amalinks wokungena

Breaking News

Umkhuhlane Wetshukela oweDiabetes Ubikwa Usuhlasela Abanengi eZimbabwe


Ukuswelakala kokucubungula ngomkhuhlane wetshukela sokwenze lumkhuhlane uhlasele abantu abanengi elizweni kungela mizamo enziwayo ukuthi ungenqatshelwa njani, abantu bazivikele kuwo, kutsho ingcwethi kwezempilakahle.

Ingcwethi kwezempilakahle zithi lanxa bebanengi abantu abafa ngenxa yomkhuhlane lo, ilizwe alilanani labantu laba ukuthi bangaki okwenza kubengani ngumkhuhlane ongasi ngozi wona uqeda abantu. Ilizwe lilenani labantu elihlaselwa ngumkhuhlane wetshukela kodwa akucaci ukuthi bangaki ababulawa yiwo kanye lezinye izifo ezihamba lalumkhuhlane.

Uhlangothi lwezempilakahle iEpidemiology and Disease Control, kugatsha lwezempilakahle, luthi inkinga yikuthi inengi lihlezi emakhaya lingazi ukuthi lilawo lumkhuhlane, ikakhulu emaphandleni. Uhlangothi lolu luthi eZimbabwe abantu abalitshumi ekhulwini balalumkhuhlane kuthi ngomnyaka ophelileyo kuphela izibhedlela zibambe abantu abaphezu kwetshumi lenkulungwane – 10 000 belalumkhuhlane. Umkhuhlane lo ubangelwa yikuswelakala emzimbeni kwe insulin eyiyo ephathisa umzimba ukusebenzisa itshukela ewutholayo.

Ukusabalala komkhuhlane lo akukho kuleli kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele lapho inhlanganiso ekhangela impilakahle iWorld Health Organisation ethi umkhuhlane lo umemetheka kuyo yonke indawo okukhangelelwe ukuthi kusiyafika umnyaka ka2030, uyabe usungomunye wemikhuhlane eyisikhombisa ebulala inengi labantu emhlabeni kunye lengculaza, imvukuzane kanye lemalaria. Lanxa amazwe athuthukileyo elwisana lalumkhuhlane ngendlela, amazwe aswelayo njengeZimbabwe athwele nzima ngenxa yokuswelakala kwemithi ezibhedlela.

UDr John Mangwiro, oyingcitshi kwezempilakahle, uthi ukuswelakala kokucubungula kwenza kubenzima ukuthi kwaziwe ukuthi yimalini edingakalayo ukuze kulwisanwe lalumkhuhlane abantu bacine besifa kodwa belakho ukuphepha ngokuntshintsha indlela abaphila ngayo. Uthi amakhulu ayisithupha ekhulwini abantu abalalumkhuhlane bebelakho ukuwuvikela nxa bengaguqula ukudla abakudlayo.

UNkosikazi Sofia Maplanka oseleminyaka elitshumi lasithupha elalumkhuhlane uthi akulula ukubalawo ngoba udinga ukuthi uguqule kakhulu indlela ophila ngayo, ikakhulu ukudla okudlayo, okusuka kubize esikhwameni. Uthi kudingeka ukuthi umuntu azimisele, alandele konke akutshelwa ngabezempilakahle ngoba kunengi okungonakala emzimbeni nxa ungalandelanga iziqondiso.

Umuntu olalumkhuhlane kumele angaze adla itshukela njalo akhangele umzimba wakhe ungazimuki okulakho ukuletha njalo eminye imikhuhlane.

Kuvamile njalo ukuthi abantu abalalumkhuhlane babelezilonda ezingapholiyo enyaweni ikakhulu okwenza inengi licine liqunywe inyawo ukuze liphile.

Umongikazi, uNkosikazi Netsai Makulumo, uthi umuntu ulakho ukuphila iminyaka eminengi nxa esazi ukuthi ulawo lumkhuhlane njalo elandela konke akutshelwa esibhedlela. Uthi udubo yikuthi inengi labantu liyagula lizelife lingazi lokuthi lilawo lumkhuhlane ongomunye waleyo eyaziwa ngokuthi ngama silent killers.

Wengeze esithi kuqakathekile ukuthi ogulayo athole imithi efaneleyo ngoba nxa itshukela lingakhangelisiswanga kulakho ukuthi umuntu azithole njalo eselomkhuhlane wehypertension wona ovame ukuhamba lowetshukela.

Kulezi insuku sokusanda njalo uhlobo lwalumkhuhlane ohlasela abantwana ijuvenile diabetes. Ingcwethi zithi indlela abantu abaphila ngayo kanye lokudla okudliwa kulezi insuku lakho sokwengeza inani labantu elibalalumkhuhlane. Ingcwethi lezi zithi okunathwayo osokwagcwala itshukela kwengeza ingozi yokuthi umuntu abelalumkhuhlane njalo kusebenze njengetshefu kulowo ovele eselawo. Ukudla kwalezi insuku okugaywa kakhulu – ama refined products kanye lokudla okuthengwa kuphekiwe ama fast foods, inengi elicabanga ukuthi kutshengisa impucuko, akulungelanga umzimba.

UMnumzana William Hadebe, okhangela ukuqinisa umzimba – ihelath and fitness, uthi inengi labantwana kulezi insuku alisatholi isikhathi sokudlala ukuze umzimba uqine ngoba litshona ezimoteni, emalokitshini akusela ama youth clubs njalo abazali abanengi sebesesaba ukwekela abantwababo besiyazithokozisa ngezemidlalo ngoba indawo zokwenza lokhu sezilutshwane. Kuqakathekile ukuthi abantwana baphume badlale hatshi ukutshona engwalweni lakubomabonakude besidla okwecimbi elizitika njalonje.

UNkosazana Abigail Ndlovu, ongumbalisi, uthi ugatsha lwezemfundo luyayinanza impilakahle yabantwana kungakho kuqakathekiswa hatshi ukufunda kuphela kodwa lokuphatheka kwezemidlalo. Uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwa nje abantwana bangene kumidlalo etshiyeneyo kodwa okuqakatheke kakhulu yikuthi abazali bananzelele ukudla okudliwa ngabantwana nsukuzonke babafundise besebancane ngoba vele sigoqwa sisemanzi, singawoma siyaqamuka.

Lanxa uNkosikazi Maplanka ezwisisa ukuqakatheka kokunatha amaphilisi akhe nsukuzonke uthi uyake awaswele ekilinika kanye lezibhedlela eziseduzane abesemelela ukuthi abantwabakhe abahlala emadolobheni bamdingele emapharmacy, okulakho ukubeka impilakahle yakhe engozini.

Umkhuhlane wetshukela ulakho ukuletha ubuphofu lapho imisipha yemehlweni isilimele ngalumkhuhlane, ukubulala izinso kumbe ukubola kwenyawo kanye lokuswela kubomama abazithweleyo. Idiabetes okwakhathesi ingomunye wemikhuhlane emine engathelelwanayo ama non-communicable diseases avamileyo agoqela imvukuzane, imikhuhlane yenhliziyo ama cardio vascular diseases kanye leyokuphefumula ama chronic respiratory diseases.

XS
SM
MD
LG