaka ethiwa yi Fire Prediction.

“Ilizwe lisesimeni esingaphakathi laphakathi, medium sisiya phezudlwana, ku-high, kubesekusiba nje lendawo ezinlutshwana ezikhanya zisebungozini kakhulu. Ikakhulu nxa sesikhangela ukuba yiziphi lezindawo ezingani zisebungozini bokuthi zihlaselwe yimililo yendle, zindawo ezigoqela zonke izigaba zeMashonaland kuzobamba iManicaland kanye leMatebeleland North, indawanyana nje eziseMatebeleland North,” kutsho uSidange.

Ulandisa njalo ngezehlakalo langengozi yalumlilo oqhamuka ungalumithiswanga muntu elizweni kusukela lapho kwabekwa leso simemezelo nguhulumende sesikhathi somlilo kusukela mhla ka 31 Ntulikazi kusiyafika umhla ka 18 kuyonale inyanga ka Ncwabakazi, i-reporting period.

“Kukhanya ilizwe selilahlekelwe ngamahekitha adlula i one hundred and ninety one thousand three hundred and fifty five hectares ( 191 355 ) kuyikuthi imililo yona eseyabonakalayo ibe yi seven hundred and fourty seven ( 747 ). Kodwa nxa sesiqathanisa lesikhathi sinye umnyaka ophelileyo, kungani kulobuneno ngoba kuzakhanya kuyikuthi kube lokwehla nxa sesikhangela umhlaba otshiswe ngumlilo, ngesibanga esiyi 66.5%, kuzokuthi yona imililo ebaliweyo iyehlile nje kambijana ngebanga eliyi 51.8%. ”

Lanxa esithi kutshengisa kunganeno lonyaka edabeni lwemililo elizweni ma kuqathaniswa lasikhathi sinye nyakenye, uNkosikazi Sidange uxwayisa uzulu ukuba makangayekethisi kwezokulondoloza amagusu kulimililo.

“Silahlekelwe ngubaba endaweni yeZvimba eMashonaland West, kwathi ngamaviki edlulileyo, salahlekelwa zindawo zokwethekelela lezokuhlala eGweru kanye lePlumtree. Okuyinto esiyibonayo ukuthi ibulala umnotho wethu, okuyikuthi njalo sithi kuzulu, asiboneni ukuthi siyenqabela ukuqalisa imililo. Yebo zulu asinanzeleleni ukuthi lesi sikhathi lokhe sisibi kakhulu ngoba uvungama umoya omkhulu phandle njalo sokuya uyatshisa kubuye njalo lomganga usuwoma okuyizinto ezithandwa yikuqaliswa komlilo,” kutsho uSidange.

UMnu. Sigameko Mdlalose ngumlimi wembuzi lenkukhu osebenzela esesiqintini seLupane esigabeni seMatebeleland North. Ulandisa ngohlupho abake bahlangane lalo uMdlalose njengabafuyi ngalesi sikhathi sokoma njalo imililo evame ukudala umonakalo.

“Kuyathi umuntu ehamba ngemota yakhe nje emgwaqweni omkhulu abe sebhema igwayi ajike ngewindi, isitompi sakhe sogwayi sibe sesitshisa iganga lonke okumele libe ngamadlelo ezifuyo. Abanye futhi abalimi balomkhuba owokuthi uma bevula insimu zabo ngalesi sikhathi sokuvula amasimu, bayatshisa amabibi, umuntu ma esetshisa amabibi, awatshise emini. Kanti ngalesi sikhathi ma ilanga selitshisa, ungatshisa amabibi emini, kuba nzima ukuthi umlilo lowo uwulawule, ugcine umlilo usukubalekela utshisa iganga,” kutsho uMdlalose

Kunengi uMdlalose athi kudalwa ngumonakalo olethwa yile mililo engalawulekiyo esuka ibe khona ngalesi sikhathi somyaka.

“Ibulala amadlelo enkomo, ibulala amadlelo ezifuyo esilazo, kube sekusithi izifuyo lezi zigcine zibulawa yindlala ngoba uyabe kungasela madlelo. Imililo leyi iyabulala lezihlahla kanti izihlahla zisebenza into ezinengi kithi ebantwini abafuyileyo abanje ngathi, zibuye zibe ngamadlelo enyamazana zethu. Zingamadlelo enkomo, zingamadlelo embuzi, zingamadlelo ezimvu lakho konke nje esiyabe sikufuyile. Phinde futhi izihlahla lezi zisincedise kakhulu ekutheni siyazisebenzisa ngoba izihlahla lezi siyazifuna ekwakheni izibaya,” kutsho uMdlalose.

Ukhuthaza abalimi ukuba bavule athiwa ngamaFire-Guards, okuyimigwaqo evulwa phakathi kwensimu ukuze lalapho umlilo usuthe waba khona, ungaze wachaphela kwezinye insimu. UMdlalose uthi kumqoka ukuba bajeziswe kanzima labo abatholakala betshisa amagusu njalo baphiwe isigwebo esinzima esithi njalo ufisa ngabe kulabantu abakhangela amagusu njalo kubunjwe lamakhomidhi azosiza ekuthini kulondolozwe lawo magusu elizweni.

Okugcizelelwe ngumnumzana Bekezela Gumbo wenhlanganiso ecubungula ezombusazwe lenhlalakahle kazulu enhlanganisweni ye Zimbabwe Democracy Institute - ZDI.

“Ikakhulu endaweni endaweni ezinje ngasemaphandleni abantu babiye intango, intango ziyatsha sokwenza imisebenzi ukuthi ibe minengi, i-rainy season ma iqalisa, imisebenzi ibe minengi, abantu befokhase entangweni ukhula lubulala amabele. So kuyinto enzima kakhulu, abanye batshelwe, ngike ngabona kwenye indawo abantu batshelwe zimbuzi, zatsha imbuzi imbuzi egangeni zitshiswa ngumlilo weganga wona lowu. Ngike ngahambela kwezinye indawo ngabona iganga litshile, izifuyo ziswela ukuthi ziyadla ngaphi. Singakakhulumi izifuyo zodwa, kulenyamazana zendle, ezinengi lazo eziphelayo phathi komlilo onjalo. Ekucineni siyacina sesingasela izinyamazana,” kutsho uGumbo.

U-Gumbo uthi kuqakathekile ukuba abantu bekhuzwe ukuba ingabaswa vele imililo lezihlahla zingatshiswa egangeni ngoba kuyingozi enkulu njalo kubuyisela abantu emuva, lenkomo zicuba kakhulu kanye lenyamazana zendle zitshabalala.

Khathesi emakhaya amakhanka ayahlupha kakhulu abamba imbuzi ukwedlula kudala ngenxa yokuthi egangeni akusela ukudla kwawo, inyamazana zeganga azisekho, ezinye zitshiswa yimililo, zibulawa yinkwankwa yokuthi abantu bayatshisa iganga. Iwetela yePlumtree leyana etshileyo leyana layo kuthiwa itshile kuthiwa yatshiswa ngumlilo weganga. Kuqakathekile ukuthi abantu nga bayafundiswa. I-EMA akumelanga ukuthi ibe yazakale ngamaphepha kuphela lanza ithatha i-budget ku-Government, kumele ukuthi ikhanye ukuba le-outreach sibili ezwayo, ebantwini ibafundisa ngokukugcina iganga njengakhathesi bevikela imililo le eetshayo.

Abe EMA baveza njalo ukuba kube lezehlakalo zemililo embalwa ngempelaviki edluleyo njalo eminye yakhona ilokhe iqhubeka sikhulumanje. Okunjengalowo oqhamuke eBeitbridge athi usulesikhathi ulokhe uvungama kanye lomunye oqale eHwange National Park besithi imililo yomibili isibhidlize indawo enkulu kakhulu yamahlathi.

Okubakhathazayo abe EMA bathi ngumlilo oqhamuke esigabeni seBeitbridge endaweni engavamanga ukuba lemililo yaloluhlobo njengoba ingekho kuleyo ethiwa yi-fire zone ngesiNgisi, kuqhamuke emithathi kuleyo ndawo kuze kube khathesi.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:15 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG