amalinks wokungena

Breaking News

Bathwele Amagabha Avuzayo Abathengisa Impahla Bayadinga Imisebenzi Yokonga Asebekhulile Kwele Bhilithane


Banengi ababaleka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Banengi ababaleka kwele Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe.

Ukugugudeka kwezomnotho eZimbabwe sokubangele ukuthu inengi lezizalwane ziphume elizweni ngobunengi zisiyadinga amadlelo aluhlaza. Inengi lazo zilubhekisa kwele Bhilithane ukuyasebenza kwezempilakahle ziqhatshwa ngabameli babaqhatshi amaRecruitment Agencies ukuzosebenza kwezempilakahle zikhangela ogogo labo khulu lalabo abehluleka ukuzinakakela. Kodwa ezinye zizokhela amalahle.

Inengi labafuna ukuya phetsheya selilahlekelwe zimali ezesabekayo ziqilwa yizigelekeqe lezi ezithi zimele abaqhatshi, bacine bengahambanga kumbe bangahamba bangatholi umsebenzi. Abanye bathengisa impahla yabo enjengezindlu, imota lokunye bebhadala abameli babaqhatshi laba. UBongi Ncube wathengisa konke alakho ethinjiswa ukuhanjiswa eBhilithane ekupheleni komnyaka ophelileyo. Ukhala ezimathonsi.

“Udlale ngami kusukela ngo December excuse after excuse. Vele udlale ngathi kakhulu kakhulukazi amanga so manga after manga. Amaviki wonke ngamanga njalo nje isikhathi osichithileyo ama document aze a expire yazi ma singahlala phansi sikhume nje indaba zika Caroline zinde kakhulu.”

Omunye odliwe imali laye ezama ukuya eBhilithane nguJane Phiri, owakhuluma loNunu owayesithi umele abaqhatshi.

“Ngaqala ngikhuluma lo Nono, uNono wasesithi yena uzongitholela umsebenzi so ngimtholele ama documents ami wonke and then ngibeke lemali engange 3000 pounds. And then ngakwenza lokhu ngaqeda ukubhadala imali wathi yonke into izoba ready in 3 weeks and then ke ngokuya kwesikhathi ifoni ka Lolo yayingasangeni. Uhlale engithembisa ukuthi uzobhadala next week from ngo April kuze kube manje.”

IStudio 7 ixhumane loNunu osehlala eBhilithane okuthiwa umela abaqhatshi, yena uthi cha kazange adle imali yomuntu. Uthi wayesithi uyancedisa ngokulayela abafuna uncedo njalo yena wazibuyela yedwa kulelo.

“Ngangihlala ngi applaya ngathola ama offer amahlanu ngazikhethela engifuna ukuhamba ngayo. Ngithe sengikhethile ngarefer but ukuthi kwahamba njani sebephanana imali l was not there l was not part of it and ngiyakwazi bayakwazi labo angikaze ngihlangane labo, angikaze ngibabone angizange ngacela loba i1 rand mina ngangithi ngiyasiza.”

UNkosikazi Caroline okwele South Africa, walile ukupha isibongo sakhe kodwa uvumile kuStudio 7 ukuthi ngempela waqamba amanga ukuthi ulenkampani ehambisa abantu eBhilithane njalo uthembise ukubisela imali zabantu azidlayo.

“Yayingekho i agency kwaphambaniseka kwakulomuntu umuntu wakho wayesithi unama COS wasesithi khona khona abantu babhadale but umuntu wakhona kutshukuthi wayengasenayo. Manje my brother ngimfonele ekuseni ngathi ..... mina bengigula kakhulu umzimba wonke ngiletshukela le BP, anginamali okwamanje. Ngingakuthumela lama details ami ebank angilamali ngisayidinga imali yakho.”

Kukanti lalabo ababuya kwele Bhilithane ngama Certificate of Sponsorship bazithola bephwethwe njengezigqili bethathelwa ingxenye yeholo labo kumbe bengasela msebenzi sebeduka ezitaladini. UNkosazana Khanyisiwe Dube ngomunye ongasela msebenzi.

“Besithi singasebenza ama hours amanengi uyasehlisela irate yeholo. Kodwa ma sisebenze ama hours amalutshwana ubesikhwezela irate yeholo. So ngibona ingani bekulesimenemene asazi kumbe singancedakala ngoba hah sihlukumezekile. Ngoba ma sihola imali engayeneliyo asenelisi ukubhadala indleko zerent ukuthi lathi siphile.”

UMnu Zibusiso Ncube, oweCrystal Care eNorwich eBhilithane, uxhwayisa abase Zimbabwe ukuthi bangathathwa ludumo njalo bangavumi ukubhadala ukuya kwele Bhilithane ngoba ngokwamahala

“Sesizwile ngabantu bekhaya abathenguselwa ilokhuzeni, ama certificates bayabuya khonala sebengasela mashift sebeqala ukufona arround hee ngicela ishift ngicela ishift but umuntu ebhadale ama 10 000. Vele ungavele uzwe umuntu esithi bhadala 10 000 wena wohluthi le yi fake le Uzakubhadalisa njani i10 000 yena nxa i-urgency yakhe ithriva elama shifts doing well hanti lapha laye uzama ukukunceda and lawe ubuya lapha ukuthi uzosebenza, umenzele imali uphinde umbhadala 10 000 wohlukucabange khonalokho.”

Uhulumende wakwele Bhilithane wavumela abaqhatshi laba ukuthi bangabisa izisebenzi ezivela eZimbabwe nxa kulomsebenzi phansi kohlelo olweCertificate of Sponsorship, ebavumela ukusebenza kwezempilakahle kulelozwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele Bhilithane iHome Office, yalile ukukhuluma leStudio 7 kodwa bathe abaqilwa kumbe ukuhlukunyezwa ngabaqhatshi kumele basebenzise umthetho bacebe abephula umthetho.

Forum

XS
SM
MD
LG