amalinks wokungena

Breaking News

Abatsha Abakhonzayo Bayizigelekeqe Na Okwedlula Abangalandeli Umbhalo kaNkulunkulu?


ZIMBABWE/YOUTH
ZIMBABWE/YOUTH

Lanxa emacaweni kuzindawo ezaziwa ukuba kutholakala abantu abakhangelelwa ukuba yisibonelo esihle emphakathini nxa kukhangelwa indlela abaziphatha ngayo, kukhanya abakhonza kuzo ngensuku zanamuhla, ikakhulu abasakhulayo, sebeyizigelekeqe ukwedlula labo abangakhonziyo.

Ubusela, ubuthakathi, ukuthengisa ucansi kanye lokuthatha izidakamizwa, kubikwa sokutholakala kwabatsha abasemacaweni ukwedlula abaziphilela nje benganaki lutho.

Izolo abazali bebekhuza abantwababo, besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo abesilisa lamantombazana abakhonzayo, ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu. Kodwa ayisikho osokusenzakala kulez’insuku.UKudakwashe Zulu, osakhulayo ohlala eHarare, uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.

"Ngempela abantu abatsha sebevuke ubhova. Ubuntu abusekho. Indlela engcono kibo yikuthi beyecatsha ngendaba zenkonzweni, ukwenzela ukuthi ubungilimbani babo bungakhanyi. Abantu abatsha kumele befundiswe besenkonzweni zabo, ubuntu lokuziphatha."

UCalistas Moyo ohlala eMkoba eGweru esabelweni seNkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abanengi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.

"Bancengisa ukukhuleka abantu laba. Emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo, njalo banconywa ngumphakathi. Kodwa litshona ilanga, babamba imisebenzi ewomisa amathe emlonyeni. Mina ngithi ukuya enkonzweni akutsho ukuthi umuntu semqotho. Ngibona ontanga abanengi abayenza imisebenzi emihle, kodwa bengayi emabandleni."

UGugu Dlolo, osakhulayo okhonza eSabatha owasungula inhlanganiso eyeIgugulethu Foundation, uthi abanengi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.

“Kumele sibe kwazi ukuthi loba besiya enkonzweni, abasakhulayo laba bahlangana lenkinga ezinengi, ezifana lezalabo abangakhonziyo. Lokhu kutsho ukuthi balakho labo ukuhugeka, bengenane lalezozinto okungathiwa yizono. Okunye yikuthi isilingo esisetshenziswayo ukubona nxa ontanga laba bephila impilo ezingathiwa ziyancomeka, siphezulu kakhulu, okubuya kuhluphe ontanga laba, nxa bengayehluleka ukuphila ngendlela abayikhangelelwayo."

Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa yikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala koBulawayo, uNkosikazi Virginia Magigwana, uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza ubugelekeqe kwabanye abantwana.

"Umntwana ovele ezalelwe okomhlaba akagxili kakhulu ngoba bayabe besithi ayenze mbijana okotshwala lezidakamizwa. Kodwa lo ozalelwe enkonzweni uyabe evele eyaliswa, lokuthi vele kunuka njani kumbe kuthiweni, uyabe engakwazi. Ngibo bayabe besithi emaphathini kuhamba abomhlaba. Kodwa mzwana ethola ithuba lokuya emshadweni kamakhelwane, kumbe kuParty, enganatha mbijana utshwala, nguye oselala khona. Angabhema mbijana, seqeda konke ngoba abakwazi lokhu. Kufana lenja etshona ivalelwe, lapho ivulelwa, iyagijima igcwale indawo yonke, isabalale, ngoba ibivalelwe."

Ingcwethi esebenza lentsha, njalo ekunhlanganiso eyeZimbabwe Christian Alliance, uMfundisi Useni Sibanda, uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abanengi abatsha abasemabandleni, sebewona okwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.

"Abantu abatsha abasemhlabeni, yibo okumele befunde kulabo abasebandleni. Kungeke kwenza ukuthi ibandla liyefunda ngaphandle. Imfundiso yethu yiyo okumele siyiyenze ukuthi ikhulume ezimpolweni zabontanga. Ingxenye asikhulumi ngendlela ezwisiswa kalula ngabasakhulayo, yikho belahleka ngezinye izikhathi. Umsebenzi wethu njengamabandla mnengi."

Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kulalabo abasemacaweni, ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga.

Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye, ikakhulu abahambelana labo, pho ngubani ozafunda komunye, njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abakhonzayo, sebeyiziqiqodo bonke.

Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka2019 yizikhwicamfundo ezidlelana lenhlanganiso yabacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo eyeMultidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelitshumi kusiya itshumi lane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lweSiKhristu.

Lwaveza njalo ukuba asebeleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kulemilayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzekala emulini zabadabuka kuzwekazi leAfrica lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele.

Forum

XS
SM
MD
LG