amalinks wokungena

Breaking News

AMaXhosa Ahlala eMbembezi Aqhubekela Phambili Ngosiko Lokusoka


Amajaha amathathu alungiselela ukuya sokwa ...
Amajaha amathathu alungiselela ukuya sokwa ...

Isizwe sama Xhosa siqhubekela phambili silandela lokundoloza amasiko aso. Emangweni weMbembesi bekulo mcimbi abawubiza ngokuthi ngumguyo lapho amajaha asakhulayo ebesokwa, okulisiko eliveza ukuba asesuka ebuntwaneni abengamadoda asevunyelwa ukulobola umfazi abe lemuli.

Bekungasibantu bekuyibunyonyo isizwe sesiXhoseni sibuye ngobunengi edilini lomguyo, kubulawe inkomo lembuzi kunathwa lotshwala besintu.

UGogo uElizabeth Mabunda uchasisa kabanzi ngaleli siko labantu bakukulumango.

"BesinoMguyo, siselusa inkwenkwe, amakhwenkwe okwesiko lethu amaXhosa. Usiko liqakathekile kakhulu ngoba isiko iiyakwenza nabantwana nxa unabantwana ubaxelela ngesiko ukuba okhokho ukuba kudala okhokho bokhokho babesenza lento balilandele babona sbona benempilo enhle. Abantu sebangena kukholo abangalufeziyo bathi ezozinto zobunyama hantsho yabona, kanti into zokukhanya."

Kungamazwi afakazwa ngu gogo uEllen Dlamini ochaza ngokwenzakala kwabasokiweyo.

"Umntwana uyangeniswa esibayeni ekhlanti akhululwe zonke izinto ebezinxiba ezobukhwenkwe, afakwe ezinye ezobuyaphi ehlathini ezeya ebudodeni ku second stage kunemithetho ekhona khonaphaya ayiphiwayo eyobudoda."

Balungiselela ukuya egangeni ...
Balungiselela ukuya egangeni ...

Abasokiweyo bafundiswa okwempilo lokuziphatha kuhle empilweni ngamaXhegu. Ukhulu uThembisile Mpengesi ngomunye wamakhehla la uthi akuluntu ozabavimba ngokulandela amasiko abo.

"Asisoze siliyeke eli siko. Sizahlala siba sesikweni abantwana bethu sithobela imithetho yehulumende yalapha eyabisiphethe njoba njoba thina singaba tu bokuza kwelilizwe seza ngo Rhodes. Kungokoke asinako ukuthi thina singangeluki njalo ukweluka kuqakathekile ngoba inkwenkwe kubayelukwa into ebizenza engekelukwi iyaziyeka."

Onguye osoka abafana abasakhuluyo oquma isikhumba sentonga kababa obizwa ngokuthi yi Nngcibi surgeon ngu Mnu Elijah Jongilanga.

"Ndimi endelusa amakhwenkwe apha awakwa Xhosa. Ndimi endiswa sebenzayo ngoku bendina manye sendiwa sebenzile afakwe unansika sesigqibile. Okokuthi umcimbi sowcalanye celubatohoze niyive lento niybone kunezinyi ndawo nathi esifunuku xhaswa kuzo esingabuya sizocela ukuba sixhasweni ngobizinto zininji."

Ogogo abangene umcimbo wokuphelekezela amajaha okumele asokwe.
Ogogo abangene umcimbo wokuphelekezela amajaha okumele asokwe.

Umfundisi uKenneth Mdlazulwana wenkonzo eye Anglican Church uthi uhlelo lolu lusebenza kuhle lenhlelo zikahulumende zokuvikela emikhuhlaneni ethelelanwa emacansini.

"Okokuqala ngokwezempilo uyakwazi ukuthi umntwana abengohlanzekileyo, agcinakale kahle kungabi lemkhuhlane emhlaselayo kodwa okunye futhi lisiko elenza siqamule sihlukanise phakathi komntwana ongumfana lendoda. Nxa sesokiwe sekhuthazwa ukuthi aqale ukwakha umuzi, sile committee yabo ama sejiyon ingcibi zakhona ezisebenzelana le local clinic. Nxa silemhlangano ye clinic bayahlangana labo nurse abezempilakahle bacebisane. Abazempilakahle bayakuthakazelela ukusebanza lengcibi yethu."

Omunye owasokwayo ngu Mnu Philani Mpehla othi ukusokwa kwabantu esigabenI sakhe kwenza inani labantu ababulawa ligciwane leHIV lehle kakhulu kulindawo.

“Imikhuhlane khoyo kinguwe yaybona ke yiyolonto siseluka ukuba sibe ngathi sibanganeno ipopulation ebizwa kabhlungu kangaka that's why ke ngoku elisiko lethu la Kodwa kakuna ngxaki kuba bantu nabo bathini, baybone uba lento yasesXhosini ingcono uba abantu beluka.”

Abantwana abahambe emcimbini wokusoka eMbambesi.
Abantwana abahambe emcimbini wokusoka eMbambesi.

Ngokwesiko labo lasesiXhoseni amantombazana amanengi athi ngeke endele emadodeni angasokwanga. UNkosazana Sisasenkosi Dlamini uleminyaka engamatshumi amabili lane 21 ngomunye wabo.

"Ayi mina ndiyayqakathekisa usiko lwakuthi ndiluqakathekisa kakhulu. Njalo ndifuna ukwendela endodeni esokiweyo ngoba indoda engasokwanga ayihlonipheki kwaXhosa indoda ehloniphekayo ngesokiweyo kwaXhosa. Angsoze ngi njani ndi thathwe yindoda engasokwanga. Ewe, ewe nemikhuhlane ndithemba nalapho ezibhedlela yinto abayqakathekisa kakhulu ukubanga abantu basokwe ngoba abantu abangasokwanga iyabathatha masinyane."

Abanye babasokwe kulumguyo basiwe endlini yotshani ebizwa kuthiwa yiBhoma eyakhiwe egangeni lapho abazahlala khona phose inyanga ezintathu bengabonwa ngumuntu kodwa belaywa befundiswa likhehla elihlala labo kulindlu. Lisiko eliqakatheke kakhulu ebantwini bohlobo lweSiXhosa.

Ingcwethi zezempilakahle zikhuthazanje ukuthi okusetshenziswayo ukusoka kube ngokuhlanzekileyo kungacini kubangela ukuthelelana imikhuhlane phakathi kwabafana laba. Khona ukusoka kusekelwa ngabezempilakahle ngoba kuvikela ukuthelelanwa mahlayana kwemikhuhlane yengulamakwa leminye ethelelanwa kwezocansi egoqela igcikwane lengculaza eleHIV.

XS
SM
MD
LG