amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi zeBubi-Lupane Zikhala Ngamadlelo


Lupane
Izakhamizi ezasuswa ezigabeni ezakhelane ledamu elitsha leBubi-Lupane zithi zicela uhulumende adingisise ukuthi kwenzakala njani ukuthi ipulazi ezazilitshengiswe ukuthi lizakuba ngamadlelo enkomo selithethwe laphiwa enye inhlanganiso ezimele yodwa yena uzulu ongaselamadlelo engaziswanga wabeka imibono yakhe. Uthabang mathebula usethulela lolu daba.


TEXT: Ukwakhiwa kwedamu leBubi-Lupane esigabeni se Mpofu Ward duzane ledolobho leLupane kwakhokhelela ekususweni kwezakhamizi ezazakhe kuleyondawo osekumi khona amanzi alelidamu elingelinye lamalutshwana amakhulu asenhla kwelemaNdebeleni. Kwasuswa ngitsho lesikolo se Mpofu Primary School esasisendaweni esiphakathi kwamanzi namhlanje.

Uzulu owasuswa kulesisigaba esiwa emapulazini aseduze wajabula kakhulu ngokwakhiwa kwalelidamu esethemba ukuthi ngaphandle kokusa amanzi edolobheni leLupane, lizamsiza laye azihlenge endlaleni engasapheliyo ngokusebenzisa amanzi asetholakele ukwenza inhlelo zokufuya kanye lokulima ngokuthelezela.

Kodwa namhlanje uzulu ukhala ezimathonsi esithi ukwakhiwa kwalelidamu kwamsusa lapho ayelamadlelo khona kwamusa emapulazini lapho azithola namhlanje engaselamadlelo ezifuyo wona asethethwe aphiwa inhlanganiso ezimele yodwa ye Lupane Women Centre, yona ezichaza ngokuthi yenza inhlelo ezithuthukisa omama be Lupane.

Ukhansila we Mpofu Ward uMnumzana Cain Mpofu uthi izakhamizi zimangele ukubona ipulazi okwakuthiwe lizakuba ngamadlelo enkomo zazo selibiyelwe ngocingo kwavalwa ngitsho lezindlela zabantu lezezifuyo ebezihambahamba kuleliganga. Uchaza okunengi osekukhathaza abahlali balindawo.

///act one// uMnu Mpofu/////////

Istudio 7 ifike kulelipulazi elsiseduze ledamu le Bubi yathola indawo enkulu ebiyelw ngocingo kanti lapho okwakulezindlela zabantu lezezifuyo kuvalwe langamahlahla kwalotshwa isaziso esithi wonke umuntu ongena lapho ngaphandle kwemvumo uzabotshwa ngokomthetho. Phakathi kwezinto ezihlupha uzulu, kulokudana ngoba kuthiwa izifuyo ezizatholakala kulelopulazi zizaqhutshwa ziyevalelwa lapho okuzafuneka khona ukuthi umninizo ahlawule imali engetholwe nguzulu ukuze azikhuphe.

Isakhamuzi seMpofu uMnumzana Cornelius Moyo uthi okunye okubuhlungu ngokubiyelwa kwamadlelo abo yikuthi abantwana besikolo sekumele bahambe umango omude bebhoda lalepulazi ukuze bafinyelele esikolo. Umnumzana Moyo uthi abantwana sebesengozini njalo yokuwela edamu leli ngoba sebehamba eduze kakhulu lenziki yedamu lelo bengelabantu abadala ababakhokhelayo.

Umnumzana Mpofu uthi uleminyaka eminengi engukhansila we Lupane kodwa lalamuhla akakaboni ukuthi iLupane Women's Centre ibathuthukisa ngani omama besigaba ngoba phela ayiqali ukudla imihlaba yabantu isithi ikhulisa inhlelo zokuthuthukisa omama. Ulandisa insolo yakhe.

Uqhubeke esithi ngenxa yokuthi ukuvalwa kwamadlelo lendlela ezixhumanisa uzulu sekuphambanise impilo yabantu be Mpofu, usehambe wayabonana losikomitshi weLupane laye ongelampendulo esuthisa uzulu. Ngalokhu, uthi abantu be Mpofu sebecabange ukungena belusele izifuyo zabo ngenkani kulelopulazi.

Sehlulekile ukukhuluma lomqondisi wenhlanganiso le unkosikazi Hildegard Mufukare kodwa esinye isisebenzi esiphatheke kunhlelo zayo sithi iLupane Women Centre yaliphiwa ipulazi elibhodele idamu leBubi ngemva kokusuthisa iziphathamandla zogatsha lwezokwabiwa kwemihlabathu ukuthi izaphumelela ukwenza inhlelo zokuthuthukisa omama ngokufuya inkomo lapho. Sithi okunengi kungatholakala ku Provincial Lands Committee okuyiyo epha amapulazi. Sehlulekile ukukhuluma lomphathintambo kahulumende okhangele ngezenhla kwelemaNdebeleni umnumzana Cain Mathema ngaloludaba.
XS
SM
MD
LG