amalinks wokungena

Breaking News

Abadabuka eZimbabwe Abahlala Kwamanye Amazwe Bagebha Umgodi Wamanzi Bancede Ngokutshiyeneyo eTsholotsho Hospital


Amatanka amanzi esibhedlela seTsholotsho. (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)
Amatanka amanzi esibhedlela seTsholotsho. (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)

Abadabuka eZimbabwe abahlala eBhilithani lakwele Ireland sebegebhe umgodi wamanzi, bafaka impompi yokuthela amanzi etankeni enkulu esibhedlela seTsholotsho District Hospital, okuzakwenza kubelula ukuthi izigulane labasebenza esibhedlela lesi bathole amanzi sonke isikhathi. Bekungatholakali amanzi nxa lingananga izulu esigabeni lesi.

Kujabule odokotela, omongi, izigulane kunye lezakhamizi emcimbini wokuzovulwa kwamanzi omgodi agejiswe ngabenhlanganiso yeTsholotsho United Kingdom and Ireland Community Group.

Okunye okwadingwa ngabasebenza kwamanye amazwe. (Photo: Ezra Sibanda)
Okunye okwadingwa ngabasebenza kwamanye amazwe. (Photo: Ezra Sibanda)

Linhlanganiso ilamalunga angamatshumi ayisitshigalolunye lanye (91).

UMnu. Knowledge Bafana, umgcinisihlalo wayo, uthi kunengi abakwenzayo eTsholotsho.

"Sahlangana nje inhloso yethu kuyikusiza indawo yakithi, ngaphambilini sesake sanceda isibhedlela ngokufaka ama curtain. Isibhedlela sonke kwakungela mfihlo kuzigulane. So, saqala ngawo ama curtain. Kuyinam'hlanje nje besisenza ihandover, ebesibafakela khona isolar powered system. Amanzi yiwo azanceda isibhedlela sonke izigulani labahlali."

Isikhulumi esihloniphekayo kulumcimbi wokwamukela isipho samanzi, uSenator Alice Dube, uncome kakhulu izizalwane zeTsholotsho eziphetsheya ngokuncedisa isibhedlela seTsholotsho.

Umlilo odonswa elangeni ofakelwe isibhedlela seTsholotsho. (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)
Umlilo odonswa elangeni ofakelwe isibhedlela seTsholotsho. (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)

"Ngiyabonga kakhulu lokhu okwenzIwe ngabantwabethu abeTsholotsho ukuthi bazoncedisa esibhedlela seTsholotsho. BelethE amapump, amaJojo bezoletha njalo lama curtain. Siyabonga kakhulu … Ngesikhathi esinje siyazi ukubana kulomkhuhlane i covid-19, kodwa bona abantwabethu abamanga. Sizwa kuthwa kuncedise abantwana abase UK lase Ireland."

UDokotela Thamsanqa Ncube, umphathi weTsholotsho Hospital njalo enguDistrict Medical Officer wesigaba lesi, ujabule okwamagama ngesipho samanzi.

"Sithanda ukubonga izakhamizi zeTsholotsho, ezise diaspora ezincedileyo nge Jojo tank le-solar pumping system eyokusincedisa ngama efforts eyenzwe yiHospital ukuba sincedise omama abazithweleyo ukuba bazuze amanzi lesibhedlela sizuze amanzi. Siyabonga akula okunye esingakwenza ngaphandle kokubabonga ukuthi bancedise indawo yabo. Ngeyabo. Ngabantwana beTsholotsho.”

Omongi esibhedlela lesi bamkele lesisipho ngenjabulo enkulu kakhulu. UNkosazana Onesisa Gumede uthab’umanzi te.

"Amanzi ayi challenge eZimbabwe iwater system yethu is down so nxa sekuthe kwaba le pump iyabe incede kakhulu ama patients ikakhulu abase maternity ngoba nje liyazi ukuthi omama ababelethileyo bayabe befuna amanzi amanengi kakhulu. Lamanye ama patients, konke labo bomongikazi labantwana besikolo."

UMnu. Gadlagadla Ndlovu ubambisana labadabuka eTsholotsho abahlala kwamanye amazwe. (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)
UMnu. Gadlagadla Ndlovu ubambisana labadabuka eTsholotsho abahlala kwamanye amazwe. (Photo: Ezra Tshisa Sibanda)

Umongi uSister Nkatha uyagcizelela okutshiwo nguMaGumede.

"Siyathaba sibili ngoba besingela manzi for the past about eleven years amanzi kade ehlupha. Khathesi we have got constant supply of water to martenity, to all other wards even to the community at large. Abasefusini, abeMvundlani surburb lase laundry kuzabe kulamanzi amahle sibili."

Izizalwane zeTsholotsho lezi ezihlala phetsheya bezimelwe nguMnu. Gadlagadla Ndlovu, onguye abamthumayo nxa besenza inhlelo zabo. Yena uthi kunengi osokwenziwe yinhlanganiso le.

"Abantwana laba badonathe iJojo elama litre angu-10,000. Siyabonga lokhuyana elakwenzayo ama curtain ayengu 96 ngawaletha awe maternity. Labuya laphinda ama curtain 331. Qhubani kakhulu lina elingaphandle kwelizwe bantwabami ukukhumbula emuva. Khonalokho elikwenzileyo kukhulu kakhulu uma lingabambana njalo lenze okwedlula lokhu ngoba lisaphila.

Ukubambana lokusebenzela ndawonye yikho okungathuthukisa izigaba zalapho abantu abaphuma khona. AbeTsholotsho UK and Ireland Community Group bakubonisile lokhu ngokudonsa amanzi okuphathisa isibhedlela sabo.

XS
SM
MD
LG