amalinks wokungena

Breaking News

NAC:Ubandlululo Lokhe Lukhona Ebantwini Abaphila Legcikwane Lengculaza


Inhlanganiso ebona ngokuvikela ukumemetheka kokuthelelanwa kwegcikwane lengculaza i National AIDS Council, ithi ubandlululo lokwesaba ukugconwa nguzulu lokhe kubangela ukufa kwabesifazana labantwana abamba leli gcikwane ngoba bekhetha ukuswela ukwelatsha kulokuba yinhlekisa emphakathini.

Inhlanganiso le ithi lanxa inani labantu elithola leligcikwane lisiya lisehla, inhlolisiso yomsebenzi ewenzayo iveza ukuthi inengi labesifazana lehluleka ukuthola uncedo lemithi ngenxa yokwesaba ubandlululo olubakhona ngemva kokuveza ukuba lalumkuhlane ikakhulu kulabo abahlala emaphandleni.

Kumaviki asanda kudlula besokuqale ingxoxo yokuthi uzulu athengiselwe yini impahla yokuzihlola leligcikwane ezindlini ngemva kwembiko eveza ukuthi abantu bayasuka endaweni zokuhlolela bengathathanga impumela ngenxa yokwesaba.

Okhokhela linhlanganiso ko Bulawayo, uNkosikazi Sinatra Nyathi, uthi banengi abesifazana abalokhu besafihla kubomkabo lezihlobo ukuba balegcikwane bakhohlwe ukuthi okulempondo akufihlwa emgodleni.

Uqhubeke esithi lokhu kufihla kubangelwa yimbono kazulu yokusola lokwetha abalaleligcikwane amabizo amabi baze besabe ukuphumela egcekeni bafe ngokuswela uncedo oluqakathekileyo.

UNkosazana Shylet Nduna, owafelwa ngudadewabo ngaleligcikwane uthi uzulu wenza kubenzima ukuthi abesifazana baphume egcekeni ngempilakahle yabo ngoba basuke bakhangelwe njengabonondindwa, amabele endlela lanxa bendile. Uqhubeke esithi ubandlululo alukho kuzulu kuphela kodwa lasezimulini ezivalela abantu abagulayo ezindlini kumbe nxa kungowesifazana asuswe emzini wakhe asiwe kibo ukuze ayefela khona.

UNkosikazi Nokuthula Dube, ophatheka kuhlelo lokunanza abagulayo ezindlini, i Home Based Care, uthi inengi labesifazana lifa lithule lifake labantwana engozini ngoba besekhona abesilisa abakholwa ukuthi owesifazana othola leligcikwane nguye oyabe efohle uthango wayakuza lalo ekhaya, okwenza owesifazana engavuli mlomo ngalokhukufa.

UMnumzana Robert Tshabalala, oyisakhamuzi, uthi ubandlululo lolu luyakhanya kakhulu ebantwaneni abazalwa belegcikwane. Uthi kunzima ebantwaneni laba ukuthi bakhulume ngesimo sabo ngoba bakhona emphakathini abalokhu bekhuluma kubi ngalabo abalegcikwane lengculaza.

Uqhubeke ethi abasakhulayo laba babhekana lobunzima ekwamukeleni isimo sabo ikakhulu indlela abathola ngayo leligcikwane okwenza kubenzima ukukhulumisana labosowabo ezikolo nxa bethe bafika ebangeni lokuya emacansini.

UNkosikazi Agnes Khupe, osebenza lentsha, uthi abesifazana bafa labantwababo ngenxa yokuswela amathuba okuzimela benze izinqumo ngempilakahle yabo. Uthi wonke owesifazana osakhulayo kumele athole ithuba lokufunda kanye lokuzisebenzela ukuze lakusasa abelakho ukuthatha izinqumo ezimphephisa engozini ezinjengokuthelelwa igcikane lengculaza kumbe ukwesaba ukucela imali zesibhedlela.

UMnumzana Godfrey Sibanda, osebenza labantu abalegcikwane uthi uzulu wenza kubenzima ukuthi abalengculaza baphume egcekeni ngempilakahle yabo ngoba basuke bakhangelwe njengabanondindwa, amabeleendlela lanxa bengabasakhulayo.

Uqhubeke esithi ubandlululo alukho kuzulu kuphela kodwa lasezimulini ezikwenza imfihlo kwesinye isikhathi uthole umntwana olegcikwane enatha amaphilisi kodwa engatshelwa ukuthi ngawani, okungalunganga.

Ubandlululo lwabantu abalegcikwane solubangele ukufa kwabanye kuzulu abalemikhuhlane enjengemvukuzane, itshukela leminye eminenginengi besesaba ukuya esibhedlela ngoba becabangela ukuthi balengculaza.

XS
SM
MD
LG