amalinks wokungena

Breaking News

Omama Bakhuthazwa Ukudinga Usizo Nxa Belesimo eseObstetric Fistula


Omunye wabomama abahlinzwa belungisiswa isimo ese Obstetric Fistula Operation eChinhoyi

Omama abazithola sebephila lesimo eseObstetric Fistula, esenza ukuba umzimba ungasabaniki ithuba lokuya esambuzini ngoba ungesenilisi ukuvimba ukuphuma kwengcekeza, enjengomthambiso, bavame ukuzifihla bazithulele bengaphumeli egcekeni kumbe bedinge usizo lokwelatshwa ezibhedlela.

Omama abahlangana lobunzima ekubeletheni baba sengozini yokuthi babe lalesi simo abanye abasibiza ngokuthi yisichenene, sebengasenelisi ukuthi bazibambe besiya ngaphandle, sebehlala begeleza umthambiso kumbe ingcekeza.

Lesi yisimo esingajayelekanga kodwa lowo osethe wehlelwa yiso, ukhuthazwa ukuthi aye esibhedlela ngoba usizo lukhona.

Unkosikazi Loretta Ndlovu ongumongikazi uchasisa imihlobo etshiyeneyo yalesi simo.

“Kulemihlobo etshiyeneyo eye Obstetric Fistula,okokuqala kungaba lempambaniso kundlela yokuthambisa lesibeletho,lokhu kucina kusenza umama engenelisi ukubamba umthambiso,kumbe kube lekuphazimiseka kusiibeletho lendlela yengcekeza lapho umama uyabe engenelisi ukubazibamba ukuya ngaphandle,lapho ingcekecza isiziphumela yodwa kundlela yesibeletho. Nxa indlela kamama yokubeletha ingaphambaniseka, yikho okungabangela ukuthi angenelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle. Kwezinye izikhathi kungabangelwa yikuthi kuphambaniseke lapho owesifazane ekhitshwa isibeletho,kwezinye izikhathi kungaba yikuphambaniseka kokuhlizwa lapho umama ehluleke ukubeletha kuhle,eyinye indlela engajayelekanga kulapho abantwana bedlala mhlawumbe ugade isihlahla asuke awe alimale ensitha.Kwezinye izikhathi kungabangelwa yimvukuzane yesibeletho kumbe eyesinye loba nje kungajayelekanga ”

Uyalandisa njalo umongikazi Ndlovu echaza ukuthi ngobani abangehlelwa yilokhu njalo lokuthi kuyabe kutheni.

“Laba esingathi basengozini yokuhlangana laluhlupho ngamankazana azithwala besesencane,esingathi ngama teen mothers, indlela yomtwana kibo singathi ayikacandeki ngakho ke sengathi lapho ebeletha kube lembazamiseko. Kwezinye izikhathi ngomama abahlala emakhaya ngoba bona behlangana lehlupho ezifanalalezi. okokuqala, umama uyaphuza ukwenza isinqumo sokuthi aya esibhedlela, kwesinye isikhathi aphuze ngoba esibhedlela kukhatshana,kungumango. Kwesinye isikhathi umama uyathi esefikile esibhedlela aphuze ukuthola usizo kobomongikazi, mhlawumbe omongikazi balutshwane kumbe akukabonakali uhlupho lwakhe. Kwezinye izikhathi umtwana uyabe emkhulu kudingeka ukuthi ahlinzwe,acine ephuzelwa ukuthi athole usizo.Zonke lezi zehlakalo esikhulume ngazo zingabangela ukuthi umama acine esiba lohlupho lokuzibamba lapha ethambisa kumbe esenza ingcekeza.”

Umongikazi uthi owesifazane ophakathi kwalolo hlupho kufana lokuthi kumphakathi sefile, ethi ngoba kasenelisi ukuthi ahlangane labanye ezinkozweni kumbe emsebenzini kumbe nje ukuthi avakatshe.

“Umama osethe wahlangana lalolu hlupho singathi kumphakathi kasekho ngoba phela abanye besiya enkozweni kenelisi,kasayi emsebenzini, kasavakatshi lezihlobo ziyambalekela ikakhulu umkakhe uyatshiya. Zikhona indlela ezifakiweyo ngabezempilakahle ezingenqabela kumbe zehlise loluhlupho.Okokuqala sikuthaza ukuthi umama nxa esezithwele ayese esibhedlela ayebhalisa ukuze ahlolwe njalo athole lemfundiso.Kulaba abahlala emakhaya,uhulumende wethu wakha izindlu zokulindela, ngakho ke nxa sekuyinyanga yakho yokubeletha sikhuthaza omama ukuthi bayelinda esibhedlela. Okunye sithi omama kabangabeletheli emakhaya kabaze esibhedlela.Kodwa ke lo ophakathi kwalolu uhlupho sithi kangabi lamahloni kaze esibhedlela usizo lukhona, odokotela bethu balalo ulwazi lokukusiza”

Unkosikazi Nobuhle Moyo ongumama ozithweleyo uthi yena ulesimanga ngoba ubeqala lamuhla ukuzwa ngalowu mkhuhlane.

“Mina njengomama ozithweleyo ngilesimanga kakhulu ngalowu mkhuhlane wokuthi uyabe ungasenelisi ukubamba umthambiso kumbe ingcekeza.Lokhu kuyisimanga njalo kuyasethusa ngoba asikaze sifundiswe ngakho,mina ngizithwele isisu sesine,kodwa bengiqala lamuhla ukukuzwa.Mina ngilesicelo sokuthi sifundiswe ngakho ezibhedlela, ukuze sazi ukuthi sikhangelane lani nxa sesisiya beletha ”

I Obstetric Fistula yisimo esibangela isichenene esihlasela omama abayabe bebhekane lobunzima ekubeletheni, kubangelwa yizizatho ezehlukeneyo ezingaba yimpambaniseko ebakhona nxa umuntu ebeletha. Ngakho ke abezempilakahle bakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo babhalise, bathole imfundiso njalo labo abaphila lalesi simo bangacatshi kodwa baye ezibhedlela ngoba usizo lukhona.

please wait

No media source currently available

0:00 0:06:10 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG