amalinks wokungena

Breaking News

Abesi Islam Bathi Amasiko Abo Lemikhuba Yenza Baphile Impilo Engcono


Abokholo lwesi Islam bathi amasiko abo kanye lemikhuba yenza baphile impilo engcono, babe lokuthula phakathi kwabo njalo bakhonze uThixo weqiniso lanxa nje inengi emphakathini lingayizwisisi imikhuba le lokuthi ivele yenzelwani.

Inengi nxa lisizwa ngokholo lwesi Islam, licabanga udlame, licabange impi yabo engcwele abayibiza ngokuthi yiJihad kuthi abanye bacabange abantu abanjengo Osama Bin Laden kanye lokubhidlizwa kwezakhiwo kweleMelika ngoMpandula ka 2001.

Ukungazwisisi lokhu kwenza inengi labantu lesabele khatshana njalo kuvamile kulabo abasebenzisa indizamtshina ukuthi babe madolonzima lapho bethe bahambisana lomuntu walolukholo.

Abokholo lolu bathi ukwesaba okukhona kubangelwa yimisakazo esuka ithathe abantu abalodlakela, abangalandeli amasiko lemithetho esi Islam, ithi yiyo indlela okuqhutshwa ngayo linkolo.

USheik Bilaal Gwenzi owe Islamic Information Society, uthi indlela eqondileyo yeIslam ngeyokuthula kulowo okhonzayo, ukuthula lalabo ahlalisane labo kanye lokuthula loNkulunkulu. Uthi ukholo lolu lugxile kunsika ezinhlanu okuyizo ezitsho ukuthi masiko bani njalo mikhuba bani elandelwa ngasiphi isikhathi.

Wengeze esithi enye yensika lezi, ngumthandazo ongaphonguphathwa nje kodwa ulemikhuba yokugeza elandelwayo umuntu engakaqali ukuthandaza.

USheik Gwenzi uqhubeke esithi omunye njalo umkhuba weIslam, ongenye yensika zokholo lolu yikuyavakatshela edolobheni leMecca. Uthi kujwayelekile ukuthi abantu bathi kulezithombe ezikhonzwayo eMecca kodwa akunjalo ngoba indlu abathi gwaqa kuyo ayilalutho phakathi, yisikhumbuzo nje sokubudlewano bukaNkulunkulu loAbraham.

Umnumzana Edmore Nhliziyo, olikholwa lesiKristu, uthi yena vele lolukholo kuye ngolobudlwangudlwangu ngoba uvame ukuzwa ngalo lapho kuthe kwaba lodlakela oluthile endaweni ezitshiyeneyo zemagumbini amane womhlaba.

Owesifazana, uNkosikazi Silethokuhle Ngwenya ongasowokholo lolu, uthi imikhuba angayithandiyo kuIslam yindlela omama abaphathwa ngayo. Uthi kuthiwa abavunyelwa ukukhonza labesilisa, njalo abanye batshona bezivale ubuso okungenziwa ngabesilisa. Uthi phezu kwalokhu kulomkhuba lo wokubulala abantu ngamatshe, ikakhulu abesifazana, lapho bebanjwe besephula umthetho. Uqhubeke esithi konke lokhu kwenza esabele khatshana ngoba limikhuba eyesaba lapho okungavunyelwa khona ukona.

UNkosikazi Rita Phiri, owokholo lolu, uthi abantu besaba umnyama ongelampisi ngoba akuphongubulawa abantu mahlayana nje. Uthi ukugqoka kwabesifazana kutshengisa indlela abahlonitshwa ngayo hatshi ukuhlukunyezwa kumbe ukubandlululwa.

Uqhubeke esithi isiko lokuvala ubuso alibanjwa ngamandla kwabesifazana, lo lalowo uyazikhethela ukugqoka iveyili le ebizwa ngokuthi yihajib.

Wengeze esithi abesilisa labo kumele bagqoke izigqoko ezivala inkaba zisiya ngaphansi kwamadolo ngoba leli lisiko elifundiswa yi Qu’ran.

Umnumzana Eric Mtabali, owazalelwa kukholo lolu, elabazali abadabuka eMalawi uthi ukholo lweIslam akusikholo kuphela kodwa yindlela abaphila ngayo. Uthi ugwalo lwabo olungcwele iQu’ran ilemilayo yokuziphatha kumpilo nje yansukuzonke. Uthi yona iQu’ran ayibanjwa umuntu engagezanga izandla njalo ayibekwa lutho phezu kwayo.

Wengeze esithi imilayo le iphatha ukuthi umuntu ungena njani esambuzi, aphume njani, kanye lokuzihlanza ngoba ukuhlanzeka komzimba kuqakathekilekunkolo le njengokuhlanzeka emphefumulweni.

Insika ezinhlanu zesi Islam eziphethe lolukholo kanye lemikhuba lamasiko akhona yikuvuma ukuthi kuloNkulunkulu oyedwa, umprofethi uMuhamad wayeyisithunywa sakhe. Insika yesibili ngumkhuleko ophathwa kanhlanu ngelanga, eyesithathu ngeyokupha abaswelayo imali yakho eyisilinganiso phose okuthathu ekhulwini – 2.5% yemali yonke oyithola ngomnyaka. Insika yesine ngeyokuzila ukudla ngenyanga yeRamadan besekusithi insika yesihlanu yikuyafika eMecca.

XS
SM
MD
LG