amalinks wokungena

Breaking News

Luyathuthuka Uhlelo Lokwakhela Omama Abazithweleyo Izindlu Zokulindela eZibhedlela


Omama abazithwweleyo abamelele ukubeletha
Uhlelo lokwakhela abesifazana abazithweleyo izindlu zokulindela ezibhedlela olwasungulwa elizweni eminyakeni emibili esanda kwedlula solulethe inguquko empilweni zabesifazana inengi ebelilahlekelwa yimphefumulo ngenxa yokubelethela emakhaya kungela ngcitshi zokubaphathisa.

Besokulukukhathazeka elizweni ngokuqonga kwenani labesifazana elibelethela emakhaya ebeselifike kusilinganiso sokungamatshumi phose amathathu ekhulwini - 29%.

Kunani leli, ingxenye ibiphathiswa ngomama ababelethisa okomdabu, kuthi abanye baphathiswe yizihlobo labangane, kuthi abathathu ekhulwini kubengababeletha bebodwa.

Lokhu bekusenza kubenzima ukuthi uncedo lutholakale masinyane lapho kuthe kwaba lomonakalo okungezinye zezizatho ebesezikhweze inani labesifazana elifa libeletha.

Uhlelo lokwakha izindlu zokulindela lwasungulwa yinhlanganiso ekhangela impilakahle emhlabeni wonke jikelele iWorld Health Organisation ngama 1960s ngemva kokunanzelela ukuthi kulabesifazana abanengi abafa ngenxa yokuhlala khatshana lezibhedlela kodwa loluhlelo lwasolusima ngesikhathi iZimbabwe isilamakilinika amanengi ngemva kukazibuse.

Kodwa kulandela ukubhidlika kwenotho yelizwe, inengi labesifazana beselibelethela emakhaya njalo lifaka impilo yalo lensane engozini osokwenze uhulumende aluqale kutsha loluhlelo.

Phezu kwalokhu, uhulumende usefundise njalo uyabhadala omama ababelethisa emakhaya - ama traditional birth attendants, ukuthi ancede omama abazithweleyo eziqintini zabo njalo babone ukuthi lowo lalowo ozithweleyo uyahamba esibhedlela ukuyahlolwa.

Umongikazi osebenza labesifazana abazithweleyo, uNkosikazi Grace Mpala, uthi akula owesifazana okumele afe ebeletha okuyikho okwafuqa uhulumende ukuthi athathe amanyathelo okufundisa kanye lokubhadala labo abaphathisa okomdabu ukuthi bahambise omama esibhedlela nxa insuku zabo sezisondele.

Ukuthi ukufundiswa kwabesifazana laba abaphathisa ukubelethisa emakhaya sokuvale izikhenxe ezazikhona kuhlelo lolu ngoba labo babekhuthaza omama ukuthi bahlale bazababelethisa kodwa khathesi sebesazi ukuthi owesifazana kumele ayebelethela esibhedlela lapho alakho ukuphathiswa masinya nxa kuthe kwabakhona okungahambi kuhle osokuphephise imphefumulo yabesifazana lensane.

UMpala wengeze esithi uhlelo lolu olufundisa njalo abongi ababengafundelanga ukubelethisa emaphandleni soluqalile ukuthela izithelo ngoba imfundiso abayitholayo itsho ukuthi abesifazana sebephathiswa bengahambanga imimango emide njalo bengakhokhanga imali ephezulu yokuyafika ezibhedlela ezikhatshana.

Ngaphansi kohlelo lolu, abezempilakahle baphatha njalo imihlangano lezakhamizi ukuze zikhuthazwe ngokuqakatheka kokuya esibhedlela ngesikhathi.

Inkokheli yomdabu emangweni weJotsholo, uMnumzana Micah Tshuma uthi inhlelo lezi bayazidinga labo emmangweni wabo lapho abesifazana abaqhubeka belahlekelwa yimphefumulo lensane ngenxa yokuswela uncedo eduzane.

Uthi izibhedlela kwezinye indawo sezakha izindlu lezi zokulindela njalo labongi abasemakilinika sebephathisa ekubelethiseni akusafani leminyakeni edleluleyo kodwa lokhu akukafiki endaweni yabo osekufake impilo yabesifazana engozini ikakhulu asebekhulile kanye labasakhulayo.

UMnumzana Tshuma wengeze esithi labesilisa ababengaboni ukuqakatheka kokusa omama esibhedlela lapho besiyabeletha sebezwisisa ingozi ezikhona lapho owesifazana ebeletha kungela osiyazi bokumphathisa kodwa sebubulawa yikuswelakala kwezibhedlela eduzane lendleko yokuya kulezo ezikhatshana.

UNkosikazi Emelda Nkiwane, oyisakhamuzi uthi kuqakathekile ukuthi uzulu abelolwazi ngokubeletha kwabomama okungelangozi ngoba ukufa kukamama kubhidliza imuli yonke.

Uthi kuthiwa nje intandane enhle ngumakhothwa ngunina ngoba babekubonile abadala izolo ukuthi owesifazana uyinsika yomuzi wakhe.

Uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende abe elokhu ekhulumisana labesifazana ngokuqakatheka kokuya ezibhedlela lapho bezithwele kanye lokuyabelethela khona hatshi ezindlini kumbe emakhaya.

Ngaphansi kohlelo lolu, uhulumende sowaphathiswa ngemali evela kunhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ingatsha zenhlanganiso yamazwe omanyano i United Nations, i WHO, uhlangothi olukhangela impilakahle yabantwana iUnited Nations Children's Fund kanye lesigidi samadola esavela kuhulumende we Japan ukwakha lokuvuselela izindlu zokulindela ezibhedlela lemakiliniki angamatshumi ayisikhombisa lambili elizweni.
XS
SM
MD
LG