amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana Bakhala Ngokuthi Umthetho Wokukhitshwa Isisu Kawucaci


Omama abazithweleyo

Ugatsha lwezempilakahle luthi akudingeki ukuthi ilizwe livumele wonke umuntu ukukhipha isisu lapho ethandile kodwa kumele kulungiswe indlela zokuthi abavunyelwa ukwenza lokhu ikakhulu ngemva kokudlwengulwa benelise ukuthola uncedo ngesikhathi bangaze bacina bebeletha abantwana bengakhethanga.

Lokhu kulandela ukukhonona kwenhlanganiso zabesifazana zisithi omama abavunyelwa ukukhipha izisu okusemthethweni abenelisi ukuthola loluncedo ngenxa yemithetho eminengi ekhona emapholiseni kanye lezibhedlela kuze kufike isikhathi sokubeletha belokhu besiswa le lale.

Inhlanganiso lezi zithi lokhu kubangelwa ngumthetho owenqabela abesifazana ukukhipha izisu lapho befuna ngoba nxa lokhu kusemthemthweni labadlwanguliweyo bazazenzela izinqumo bengadinganga usekelo lobufakazi babodokotela lamapholisa ukuthi ngempela badlwanguliwe.

Umthetho wakuleli, iTermination of Pregnancy Act uvumela ukukhipha isisu lapho sibangelwe yikudlwangulwa, lapho umuntu emithiswe yisihlobo segazi, nxa isisu lesi siyafaka impilo yowesifazana engozini kumbe nxa usane oluzazalwa lugogeke okokuthi aluzukuphila impilo ekhwabithekayo.

Isisekelo sombuso esitsha ku Section 48 (3), laso sigcizelela ukuthi ilungelo lomuntu lokuba lempilo siyavikela amalungelo okuphila ensane ezingakazalwa.

Isiphathamandla kugatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana, uDokotela Bernard Madzima uthi ugatsha lolu luzalandela umthetho ukuthi yibaphi abesifazana abavunyelwa ukukhipha izisu.

Uthi endaweni yokuthi kuvunyelwe wonke owesifazana ofisa ukukhipha isisu enze njalo, kumele ugatsha lwezempilakahle lusebenzelane lamapholisa ukuze kwenziwe kubelula ukuthi abesifazana abadlwanguliweyo bakhuphe izisu bengakakhulelwa kakhulu.

UNkosazana Qondile Dube, osebenza labesifazana abadlwanguliweyo, uthi kuqakathekile ukuthi ugatsha lwezempilakahle lwenze kubelula ukuthi omama abadlwanguliweyo bakhiphe izisu kungadonselwananga phakathi kwabezempilakahle, amapholisa kanye lemithethwandaba.

UMaDube uqhubeke esithi lanxa kunjalo uhulumende kavumele abesifazana abafuna ukukhipha izisu benze lokhu ngoba kuyabe kulezizatho ezimqoka ezenza owesifazana athathe lelinyathelo. Uthi amazwe anjenge Zansi yeAfrica avumela ukukhipha izisu kawalahlupho lokuthi wonke owesifazana aphongukhipha izisu ngoba vele akusinyathelo elilula ukulithatha.

UNkosikazi Ashley Maphosa, oyisakhamuzi uthi udubo olwenza abesifazana bacine besiyabeletha abantwana abavele ekudlwangulweni yikuthi amapholisa amanengi kawala isineke sokukhulumisana labesifazana abadlwanguliweyo nxa bethe bayabika enkambeni. Uthi esikhathini esinengi basuka babuzwe imbuzo enzima emphakathini okugcwele abantu abahamba ngamacala atshiyeneyo okusuka kubafake ihlazo bona bevele besebuhlungwini ngokuyabe kubavelele.

Ekhuluma ngaloludaba, uNkosikazi Nontethelelo Moyo, osebenza labesifazana abadlwanguliweyo, uthi kubuhlungu kwabesifazana ukuthi ngenxa yokuswelakala kwamapholisa alesineke obaba abadlwangulayo bacina behamba ezitaladeni bengabotshwanga. Uthi lokhu kuletha ubuhlungu kodlwanguliweyo lemuli yakhe kwenqabele lalabo abayabe befisa ukuyabika amacala anje emapholiseni okukhuthaza abagila limkhuba ukuthi baqhubeke.

UMfundisi uUseni Sibanda, okhangela ukuhlalisana kukazulu uthi kuqakathekile ukuthi impilo yensane iqakathekiswe. Uthi lanxa owesifazana ezithwele ngenxa yokudlwangulwa kumele athole akhulumisana labo, bemnika isibindi umntwana angabulawa kuthi lalapho esebelethile uhulumende aphathise ekukhuliseni lumntwana. Uthi yena uvumelana lokukhitshwa kwesisu nxa impilo kamama isengozini kuphela.

Uhlangothi lwamapholisa olwevictim friendly unit luthi liqiniso ukuthi kulamapholisa ehluleka ukusebenzelana labesifazana abadlwanguliweyo kodwa kulemizamo yokuthi wonke amapholisa asebenza ku victim friendly unit athole imfundiso yokuphatha abadlwanguliweyo ngesineke. Ukukhitshwa kwezisu okusemthemthweni kwenziwa kuphela ngodokotela ezibhedlela zikahulumende.

XS
SM
MD
LG