amalinks wokungena

Breaking News

Abaswelayo Baphila Ngokudobha Ukudla Lokunye Okulahlelwa Izibi Zonke koBulawayo eNgozi Mine


Badobha ukudla lokunye eNgozi Mine Dumpsite koBulawayo.
Badobha ukudla lokunye eNgozi Mine Dumpsite koBulawayo.

Indlala lokuswelakala komsebenzi sokusenza inengi labantu lehlele eNgozi Mine koBulawayo lapho okulahlelwa khona izibi lidobha ukudla okulahliweyo besidla lemuli kukanti abanye badobha amaphepha eplastic bawapheke babumbe okunye abangakuthengisa bathole imali yokuziphilisa.

Yisiphithiphithi eNgozi Mine okulabantu abafuza izibi bephandaphanda engcekezeni bedinga okungabaphilisa.

UNkosazana Rosemary udobha ukudla okulahliweyo ayekugudumezela abantwabakhe ukuthi badle.

"Mina ngilapha ngise Ngozi Mine ngiyadobha. Angila kudla endlini, labantwana abala kudla endlini. So, angila option but ukuthi ngidobhe ukuthi abantwana belale bedlile. Khonokho esiyabe sikutholile yikho lokho. Ukugula singasaba ukugula, kuyini okungasikho kufa, siyabe singela option."

UMnu Mathula Nyoni, odobha imbodlela yemithi elahlwa yizibhedlela, uthi angaze abanjwe yimikhuhlane kalandaba ngoba ufana lomuntu ofileyo.

"Sihleli kupoison. Ukwesaba ngyesaba kodwa ngingekela ukwesaba esiswini ke. Ubunzima engihlangana lakho yikuthi lapha engikhona ngisedotini angwazi ukuthi mhla kungangigulisa ngizaqonda ngaphi. Ma sengigula sengingi nowhere. Akulanto engingayenza ngenxa yokuthi akula lapho engingaya khona. Ayi ilizwe leli alikho kahle. Abantu abayibo abasiphetheyo, kunzima akulungiseki lokhu labo bayakwazi ukuthi vele akulungiseki akulanto etshintshayo. Vele kadliwa vele."

Abanye bathi basebenzisa izibi lezi ukulungisa okungabalethela inzuzo yokuziphilisa. Omunye wabo nguMnu. Bruce Mlilo uphekapheka amaphepha aweplastic.

"Ngiyatshisa ngilandele umdaka lowa ishape leyana yomdaka kuze kuphume kube yimpunzi. Umdaka ngingabumba ngiyakwekela lami nje kome okwelanga elilodwa sengivuka kuyabe sekomile kungasadabuki. Inyamazana ngenza yonke imhlobo ezincane ezinkulu impunzi, indlovu. Lami ngitshiyanisa ngemarket yangakhona ukuthi okuthengwayo yikuphi."

Inengi selakhile eNgozi Mine lanxa kunuka ingcekeza okwesabekayo. UNkosazana Dorcas Sibanda, ohlale kulindawo esemncane, sowenda waba labantwana abondla kulindawo.

"Mina vele ngihlale lapha kudala since 1994 ngisafunda. Lapha siya recycler, siya recycler. Lathi siya recykila khonokho esikuthengayo sikwehlukanise kuthengiswe indawo ezitshiyeneyo. Zikhona izigubhu esizihambisa eHarare then kukhona okunye okuhanjiswa eMonarch. Ah! Kunzima, kunzima kakhulu but ngoba vele ukuthi isimo siyabe sifosa khonokhu lathi sicina sesisebenza khonokhu njengoba libona sitshona simile khonapho."

Uyaphambili uMaSibanda echasisa ngenhlupho abahlangana lazo eNgozi Mine.

"Kuyatholakala nje ukuhlukumezana kakhulu ezindlini. Khonokho okokuthi ukuthathana kwakhona kuyabe kungaqedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo lendaba yesikolo abantwana yiyo engani iyasikhalisa kakhulu ngoba bayafunda khonapho but vele bacina sebephuma. Kulezidakamizwa, into ezitshiyeneyo, abantwana sebezala bebancane. Uyazi sebebhema sebenatha ezikolo abasayi banengi ebesibafakile ezikolo kuyabuya inhlanganiso ezizama ukubancedisa but vele as long befunda bekhonapha egangeni akulanto ongayenza. Vele besifisa ukuthi ngabe abantwana bayazuzelwa indawo eboarding school basuswe bayefunda behlala eskolo khatshana lakhonapha at least kyabe kungcono."

Ugatsha luka hulumende olubona ngokugcinwa kwemvelo loluhlanzeka kwayo abe Environment Management Agency balile ukukhuluma leStudio 7. Abantu beNgozi Mine bathi okungasikufa kuyini njalo akulankwali eyaphandela eyinye.

‚Äč
XS
SM
MD
LG