amalinks wokungena

Breaking News

IZimbabwe Inanza Iviki Yemfundiso Ngomkhuhlane Wengqondo


Abanye ngababophela izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo
Ingcwethi kwezempilakahle zithi ngaliviki ilizwe linanza ukulimukisana ngomkhuhlane wenqondo iMental Health Awareness kuqakathekile ukuthi izibhedlela kanye labosiyazi baqalise ukunanzelela lokwelapha imikhuhlane yengqondo kanye lokunqineka ngoba kulakho ukuvusa eminye imikhuhlane emzimbeni ikakhulu lapho abantu bengayinaki.

Umhlaba unanza ukuqakathekiswa kanye lokuhanjiswa kwembiko lolwazi ngemikhuhlane yengqondo kanye lokuqakatheka kokuhlaliseka emoyeni umuntu engela kunqineka ngaliviki.

Lanxa bebanengi abantu abangaphilanga kuhle engqondweni inengi livame ukuwutshaya indiva lumkhuhlane uze ufike esibangeni umuntu esehlanya kuyikho kuthathwa amanyathelo.

Ingcwethi zithi inengi labantu aliqali ngokuhlanya nje kodwa kuyabe kubekhona okwenza umuntu angahlaliseki emoyeni abelokunqineka ngokuthile, i-anxiety, okuyikho okubanjwe yindikimba yalonyaka.

Isimo lesi sokungahlaliseki engqondweni sivame ukukhulunyiswana ngaso kuphela nxa kuthe kwaba khona okumangalisayo ngaso njengowesifazana wemzini wePumula obethi ungumntaka mongameli welizwe waze wathwalelwa esibhedlela sabagula ingqondo eseEngutsheni.

Inhlanganiso ekhangela impilakahle kazulu emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organisation, ithi kumqoka ukuthi amazwe asathuthuka aqakathekise imikhuhlane yengqondo egoqela i-depression, anxiety, bipolar disorder kanye leminye eminenginengi elakho ukwenza umuntu angaphili impilo ekhwabithekayo nxa engatholanga uncedo.

UMnumzana Alfred Ndlovu, oyisakhamuzi emzini weFourwinds koBulawayo, uthi kunzima ukuthi abantu bazwisise imikhuhlane le yengqondo kumbe baqakathekise ukukhuluma ngendubo zabo ngoba esintwini ezendoda inyembezi ziwela esifubeni kungakho abesilisa ikakhulu, bayehluleka ukuxoxisana labanye lalapho sebephakathi kobunzima. Uthi inengi labantu alivamanga ukunanzelela ukuthi imikhuhlane yengqondo ilakho ukusukela kubo depression labo anxiety kodwa liphanga libone ubuthakathi nxa umuntu engagula ingqondo ngoba akulalwazi olunengi ngalesisimo.

Esinye njalo isakhamuzi, uNkosazana Michelle Mdlongwa, uthi lanxa abadala besithi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni kunzima ukuthi umunti ongahlalisekanga olokunqineka adinge uncedo ngoba lo kungasimkhuhlane ongatshela abantu uthi kubuhlungu lapha. Uthi ukunanza liviki kuqakathekile ngoba nxa kuthe kwakhankaswa kuhle abantu abakulesisimo balakho ukuphumela egcekeni baphange basizwe.

Osebenza ukukhulumisana labantu abalokunqineka, uNkosikazi Nompumelelo Nhliziyo uthi kuqakathekile ukuthi uzulu axoxisane ngalesisimo abantu babelolwazi olwaneleyo ngoba loluhlupho luya lukhwela elizweni kubangelwa ikakhulu yikungaqhubi kuhle kwenotho yelizwe osokwenze abantu baphelelewa yimisebenzi kuthi lakulabo abalokhu besavukela, imali ayeneli okwenza bavuke bezidla ingqondo njalonje ukuthi bazaphatha sihlahla bani. Uthi ngenxa yokuvama kwalesisimo, izibhedlela kanye labongi sokumele basinanzelele njalo basiqakathekise njengayo yonke imikhuhlane yomzimba. Uthi inengi labantu elicina lihlanya alivamanga ukuvuka nje likulesisimo kodwa kulandela isikhathi eside umuntu ezidla ngaphakathi ngokuthile, aswele ongamnceda aze alahlekelwe ngumcabango, ikakhulu lapho ethe waba lomkhuhlane we depression kumbe i-anxiety ngenxa yokuthile okungahambi kuhle empilweni yakhe.

UMnumzana William Ncube, osebenza njalo ukukhulumisana labalenhlupho ezithile –ucounsellor, uthi inengi labantu abansundu abakunanzeleli ukuthi idepression le anxiety kumbe ukusangana ingqondo yimikhuhlane edinga ukwelatshwa.

Wengeze esithi kumqoka ukuthi abantu bakhulume ngaloluhlupho ngoba inengi labantu eliba lomkhuhlane wengqondo alizalwa linjalo kuphela kodwa inengi liba kulumumo ngenxa yezehlakalo zempilo okuqakathekisa ukuthi abantu babelolwazi olwaneleyo ngalesisimo.

Umfundisi kwelinye lamabandla okholo koBulawayo, uMnumzana Abednico Noko, uthi amabandla kumele ahambele phambili ekuxoxisaneni labantu abakhatheleyo emphefumulweni ngoba ibhayibhili lithi yiwo umsebenzi wamakholwa. Uthi umuntu kumele abe ngumakhelwane omuhle ongakhangeli okomuzi wakhe aceze ngendlela lapho kuthe kwaba lohlupho komunye umuntu kodwa yikho lapho okumele aphathise ikakhulu kulesisimo lapho ukukhuluma nje kuphela kungela muthi owuphetheyo kungaletha inguquko enkulu kulowo okhathazekileyo.

Lanxa eleZimbabwe lingela ndawo ezinengi abantu abadinga uncedo abangathola abangakhulumisana labo, kuqakathekile ukuthi okulesisimo ahambe ekilinika kumbe esibhedlela lapho abazamelapha kumbe bamlayele lapho angathola abangaxoxisana laye.

Ingcwethi zithi umuntu angezwa elokunqineka okukhulu, eswela amandla okwenza imisebenzi avame ukuyenza, etshona ekhala, engaselathando lalokhu ayekuthanda ngaphambilini kumbe esetshona ezivalele engakhulumisani labantu, kumele ayedinga usizo esibhedlela. Ziqhubeka lezi ngcwethi zisithi lo ngumkhuhlane wenqondo ngakhoke njengayo yonke imikhuhlane uyelapheka ngemithi abantu bangagijimeli ukuthi umuntu uloyiwe.

Iviki le inanzwa kusukela mhlaka 12 kusiya ku 18 Nkwenkwezi.
XS
SM
MD
LG