amalinks wokungena

Breaking News

Ingcwethi Zempilakahle: Ukuqala Kwesikhathi Sezulu Kulakho Ukuletha Imikhuhlane


Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuqala kwesikhathi sokutshisa kulakho ukuletha imikhuhlane ethize efana loqhuqho lweMalaria, isihudo kanye lebilharzia okumele uzulu ayiqaphele azinakekele ikakhulu lapho izulu selisina.

Inengi labantu liyamukela lesisikhathi ngenjabulo lapho ingubo kanye lamajazi okubuyiselwa emabhokisini. Inengi lithakazelela ukutshiyana lokutshona abantu beququbele, bevimbene abanye kungabakhwehlelayo njalonje ngenxa yomqando.

Abezempilakahle bathi lanxa lesisikhathi singcono emzimbeni kulokugodola zikhona izifo okumele zinanzelelwe abantu bazivikele lapho sokutshisa ikakhulu izulu lingaqala ukuna.

Umongikazi uNkosikazi Nosizi Mlotshwa, uthi izifo ezinengi ngalesi sikhathi ziza lapho izulu selisina okudinga ukuthi abazali bananzelele ikakhulu indawo abantwana abadlalela kuzo. Uthi ngesikhathi lesi kuvamile ukuthi kube lodubo lwama – worms ikakhulu lapho abantwana bedlalela endaweni ezilamaxhaphozi bengagqokanga enyaweni. Uthi ibilharzia layo ivamile ukuthi ihlasele ngalesisikhathi kungakho kuyadingeka ukuthi abazali baqaphele njalo bahlabise abantwana amajekiseni okubavikela lapho kudingeka.

UNkosikazi Mlotshwa wengeze esithi umkhuhlane woqhuqho – imalaria, ngomunye njalo odinga ukunanzelelwa ngalesi sikhathi lapho okugcwala khona imiyane indawo yonke. Uqhubeke esithi abantu bathenge amalembu okuvalela imiyane – ama mosquito nets, kumbe imithi egcotshwayo, abenelisayo bachele indawo zabo ngemithi yokubulala imiyane kuthi abazakwethekelela indawo ezilalumkhuhlane banathe amaphilisi okuvikela bengakavakatshi. Uthi ezinye indlela zokuzivikela azidingi ukuthi umuntu akhuphe imali kodwa yikuhlanzeka nje okugoqela ukugqibela amagodi angahlala amanzi lokuncenta amaguma kungabi lotshani kumbe ukhula.

Lanxa nje ikhansili yakoBulawayo, iyake ichele imithi yokubulala imiyane endaweni ezivame ukuba lodubo ithi ayilamali yokuchela indawo yonke kungakho ihamba lapho okulemiyane ethwala umkhuhlane woqhuqho kuphela.

Omunye wezisebenzi zikahulumende osebenza kugatsha olubona ngokuchela imithi le esigabeni se Matabeleland South, u Nkosazana Sibongile Sebata, uthi sebengene endaweni ezinengi ze Gwanda ezisengozini ngenxa yamaxhaphozi. Uthi lanxa lindawo yayingaziwa njenge ndawo elomkhuhlane woqhuqho, ungabhahanga njengakuziqinti ezinjenge Hwange leBinga, sekube lenani labantu elithe qaqa elitholakale lilalumkhuhlane osekwenze ukuthi baphange bayevikela izakhamizi. Uthi ukuchela lokhu kuqakathekile kakhulu ekulwiseni lumkhuhlane.

UNkosazana Margret Dungeni ngomunye osebenza ekhansilini ukufundisa uzulu ngempilakahle. Uthi isikhathi sezulu sivame ukuletha njalo inani eliphezulu labantwana elibulawa ngumkhuhlane wesihudo ngenxa yokunatha amanzi ayabe engahlanzekanga. Uthi isikhathi sokutshisa sivame njalo ukukhathaza labo abalokuthile abangahambelani lakho – ama allergy. Uthi izihlahla kanye lamaluba ahlumayo avame ukuletha imikhuhlane yamehlo kanye lokugcwalelana kulabo abangahambelani lakho kungakho kumele bazi ukuthi kuyini okubakhathazayo bahambele khatshana lakho.

Osebenza labemidlalo, uNkosazana Precious Mudenge, uthi lesi sikhathi sokutshisa sibi kubo ngenxa yokuthi abanye bacina bephuma umungula abanye babemadolo nzima ngenxa yokusilela kwamanzi emzimbeni – idehydration, lapho besenza imidlalo yabo etshiyeneyo. Uthi kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi amanengi njalo belule imizimba yabo ekuseni emadabukakusa kumbe ntambana selibantubahle ukuze umzimba ungakhathali kakhulu.

Lanxa nje umumo womkhathi usiya uguquka kulezinsuku, ingcwethi zithi zikhangelele ukuthi izulu liphange ukusewula lonyaka. Eminyakeni edluleyo sokuvamile ukuthi ukuna kwezulu kulethe ikakhulu izifo zesihudo kundawo zelizwe ezitshiyeneyo ezifana le typhoid le dysentery ikakhulu esigodlweni eHarare ngenxa yamanzi angahlanzekanga kanye lokungahlanzeki kwendawo ezihlala uzulu.

XS
SM
MD
LG