amalinks wokungena

Breaking News

Kuhlandla Lesithathu Lenhlelo Zikazibuse Siphatha Ezokulima


Ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umkhosi wokuthakazelela iminyaka engamatshumi amathathu lane - 34, ilizwe lathola uzibuse, uzulu uthi ingagcwaliseka kuphela linkululeko uqobo nxa uhulumende okhona enganelisa ukuvuselela umsebenzi wezokulima oyiwo insika yentuthuko yezomnotho welizwe. Ingcwethi zokulima lozulu bathi ungavuselelwa lumsebenzi ngokugcweleyo yiwo kuphela olakho ukubuyisela ilizwe esimeni esasiyilo ngesikhathi lithola uzibuse lapho elaliyinsika yokulima ukudla lezilimo ezazithengiswa hatshi ezwekazi leAfrica kuphela kodwa lasemazweni womhlaba.

Ingcwethi kwezenotho zihlezi zikugcizelela ukuthi umsebenzi wokulima yinsika yokuthuka kwenotho yeZimbabwe zikubeka sobala njalo ukuba lungavuselelwa ngokugcweleyo lolu hlangothi lulakho ukuletha intuthuthuko kwezomnotho edingakalayo.

Abacebisi bona bakhuthaza uhulumende obusayo ukuba aphange athuthukise loluhlangothi oselugaqa ngamadolo, ngokushesha hatshi ukuba lokhe ephongukhuluma nje kungekho manyathelo akhomba ukulusekela ngemisebenzi leyo nkulumo yakhe.

Umnumzana Nkosana Dalmini uyisakhamuzi seHarare njalo eyintathelizindaba eloba phezu kwezehlakalo ezehlukeneyo okubalisa ezokulima.
Uhulumende okhona ayanelisa ukuluvuselela loluhlangothi lwezokulima kuphela angazinikela nxa kungakhangelwa lezondlela ( policies ) azibekayo sikhathi sonke u Dlamini athi zinhle kodwa inking isuke ibe sekuqhubeni umsebenzi wakhona ( Implimentation ).

Usola njalo ukwenza kwakhe lohulumende okhona ekuthini uvame ukuqhuba inhlelo okufana lolokwabiwa komhlabathi hatshi ngoba efuna ukwenza njalo kodwa kuyindlela ayisebenzisayo ukube lokhe ebambelela kuzulu ukuze athole amavoti enza ukuba abe lokhe esembusweni.

Uthi uDlamini kuyadanisa ukuba lanxa eleZimbabwe belidume kakhulu kwezokulima ebelisanelisa ukutholisa izizalwane ukudla okwaneleyo libuye lincedise omakhelwane ngokubatholisa ukudlalabo kalisanelisi ukwenze lokho. Kulihlazo ukuba yilo eselithembele kulawo mazwe okubalisa ele Zambia le Malawi ukuba alitholise ukudla, ukuze isizwe singaze sabulawa yindlala kutsho uDlamini.

Okunye athi kuphazamisa intuthuko kuzo zonke inhlangothi okubalisa ezokulima yikwenza kukahulumende u Dlamini athi uvame ukuphambuka kulezo nhlelo azethula kuzulu lanxa zizinhle, kungezingaletha intuthuko kwezomnotho.
Uthi kunje uhulumende weZanu PF okhona engehlukanisi phakathi kwemisebenzi yentuthuthuko kahulumende lendaba zombusazwe.

Wengeza ethi okunye okubangele ukuwa kwemisebenzi yezokulima elizweni kuyikuncipha kwemikambo yokuthengiselana labakwamanye amazwe okubalisa awentshonalanga okube khona ngemva kokuvuka kokungezwani phakathi kwalamazwe leleZimbabwe.

Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Patrick Lima ongenye yengcwethi kwezokwakha esileminyaka emihlanu isebenzela edolobheni le Luanda kwele Angola kodwa ekuleli ngomsebenzi.

Zinengi indlela uhulumende wakuleli angazisebenzisa ukuvuselela uhlangothi lwezokulima u Lima athi kungaphathisa ukuba ilizwe lanelise ukuthengisa izilimo zayo lenyama yenkomo emazweni womhlaba.

Amazwe afana leleAngola ngamanye ala mazwe abekade elobudlelwano leleZimbabwe kwezokuthengiselana okungavuselelwa kubuyele kuleso simo obekuyiso eminyakeni yabo 1980 lapho amankampani abalisa eye Cold Storage Company be isanelisa ukuthengisa inyama enengi kilo kanye lasemazweni womanyano wamazwe awe Europe awe European Union kuveza umnumzana Lima.

Umnumzana Stephen Mpofu yena uyingcwethi ephatheke emsebenzini wezokucebisa, yiloba ngubani, kunhlangothi ezehlukeneyo njalo usebenza ezimele.

Ungumuntu ucebisa kakhulu endaweni zamafutha, ekwakheni kanye lezamanzi lapho uMpofu athi usesebenze kakhulu kundaba zamafutha ezimotha ephathisa ngamacebo kunkokheli labohulumende.

Ucebisa uhulumende ukuba avuselele ngokushesha uhlangothi lwezokulima, ukuze ilizwe lanelise ukubuyela kusibanga abekade likiso sokwanelisa ukuthengiselana labakwamanye amazwe okubalisa ele Angola lamazwe awe Europe, izilimo lenyama yenkomo.

Kodwa uMpofu uveza ukuba udubo olusuke lwaba khona kundaba zokuthengiselana kokuphathelene lezokulima kusiya kwamanye amazwe, yikukhohlwa kwenkokheli ukuyithuthukisa limisebenzi kusikhathi esedlule ngoba sekuqakathekiswa ezombusazwe kuphela.

Ingcwethi kwezomnotho zihlezi zikubeka sobala ukuba ingavuselelwa imisebenzi yezokulima elizweni, kanye lezokufuya, okungenza libe lakho ukubuyela kusibanga ebelikiso lelilizwe ngesikhathi lithola uzibuse. Zithi kulakho ukuvuselela amankampani amanengi abalisa alungisa ukudla, atholisa uzulu inyama kanye lalungisa impahla ezehlukeneyo.

Lezingcwethi zibika angazilandela ngendlela inhlelo zakhe uhulumende njengokuzibeka kwakhe kulakho ukuphathisa ekuthini yande imisebenzi kumankampani inengi lawo aseavalwa ngoba kungesi wonke umuntu ozaphatheka kwezokulima emapulazini.

Lanxa uzulu eluncoma loluhlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi uhulumende aluqhuba kusungulwa iminyaka yabo2000, usola indlela olwaqhutshwa ngayo lapho athi kwasuka kwaba yikuqhubekisela phambili leso simo ebesikhona ngesikhathi usezandleni zabokuza. Usolwa njalo uhulumende ngendlela ahluthunela abamhlophe amaphulazi lempahla ngodli abanye babo ababeqhuba kuhle umsebenzi wokulima. Ingcwethi zokulima emhlabeni jikelele zithi ngabe lolu hlelo lwaqhutshwa kuhle kwaba lokwabelana ngokulingeneyo umhlabathi phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezimhlophe lezinsundu zaziyacina zisebenzelana isimo sokulima elizweni saqhubekela phambili kungela kuphambaniseka.

Umhlabathi omnengi ngaleso sikhathi ubusezandleni zabamhlophe kodwa kabajatshuliswa yikwenza kwenkokheli kahulumende wabensundu ekhala ngokuthi lanxa ususezandleni zezizalwane zakuleli, lokhe kufana, abalutshwana kuyibo abazitholisa lumhlabathi abantukazana bona lokhe belima endaweni ezingalungelanga imisebenzi yokulima.
XS
SM
MD
LG