amalinks wokungena

Breaking News

Kusungulwa Inhlolisiso Yomumo Wezempilakahle eZimbabwe


Ugatsha lwezempilakahle, luphathisana lohlangothi lokucubungula okwenzakala elizweni olwe Zimbabwe National Statistics Agency, soluqale inhlolisiso yomumo wezempilakahle eZimbabwe eqala kuyonale inyanga kusiyafika uMpalakazi.

Inhlolisiso le ebizwa ngokuthi yiZimbabwe Demographic and Health Survey ngeyesithupha ukwenziwa lokhu ilizwe lathola uzibuse. Eyakuqala yenziwa ngomnyaka ka1988 kuthi eyokucina yaphathwa ngomnyaka ka2010 kungena ku2011.

Lonyaka linhlolisiso ijonge ukudingisisa kuzulu ngokusetshenziswa kwendlela zokuvikela ukuzithwala, ukuthathana kanye lezemacansini, ukuphatheka kwezempilakahle, ingculaza kanye lokuhlolwa igazi, ubudlwangudlwangu ezimulini, ukuhlolwa kwemvukuzane yesibeletho, ukusetshenziswa kokudakayo, ukuhlatshwa kwabantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane, lokunye okunenginengi.

Inhlolisiso le iza ngesikhathi odokotela lengcitshi kwezempilakahle bekhonona ngokuswelakala kolwazi lwezempilakahle e oluyilo olulakho ukuletha izinqumo ezizaphathisa uzulu. Ngaphansi kohlelo lolu, abacubunguli beZimStats bazakwethekelela imizi lezimuli ezithile elizweni lonke jikelele bebuza imbuzo ephathelane lezempilakahle.

UNkosazana Magugu Msipa, ophila legcikwane lengculaza, uthi lokhu kucubungula kulinyathelo elihle kakhulu ngoba ulwazi luyadingeka ukuthi abantu baphila njani njalo balendingeko bani ukuze kuthathwe amanyathelo azabaphathisa. Uthi sokwejwayelekile ukuthi uhulumende kanye lephalamende benze izinqumo lemithetho abathi ngekazulu kodwa kungadingisiswanga ukuthi vele yikho yini okuswelwa ngabantu. Ukwabiwa kwemali, uthi kuyaphathiseka lapho sokusaziwa ukuthi yiluphi uhlangothi oludinga imali ethe xaxa, hatshi ukunika nje ngokucabangela.

Isakhamuzi, uNkosikazi Sakhile Masuku, uthi kalaqiniso ukuthi lanxa lokhu kucubungula sokwenziwe uhulumende uyalalela yini kumbe uyaziqhubekela ezenzela izinqumo zakhe ezingelani lalokho okuphume kuzulu. Uthi kulakho ukuthi lokhu kube yikudlalisa nje imali abantu bebuzwa imbuzo engapheliyo kodwa kuphelele emoyeni kungela okutshaya indiva okukhulunyiweyo.

Osakhulayo, uNkosazana Chiedza Makombe, uthi yena ngomunye osekela lelinyathelo lokucubungula lokhu kodwa kazi ukuthi bangaki abantu abalakho ukukhuluma iqiniso ngempilakahle yabo. Abantu, uthi sebajayela ukugcina ulwazi ngempilakahle yabo luyimfihlo kungakho kungabanzima ukuthi batshele nje umuntu wokuza ngesimo sabo.

UMasuku uqhubeke esithi yena seke wakhulumisana labacunguli beZimStat, abanye babo abalabuntu ngendlela ababuza ngayo imbuzo okulakho ukukhuba uzulu acine engaphendulanga imbuzo. Ukufundisa abacubunguli indlela yokubuza inganyathelanga abantu ikhonzi, uthi kuqakathekle ikakhulu nxa kusenziwa ukucubungula ngempilakahle yomuntu lemikhuhlane angabe elayo.

Omunye wabacubunguli beZimStat, uMnumzana Lovemore Mutizwa, uthi bayafundisa abacubunguli ukuthi bakhulume njani labantu ukuze bathole ulwazi abaludingayo. Inhlanganiso yabo, uthi yiyo elomlandu wokwenza inhlolisiso ezinje, kungakho kuyadingeka ukuthi abantu babasize lapho bethe bafika baqoqoda emizini yabo. Nxa lolulwazi sebethe baluthola, uthi abantu bengesabi ukuthi bazahamba bebakhuluma ngoba kulemithetho ebavikelayo ukuthi lolulwazi lungaphongusetshenziswa nje ngaphandle kwemigoqo ethile.

Ukucubungula lokhu nxa sokuphethiwe kwahlolisiswa, kulakho ukusetshenziswa nguhulumende ekubekeni izinqumo lemithetho, inhlanganiso ezizimele zodwa ezisebenza kwezempilakahle, uzulu labafundi kanye lobanilobani olungamsiza.

XS
SM
MD
LG