amalinks wokungena

Breaking News

Ingcwethi Zempilo: Abazali Kabakhuthaze Abantwana Ukuphatheka Kwezokuqinisa Imizimba


Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abazali labondli babantwana ukuthi bananzelele ukudla okudliwayo njalo bakhuthaze abasakhulayo ukuphatheka kwezemidlalo lokuqinisa imizimba ngoba inhlolisiso eziyenziwe iveza ukuthi inengi labantwana emadolobheni selizimuke okwedlulisa amalawulo okubafaka engozini yemikhuhlane etshiyeneyo.

Ingcwethi enhlanganisweni ye Heart Foundation of Zimbabwe, zithi lanxa kulenani eliphezulu labantwana elingatholi ukudla okwakha umzimba okwaneleyo, sokulelinye iqembu labantwana elilenani elikhwelayo eselilohlupho lokuzimuka okulungelanga impilakahle yabo ngenxa yokungadli ngendlela eqondileyo lokutshona lihlezi lingenzi lutho.

Inhlanganiso le ithi phose amatshumi ayisithupha ekhulwini – 58% labantwana abababanjwa umkhuhlane we Type 2 Diabetes, kuyabe kubangelwe yikukhuluphala kakhulu.

Ithi lanxa inengi labantu abadala sebekhangela imizimba yabo, inengi labazali alinanzi imizimba yabantwana ngoba licabanga ukuthi akulangozi ukukhuluphala kobuntwana kuyaphela lapho bekhula.

UNkosikazi Memory Tshabangu, ongumzali, uthi esikhathini esinengi abazali abazihluphi ngokuzimuka kwabantwana. Uthi kwesinye isikhathi bayabe becabanga ukuthi lufuzo nje ikakhulu lapho umntwana ephuma emulini yabantu abazimukileyo bakhohlwe ukuthi lanxa kunjalo kumele umntwana akhangelwe ngoba lokhu kuza lemikhuhlane.

Wengeze esithi ngaphandle kwemikhuhlane, inengi lamankazana licina lisengozini yabesilisa abangaziphathanga ababaqhweba becabanga ukuthi sebekhulile kanti zinsane nje ezinuka uchago emakhaleni.

UNkosazana Abigail Ndlovu, ongumbalisi, uthi ugatsha lwezemfundo luyayinanza impilakahle yabantwana kungakho kuqakathekiswa hatshi ukufunda kuphela kodwa lokuphatheka kwezemidlalo.

Uthi bakhona abazali abacabanga ukuthi lokhu yikudlalisa isikhathi sabafundi kodwa ingcwethi zithi umntwana olomzimba omlingeneyo njalo odla ukudla okufaneleyo, uqhuba ngcono lezifundweni. Uthi ukunika umntwana amahola nje amalutswane ngeviki ukuthi akhabe ibhola kumbe agijimisane labanye phandle kuyasiza ukwelula umzimba ukuze uthole impilakahle.

UNkosikazi Nomathemba Mguni, oyisakhamuzi, uthi inengi labazali aliselaso isikhathi sokukhangela abantwana ngenxa yempilo yakulezinsuku. Uthi njalo inengi labazali elakhula lihlupheka licabanga ukuthi ukuthengela abantwana ukudla okumnandi okuzimukisayo yikho ukutshengisa uthando lingazi ukuthi yikubulala abantwana.

Wengeze esithi impilo ephilwa ngabantwana kulezinsuku ayifani leyayizolo okwakutshonwa kudlalwa umatshayana ezitaladeni ngoba lamhla abazali abasathembi muntu kungakho bakhuthaza abantwana ukutshona ezindlini kubomabonakude, lakumacomputer games okubalimazayo.

Ingcwethi kwezempilakahle, uMnumzana Uyapo Khupe, laye ugcizelele udaba lokudla okuphiwa ontanga kulezinsuku. Uthi udubo olukhona ikakhulu emadolobheni ngolokuthi abazali sebajayela ukudla kwakulezinsuku okugcwele amafutha letshukela bakhohlwa ngokwesintu okuyikho okulakho ukwakha umzimba ngendlela kungazimukisi okwedlulisa amalawulo

Uthi osomabhizimisi bakulezi insuku bagijimisa imali kungakho uthola inkukhu sezinikwa ukudla okuzikhulisa ngamaviki amalutshwane nje besezithengiswa osokwenza labantu abazidlayo bakhule ngaleyo ndlela. Uthi abazali kumele bajwayeze abantwana umkhuba wokudla imibhida, izithelo kanye lokudla kwesintu ngoba indlela okulinywa ngayo akufakwa imithi eminengi engaqondanga.

Uqhubeke esithi kumele abazali bananzelele ukuthi inani labantu elihlaselwa ngumkhuhlane wetshukela, i-BP kanye leminye etshiyeneyo ehlasela inhliziyo liya ikhwela ebantwaneni abalemizimba emikhulu.

Ingcwethi kwezempilakahle zithi lanxa ukukhuluphala kungakabi yingozi ememetheka elizweni lonke, inhlolisiso esithe yenziwa emhlabeni jikelele iveza ukuthi nxa abantwana bengafundiswanga ukudla ngendlela eqondileyo lokuphatheka kwezemidlalo lokwelula imizimba, lokhu kuyaba yingozi enkulu ngeminyaka engamatshumi amabili azayo. Ingcwethi lezi zithi njalo kunzima ukuthi umntwana ovele engafundanga ukunanza isisindo somzimba wakhe esakhula, aqale esekhulile.

XS
SM
MD
LG