amalinks wokungena

Breaking News

Uvuka Ubhova 0sakhulayo Adilize Umuzi Kamakhelwane Esithi Bayamnyeya


Umuzi odiliziwe ngumakhelwana
Umuzi odiliziwe ngumakhelwana

Imuli yakoNdlovu eMawane eGwanda idinga uncedo ngemva kokuba umuzi wabo ubhidlizwe ngosakhulayo obesethesa omakhelwane bakhe icala lokumnyeya. Umdeni wako Ndlovu usuhlala egcekeni kulandela ukubhidlizwa komkulu lezinye izindlu. Amapholisa adinga umsolwa uJasper Sibanda kulandela lesisehlakalo.

UMsolwa uJasper Sibanda, oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amabili lantathu, kubikwa ukuba watheleka emzini wakoNdlovu phakathi kwamabili kuviki edlulileyo esidla amalahle esithi ufuna ukubulala abafana balapho ekhaya ngoba bemnyeya.

Umninimuzi UNkosikazi Magaret Ndlovu uthi uthe enzanzelela ukuthi basengozini baphuma ezindlini babalekela egangeni.

Kulapho ke umsolwa aqale ukudiliza yiloba yini abehlangana layo okugoqela izindlu, imbiza lemiganu kanye leyinye impahla yendlini waze wasuka lapho ekuseni ngehola lesithupha.

UMaNdlovu uthi wazama ukubikela amapholisa eGuyu ukuthi sesengozini waziswa ukuba akula mota. Uthi usele sesegcekeni lemuli.

“Lapha isimo engilaso angikwazi ukuthi ngizahlala ngaphi labantwana, ngilala labo khonapha phandlle , ngihlala labazukulu lomntanami lomalukazana.Sikhalela ukuthi sithole lapho esingahlala khona lezimbiza asila zimbiza, imbiza ngezabomakhelwane asila lemiganu ubulele yonke kathesi kuyagodola uzazithatha ngaphi ingubo ezinengi ukuthi ukwanise ukuthi abantwana bakhudumale.”

Umsolwa kubikwa wabulala njalo amafasiteli wawisa lomnyango kaNkosikazi Regai Shumbayaonda sedinga labo ayexabane labo.

“Ngithe ngimuzwa esithi ngiyalidinga kubomakhelwane benu lonke lami ngabe ngithatha abantwana ngiphuma sibaleka sisiya komakhelwane. Uthe esuka ngale yikho ke esiya emzini wami ngezwa etshaya isivalo esithi 'vula wena ubafihlelani abantu laba', watshaya isivalo saze savuleka. Uthe ethola kungela muntu wabengenela imbiza, imiganu konke amawindi ebulala. Kungizwise ubuhlungu ngoba angikaze ngikhulume laye ngitsho ilanga elilodwa.”

UKhansila kaWard 13, uMnu. Miclas Ndlovu, uthi izakhamizi zeMawane zisele zingela mathe kulandela lesisehlakalo.Uthi inengi labatsha selikhulelwa yizidakamizwa.

UJasper owabaleka ngemva kwalesisehlakalo usedingwa ngamapholisa. Kasenelisanga ukukhuluma laye kumbe umdeni wakhe.

Kusenjalo, uNkosikazi Janet Mujaji, oweMawane ozelwe ebona kodwa waba yisiphofu ngomnyaka ka2020 oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amane, udinga uncedo lokuziphilisa, uchazaa udubo abhekane lalo.

“Amehlo ami lawa ukuvaleka kwawo aqala ngo2020 ebuhlungu elikaright yilo elaqalisa ngobuhlungu ngisabona, ebona esiba buhlungu ngisiya eRichard Morris bengifaka emtshinenei bengihlola bengibhalela imithi ngisiyathenga epharmacy ngithela kodwa nxa ngifika esibhedlela ngangibala kuhle amabala kusiya evala kwaqala elikaleft ngokuya ngokuya ngoNovember elikaright lavala ngangingasaboni ngo2020.”

Uthi ngemva kokuba seyisiphofu umkakhe waqala ukugila imkhuba.

“Udubo engilalo ikakhulu ngekhaya akula toilet ngiza lapha kogogo. Ngesikhathi ngisiya eRichard Morris bengendile ngilendoda engangihlala layo, yaqala ikhuthele yiyo eyayingihambisa eRicherd Morris yacina layo idinwa yathola ismall house, yayiletha ismall house siqale sihlala Esigodini sasuka saya eCollenbawn ismall house yasilandela impilo yakhona yayisinzima engasahlali lendlini ngacina ngisithi impilo enje hayi ngcono ngiye kumama ekhaya.”

Unina uNkosikazi Sibongile Ncube uthi bathwele amagabha avuzayo loba ezimisele ukusebenza ngezandla zakhe nxa engathola ukuncediswa.

“Ukuthi nginikwe ukudla kokuphela akusoze kuvume kodwa kungaba lento engingayenza ngezandla zami ngikhonapha ekhaya, ukulima ngiyakwanisa kakhulu kodwa manje izivande azivumi ngoba akula manzi, nxa ngingaba lenkukhu kunganceda ngoba ukufuya inkukhu ngiyakwazi kumbe ingulube kunganginceda ngithole lapho okokuthengisela khona.”

Abafisa ukuncedisa imuli zombili balakho ukuxhumana lokhansila kaWard 13 eGwanda uMnu. Miclas Ndlovu.

XS
SM
MD
LG