amalinks wokungena

Breaking News

Odokotela Bangena Ezinkonzweni Befundisa Amakholwa Ngomkhuhlane Wemvukuzane Yebele.


Ukucebisana Ngemvukuzane Yebele

Kulabodokotela asebesungule uhlelo lwemfundiso lokucebisana labesifazane ngokuphathelane lemvukuzane yebele, iBreast Cancer, olugxile emabandleni ezokholo lwesiKhristu.

Loluhlelo odokotela baluqalele ebandleni lokholo eleFavour of God International Ministries elikhonzela eDorothea Mission elokitshini le Westwood eHarare.

Odokotela abagoqela uDr Elaine Simon, Dr Stella Chazuza kanye lo Dr Trevor Chivandire bathi bakubone kufanele ukuthi bangene emabandleni okholo ukutholisa abazalwane ulwazi phezu kwemvukuzane yebele ngale inyanga kaMfumfu lapho okuqakathekiswa khona loluhlobo umhlaba wonke lwe Global October Breast Cancer Awareness Month.

UDokotela Simon uchasisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bakhethe ukungena ezinkonzweni befundisa uzulu phezu kwale imvukuzane.

“Sinanzelele ukuba inengi labesifazana bayaya ezinkonzweni, sabona kungcono sibalande khona lapho ababuthana kho, ngaphandle kokubethekelela emisebenzini. Phakathi kweviki bandise ukuba matasatasa ngemisebenzi etshiyeneyo okubalisela ukuyadinga okufunakala emakhaya lapha ezitolo, ukuthengisa bezama ukuziphilisa kodwa kungafika usuku lwangeSonto, ubathola ezinkonzweni. ”

Umkhokheli webandla le Favour of God International Ministries umfundisi Chakanyuka Chirume ulandisa ngokuthi kungani bekubone kufanele bavumele odokotela ukuzakhulumisana labazalwane.

“Umonakalo osubangelwe yilomkhuhlane kanye lokusilela kolwazi emphakathini, yikho okungenze ngabon kufanele ukuthi ngibanxunse labodokotela bazobatholisa lolo lwazi.

Omunye wabafundisi be Dorothea Mission njalo ekhonza labebendla le United Evangelical Church of Zimbabwe uMfundisi Forgiveus Tau ulandisa ngokubenze bakubona kufanele banxunse laba odokotela.

“Sibone ukuthi njengento ekhulunywa ngabantu ukuthi kule Cancer ehlupha abomama so, sabona ukuthi lathi kungcono ukuthi sibize odokotela ukuthi bazozibonela omama, lathi esisonta labo ukuthi engxenye omunye wabo engaba lalo lolohlupho. Ngoba ngabona abanye abagulayo behlupheka besiya ezibhedlela, besenza njani.”

Lokhu uTau uthi bakwenze ngendlela yokuthi amakholwa azwisise indlela zokusizwa, ngokomoya lokwenyama ( Spiritual and in the physical ).

“Into esiyaziyo yikuthi nje kuphela, umuntu owelaphayo nguNkulunkulu kodwa abantu bayancedana, ukusiza kwabo yikho esikufunayo. Okomoya ngokomoya, ngokaNkulunkulu kodwa okwethu okwenyama siyancedisana, izandla ziyagezana.”

Omunye wabakade bekulomkhosi uNkosikazi Daisy Moyo owe United Evangelical Church uveze ukulujabulela loluhlelo.

“Ngifunde okunengi ebengingakwazi njalo engibona ingani kuzanceda empilweni. Ngifunde ukuba kumele njengomama ngikhangele ukuba ngilayo yini i-Breast Cancer kumbe ngilazo yini izibonakaliso zakhona, kungakasabalali emzimbeni wami. Ngoba nxa kungakasabalali, kuyaba lula ukuthi ngiyelatshwe kodwa nxa sekusabalele kuyabe sekunzima ukuthi kuphele.”

Uthi iyadingakala kakhulu imfundiso yaloluhlobo kumakholwa lapha ezinkonzweni.

“Ngoba kwesinye isikhathi njengabantu abakhonzayo, singakubona kungaqakathekanga. Ye, kuhle ukuba siyathandaza kodwa kuhle njalo ukuthi sisebenzise ulwazi lwabodokotela ukuze sincede impilo zethu.”

Okusekelwe nguMfundisi Wyson Dutch okhokhela ibandla le United Evangelical Church.

“Kumele baphatheke labo abamabandla ekufundiseni amalunga abo ngemikhuhlane etshiyeneyo. Abamabandla kumele babe lolwazi njalo bekhangela lokuthi uMbhalo uthini kwezemikhuhlane lokwenzakala empakathini.”

Inhlolisiso esezithe zenziwa ziveza ukuba imvukuzane yebele ikusibanga sesibili eyandise ukuhlasela abesifazane eZimbabwe, ikusilinganiso sokwedlula kancinyane itshumi - 13,5% ngemva kweyesibeletho.

Lanxa limvukuzane ihlasela abesifazane bakhona abesilisa labo abayincosana abatholakala belayo. Ugwalo lwe Cancer Registry lomnyaka ka 2017 luveza ukuba beyisilinganiso esifika phose okukodwa ekhulwini - 0.9%. Indikimba yokunanza iBreast Cancer Awareness Month yalonyaka ngethi “ Iam and I will.”

Emazweni athuthukileyo inhlangothi zonke zempilo okugoqela ohulumende lamankampani azimeleyo bavame ukuba leminkankaso yokukhuthaza ukuthengwa lokugqokwa kwemphahla ezilombala oyiPink. Inzuzo etholakala kulumsebenzi ivame ukuqondiswa kunhlelo zokudingisisa imithi yokwelapha imvukuzane yebele kumbe njalo ukuncediswa kwabesifazana abasinda kulumkhuhlane abakubhizimusi kumbe kunhlelo zabo zokuzithuthukisa.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG