amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi zeCowdray Park koBulawayo Zifakelwa Uhlelo Lokuthenga Amanzi


Izakhamizi zemzini we Cowdray Park ko Bulawayo esizifakelwe uhlelo lokuthenga amanzi, zibhekane lengozi yokuhlaselwa yimikhuhlane yesihudo ngenxa yokuswelakala kwamanzi lezambuzi ezeneleyo. Umuzi we Cowdray Park ulemuli ezingaphezu kwenkulungwane ezilitshumi lambili - 12 000, ezisebenzisa impompi ezine kuphela.

Phezu kwalokho, lindawo isebenzisa izambuzi ezingelamanzi - ama blair toilets.

Izakhamizi lezi ebizivele zileminyaka engaphezu kwemihlanu zingela manzi lezambuzi ezindlini, sezifakelwe amamitha lapho amanzi aphuma ngemva kokuthi uwabhadalele, ama prepaid water meters kuzonezo impompi ezisetshenziswa nguzulu wonke.

Izakhamizi zakulindawo zahlaliswa lapha ngaphansi kohlelo lwe Hlalani kuhle/ Garikai ngemva kokususwa lapho ezazihlala khona ngohlelo luka Operation Murambatsvina.

Lanxa nje inhlanganiso ezizimele zodwa zakhonona ngokuthengiswa kwamanzi ngaloluhlobo, zisithi lokhu kulakho ukuletha imikhuhlane njalo yikungalandeli amalungelo oluntu lapho wonke umuntu alelungelo lokuthola amanzi ahlanzekileyo, ikhansili yaqhubeka ngohlelo lwayo lokufaka amameter la.

UNkosikazi Musi Msipa, ohlala kulumuzi, uthi kuzaba yinhlanhla nje nxa kungaqhamukanga imikhuhlane etshiyeneyo kulindawo ngenxa yokusilela kwamanzi. Uthi kade bekhala ngokusebenzisa impompi zikawonke befuna impompi ezindlini kodwa kulokuthi ikhansili ikhangele izikhalazo zabo isibatshaye ngoswazi oluphindiweyo ngokubathengisela amanzi kuzonezo impompi ezisetshenziswa nguzulu. Uthi akuncedi ukuthi umakhelwane olemali athole amanzi lowo ongela aswele, ngoba nxa umkhuhlane uthe waqhamuka ngendla yengcekeza uzamemetheka kwabalemali labangela.

UNkosikazi Dorcas Moyo, laye oyisakhamuzi lapha, uthi uhulumende kanye lekhansili kubaphathise ingqamu ngasebukhalini bayo ngendlela abahlezi ngayo. Uthi bake bahlala iminyaka engaphezu kwemithathu ikhansili ingazibutha ingcekeza ngoba isithi lumuzi awakhwanga yikhansili kodwa ungumlandu kahulumende, lamhla nanku isibafakele amanzi athengiswa empompini umuntu engakawanathi.

Wengeze esithi bahlalele evalweni ukuthi imikhuhlane le evele itshona nje igijimisa abantwana kwelinye ilanga kuzabe kuyicholera kumbe i typhoid bathwale nzima.

UNkosikazi Emma Sibanda, okhangela ukuhlala kukazulu -social worker, uthi loluhlupho alusi lweCowdray Park kuphela kodwa ngolwempilakahle yedolobho lonke ngoba nxa kuthe kwaqhamuka umkhuhlane uyaphanga umemetheke njengoba abahlala lapha bengatshoni lapha kuphela kodwa bayangena edolobheni bahlangane lezakhamizi zakwezinye indawo.

Uthi ngenxa yokuswelakala kwempompi zokuhambisa ingcekeza, kulakho ukuthi ingcekeza yabantu ingcolise amanzi angaphansi komhlabathi okuyiwo anathwayo, ikakhulu ngesikhathi sezulu esesisiyakiso.

Ikhansili ithi ayilamali yokufaka impompi zamanzi kanye lezezambuzi ngandlu ngandlu ngoba loluhlelo lokwakha lezizindlu lwaluvele lungumlandu kahulumende onguye ongalungisanga imfanelo anduba ahlalise abantu.

Ugatsha lwamanzi luthi udubo lolu lwezambuzi luvele lugcwele elizweni lonke njalo solungenile emadolobheni.

Phose ingxenye ekhulwini - 48 percent yabantu abahlala emaphandleni abalazambuzi kuthi abahlanu ekhulwini -5% emadolobheni endaweni ezakhiwa ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse lamalokitshi amatsha akhiwa ngamankampani azimele wodwa, amaprivate contractors, abala zambuzi, basebenzisa iganga ukuzikhulula okuletha imikhuhlane lengcekeza emanzini lapho uzulu anatha khona ikakhulu ngesikhathi sezulu.

Umnumzana Jeffrey Siwela, okhangele uhlelo lokwakhiwa kwezambuzi kugatsha lolu, uthi indawo ezinengi zelizwe azilawo umkhuba wokusebenzisa izambuzi kungakho ugatsha lwakhe luqakathekisa ukwakhiwa kwezambuzi ngaphansi kohlelo abakhangelele ukwakha izambuzi ezikolo zemaphandleni lemadolobheni okungela mpompi zokuhambisa igcekeza.

Ikhansili ithi uhlelo lolu lwama pre-paid meters lungasebenza ngendlela emzini weCowdray Park, luzaqhutshwa lungeniswe edolobheni lonke. Lanxa nje izakhamizi zatshengisela ekuqaleni kukaNtulikazi zisithi aziyifuni lindlela yokuthengisa amanzi, iziphathamandla zekhansili zithi akula kubuyela emuva.

XS
SM
MD
LG