amalinks wokungena

Breaking News

Uzulu Ukhuthazwa Ukuncedisa Umzimba Ukuzivikela Emikhuhlaneni


Ukudla kwendulo

Uzulu ukhuthazwa ukunakekela impilakahle yakhe ngokusebenzisa indlela ezilula zokuzivikela emikhuhlaneni ngokuhlomisa umzimba ukuze uzivikele wona wodwa kulokumelela ukudinga usizo lokwelatshwa umuntu eseguliswa ngokungavikelwa.

Ingcwethi zezempilakahle zithi indlela yokuzivikela ekubanjweni yimikhuhlane ethiwa yiFunctional Medicine yindlela okumele ifundiswe uzulu wonke nje ayizwisise.

Eyinye yalezi ngcwethi uDokotela Nyarai Paweni uthi lokhu ngokunye okungaphathisa ukuba abantu benqabele imikhuhlane ngokukhetha ukuphila benakekela umzimba.

“Leyi hindlela esekela umzimba kundlela ongenelisa ukuzelapha usebenzisa nje esikutholayo empilweni nsuku zonke kungakasetshenjiswa indlela ezinye zemithi eminye ecina isingeniswa emizimbeni yethu. Lindlela igoqela ukuthuthukisa lokuqinisa umzimba ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ama herbs, ama supplements lokunengi okutholakala nje kuhambelana lezemvelo.”

U mnumzana Tinashe Mugabe, oyingcwethi kwezemvelo ezisetshenziswa ukuphathisa umzimba okuvela ezihlahleni loba ezingadini, ama herbs uthi abantu bengakhangeleli phansi impilo ababeyiphila endulo lapho okwakusetshenjiswa ezemvelo ezitshiyeneyo ezivikela imikhuhlane kunye lokwehlisa inhlungu enikeza umzekeliso wama zinyo okwakulendlela kusukela kudala zokuwanakekela.

“Esintwini silemithi encedisa ukuxubha esithi ngama mouth wash siphinde sibe lemithi eyokuqinisa amazinyo leyokuqinisa ama gums insini .Siyakwazi ukuba abantu baba lama bleeding gums kumbe ukuba lephunga eliphuma emlonyeni kwakuvele kuvikelwa njalo kuyavikelwa konke lokho kuphinde kuqedwe lobuhlungu bamazinyo.”

Kunxoxo zethu labo dokotela kuzifo ezitshiyeneyo bathi udubo olukhulu yikuphuza kwabantu ukuyahlolwa lapho behlelwe zinhlungu, umzimba ucine usehluleka ukuzivikela bethi ukuvikela kuvele kuyedlula ukumelela ukwelatshwa.

Ingcwethi ezibona ngokudla okwakha lokuhlomisa umzimba, ama nutritionist bathi ukudla nje okulungileyo yikho okuqinisa lokuvikela umzimba njengokucasisa kuka Nkosazana Shell Ann Mpofu.

“Ama nutrients uwathola nxa usidla ukudla kwakho kule carbohydrate , ama protein, amafutha alungileyo [fat] ama vitamins, ama minerals la manzi kundawonye kuyaphathisa umzimba njenge nutrition enhle.”

Abanye esikhulume labo bathi imithi yama herbs bayaisebenzisa lapha lalaphana kusiya ngohlobo lo dubo abalalo noma bethandabuza ukukhuluma emoyeni kodwa abanye ikakhulu abasakhulayo bethi abakaze beizame.

“Njengami limithi angiisebenzisi ngikhetha nje ukuya kubo dokotela bakulezi nsuku”

Ingcitshi zithi ama micro nutrient lawa atholakala lekudleni esikutholayo kalula nje okungamelanga sikukhangelele phansi okwengezelela amasotsha omzimba, okufana lemibhida enjenge bhobola, ulude, isithwala se nyawuthi lokunye. Ukudla okunjenge nhlanzi, amazambani, izithelo, imbida, imbambayila lokunye. Odokotela bathi impilakahle yomuntu ingathuthukiswa ngokuba lomkhuba omuhle wokuphila ngawo kugoqela ukuphumuza umzimba, ukulala okwesikhathi esenelayo, ukunatha amanzi lokutshiyana lomkhuba ofana lokubhema ugwayi lokunatha utshwala owedlulisa amalawulo lokuhlala nje abantu behlolwa umzimba lamazinyo ngodokotela noma bengaguli.

Omama labo bakhuthazwa ukuhlala behlolwa ukuze imikhuhlane enjenge mvukuzane yebele loba eyomlomo wesibeletho ingabonakala kusesemaduze ilakho ukwelatshwa kulokuza nxa isiletha inhlungu zomzimba.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG