amalinks wokungena

Breaking News

Imvukuzane Yesibeletho Iqeda Abanengi eZimbabwe


Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza abanini bamankampani ukuba baqakathekise ukulondolozwa kwempilakahle yezisebenzi ngoba iqakathekile kuntuthuko yebhizimusi yabo ikakhulu ezesifazane nxa zingatholakala zilemvukuzane yesibeletho ngoba iselapheka nxa umuntu ethe waphanga ukuyahlolwa.

Umhlaka 02 Nhlolanja lusuku lokunanzwa komkhuhlane wemvukuzane umhlaba wonke jikelele olwe World Cancer Day. Minengi imihlobo yemvukuzane ehlasela omama ebalisa elaphekayo laleyo engelaphekiyo.

Phakathi kwaleyo eyelaphekayo njalo ingehlasela abesifazane yimihlobo ebalisa kanye leyomlomo wesibeletho nxa ithe yaziwa kusesemasinyane ukuba isikhona.

Ingcwethi kwezempilakahle zikhala ngokuthi isilinganiso sokungamatshumi ayisitshiyagalombili ekhulwini ( 80 % ) sabantu abatholakala belayo imvukuzane elizweni, ikakhulu abesifazane, baya ezibhedlela ukuyadinga usizo isikhathi sesiphelile imvukuzane isikusibanga esibi isisabalale umzimba wonke lanxa iselepheka nxa ithe yaziwa ukuba ikhona isikhathi sisesekhona ikakhulu eyebele leyomlomo wesibeletho.

Lezi ngcwethi zithi kuyinto edanisayo ukuba lokhe bephuza abesifazane ukuyadinga usizo lanxa amathuba ekhona okuba owesifazane asinde kiyo nxa ehlala esiyahlolwa sikhathi sonke.

Ekuhlolisiseseni imbangela yokuphuza kwabesifazane ukuyadinga usizo ngesikhathi, ingcwethi kwezemvukuzane zibika ukuba kuvela izizatho ezinengi ma zikhulumisana labesifazane laba okubalisa ukusilela kolwazi, ukwesaba kanye lokube lokhe ebhoda edinga usizo kubosiyazi lemapositorini.

Unkosazana Anna Mary Nyakabao ungomunye wengcwethi zemikhuhlane yemvukuzane elizweni. Utshele umhlangano lentathelizindaba eziloba indaba zezempilakahle ngaphansi kwenhlanganiso ethiwa yi Health Journalists Association of Zimbabwe ( HeJaZ ),kunsukwana ezisanda kwedlula,ukuba kuqakathekile ukuba osiyazi basebenzelane labodokotela, baxwayise abagulayo ukuba bayedinga usizo isikhathi sisesekhona, yelatshwe kusesemasinyane imvukuzane.

Unkosikazi Talent Fadzai Yakado - Sibanda ukhokhela inhlanganiso ethiwa yi Tanyaradzwa Cancer Trust eyasungulwa nguye njalo, ungomunye wabesifazane abasesebatsha asebesinde kulemvukuzane yomlomo wesibeletho.

Yenake uleminyaka engamatshumi amathathu lane yokuzalwa njalo ulengane ezintathu.

Ngemva kokuba esebelethe ingane yakhe yesithathu unkosikazi Sibanda uthi kulapho atholakale ukuba sezikhona izibonelo zokuba uselemvukuzane yomlomo wesibeletho ngomnyaka ka 2010.

Ngemva kokuba yehlule imizamo yokuba afakwe i Jadel, okungenye yendlela yokwelamisela katshana imhuli, okwesithathu kulokhe kusiwa odokotela baciana bemxwayisa ke unkosikazi Sibanda ukuba ahlolwe emlonyeni wesibeletho.

Lakanje wenze njalo kodwa kwaba yinto emethusayo lapho etshelwa ukuba uselayo limvukuzane yesibeletho lanxa ibikusibanga sesibili njalo iselapheka.

Emizameni yakhe yokuphathisa abesifazane njengaye u Yakado - Sibanda uphatheke kuhlelo lwe Documentary oluthiwa 'A Stitch in Time... A Story of Hope' oluphume ngokuqondiswa kukamnumzana Collen Magobeya,umqondisi we Antique Productions.

Ubonga umnini nkampani ayisebenzelayo unkosikazi Yakado - Sibanda ngoba kunguye owamtholisa uncedo lwemali phose amakhulu amahlanu -S$475-00 ngaleso sikhathi ukuba ayedinga usizo ngoba ubesephelelwe njengoba ubengelayo imali ebidingakala.

Ubonga njalo lomdali ngoba ethi wamnika umyeni kanye labakwabozala abazwisisa isimo sakhe ngoba bengazange bangamlahla ngesikhathi ebadinga.

Umnumzana Bongani Milton Sibanda nguye umyeni ka Talent lapho aveze ukuba kwaba yinto eyabahlukuluza kakhulu ensukwini zakuqala lapho bewuthola lumbiko njengemhuli ukuba umkakhe usetholakale elayo imvukuzane yomlomo wesibeletho.

Uthi uSibanda wakubona kufanele amsekele umkakhe ngesikhathi esebunzimeni okuyinto ayivumayo ukuba kayivamanga ukwenziwa ngabesilisa njengoba inengi labo beyibalekela imizi bayedinga omunye unkosikazi kumbe umakhwapheni nxa sekulobunzima obufana lomkhuhlane wemvukuzane lapha ekhaya.

Abemhuli ikakhulu omamazala labo esikhathini bavame ukuba ludubo nxa sekulenkinga yaloluhlobo emhulini kodwa akuzange kube njalo kumalunga emhuli yako Sibanda ngoba bamtholisa usekelo olukhulu.

Ukhuthaza abanye obaba labo ukuba basekela omkabo ngesikhathi besebunzimeni njengalokho akwenze kunkosikazi wakhe nanku wasinda kulemvukuzane njalo eziphilele ngoba yabonakala kusesemasinyane.

USibanda uthi uyalubonga kakhulu usizo lwemali olwatholiswa umkakhe labemhuli yakhe luvelela kumqondisi we Book Cafe umnumzana Paul Brickhill ngaphandle kwembadalo.

I Studio Seven yenelise ukukhulumisana lomnumzana Brickhill ukuze atsho ukuba kuyini okwamenza wazinikela ukuphathisa esinye sezisebenzi zakhe ngemali okuyinto engavamanga ukwenziwa ngabanini mankampani bona abaqakathekisa inzuzo kuqala kulokulondoloza impilakahle yezisebenzi.

Ukhuthaza abanye osomabhizimusi ukuba baqakathekise ukulondolozwa kwempilakahle yezisebenzi zabo ngoba kuphathisa ukuthuthukisa amabhizimusi abo njengoba zizakusebenza ngokuzinikela kwazo,zichelesile njalo zingeziphilileyo.

Abe Zimbabwe National Cancer Registry baveza ukuba phose inkulungwane eziyisithupha, zabantu abahlolwayo ukuba kwaziwe ukuba balayo imvukuzane loba hatshi ngomnyaka, batholakala ukuba balemihlobo ehlukeneyo yemvukuzane njalo inengi labo kungabesifazane abatholakala belemvukuzane yomlomo wesibeletho.

Isilinganiso sokungamatshumi amathathu ekhulwini salelinani - 30% ) kungabesifazane njalo bengabatholakala belemvukuzane yomlomo wesibeletho,inengi labo becina sebelahlekelwa yimpilo ngoba bephuzile ukuyadinga usizo lanxa uselapheka lumhlobo wemvukuzane.

Ngenxa yalomumo kundaba zemikhuhlane yemvukuzane elizweni, abezempilakahle baveza njalo ukuba okwakuqala embalini yeZimbabwe kundaba zemikhuhlane yemvukuzane. uhulumende sewaqoqa uhlelo okumele lulandelwe ukulwisana laloludubo elizweni olwe Cancer Stratergy.
XS
SM
MD
LG