amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana Bakhuthazwa Ukuhlolwa Imvukuzane Yebele i-Breast Cancer


Ingcwethi zezempilakahle ezilolwazi olujulileyo ngemikhuhlane yemvukuzane ehlukeneyo zithi imvukuzane yebele lokhu ikhokhela ekuthatheni impefumulo yabesifazana abanengi.

Endulo lumkhuhlane wawuvame ukuhlasela abesifazana asebeleminyake yokuzalwa eyedlula amatshumi amahlanu-50, lapho sebeqedile inzalo, kodwa eminyakeni edluleyo lumkhuhlane usubonakala kubomama abasesebatsha kanye labesilisa.

Abantu abalembali yokuba omunye emulini wake waba leBreast Cancer bakhuthazwa ukuba bahlale behlolwa ngazo zonke izikhathi. Inengi likhuthazwa ukungesabeli khatshana ukuya esibhedlela lapho abantu benanzelela okungamanga kuhle emzimbeni wabo ngoba imvukuzane iselapheka nxa itholakale masinyane.

Udokotela Rodgers Shoshore Magigo ukhuluma ngemvukuzane yebele.

“Lamuhlanje sizakhuluma ngomkhuhlane esiwuthi yiBreast Cancer, imvukuzane ekhathaza bonke omama labo baba kodwa sinanzelela ukuthi yande ukukhathaza omama ukwedlula obaba. Nxa kuyikuthi umuntu ongubaba engaba le breast cancer ibuya ngodlakela kakhulu ukwedlula lolu uhlonzi oluhlasela omama.Osengozini yokuba le breast cancer nxa kuyikuthi kumbe ngumama kumbe ngugogo eke waba layo. Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bezihlola ngenyanga ngenyanga amabele ukuthi akala yini amapuntu kumbe ukutshintsha okwenzakalayo angakuzwisisiyo.”

Unkosikazi Sijabulisiwe Ndlovu ongumongikazi uchaza imbangela yemvukuzane yebele.

“Okudala imvukuzane yebele akwaziwa ukuthi kuyini kanengi kodwa kulezinye izinto ezicatshangelwa ukuthi zingadala imvukuzane le. Izinto ezinjengokuba uyafaka ifoni ebeleni, ukusebenzisa izinto ezinjengabo micro wave engingathi zilalokhu abakuthi yi radioactive waves. Akhona ama chemicals asetshenziswa nxa umuntu efaka ama breast implants kumbe abantu abafaka imali emabeleni, ama chemicals angena lapho alakho ukudala imvukuzane.”

Uqhubekela phambili umongikazi Sijabulisiwe Ndlovu ekhuluma ngendlela zokuyelapha.

“Nxa kuliqhubu ukwelatshwa kwalo bayalikhupha lelo qhubu ibele lisale kodwa nxa kuyi malignant cancer ukumele ibele lisuswe lenyama eziseduze. Ngemva kwalokhu umuntu uyanikwa i chemo therapy eyalapha ama cancerous cells kumbe batshiswe ngomtshina ukwenzela ukuthi kufe. Isikhathi esinengi abantu bayethuka bengezwa ukuthi sebele cancer kodwa ukuphangisa ukubanjwa kwayo kwenza ukwelatshwa kwayo kube lula ngoba nxa simemetheke kakhulu akuselula ukwelapha sekuyikulindela nje ukuthi umuntu liyamupha okuthundubeza ubuhlungu lokumelela ilanga lakhona. Yikho sikhuthaza ukuthi omama obaba bazihlole amaqhubu la kusesemasinya ukuze bathole ukwelatshwa.”

Unkosikazi Pamhidzai Thaka umhlali wakoBulawayo upha ubufakazi bakhe bokwelatshwa imvukuzane yebele.

“Ngagula umkhuhlane we breast cancer ngo 2017. Ngayenza I chemo therapy ngesikhathii esifaneleyo, basebengitshela ukuthi i part yakhona isibohlile kumele bayesika i right breast yami. Bathi sebeyenze njalo ngenziwa i operation ngo February ngo 2018 ngabuyela futhi ngayayenziwa i chemo therapy. Ngemva kwesikhathi i therapy yaphela ngabona sengisilile sibili kwaba right konke, okwakhathesi ngiyahamba nje kuma checkups kudokotela. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu bonke ukuthi ungatshelwa ukuthi ulomkhuhlane wonalowu ungayekeli ukuhamba esibhedlela usiya hlolwa. October is cancer month asambeni siyehlolwa ngobunengi bethu masinyane, i cancer ayiso kufa mina ngiphilile from 2017 kuze kube lamuhla lokhe ngiziphilela.”

UMfumfu yinyanga lapho umhlaba wonke jikelele okhankasela ukuba abantu balimukiswe kumvukuzane yebele. Uzulu ulakho ukuthi ayehlolwa kungela mbadalo ezibhedlela ekhangelwa imvukuzane ngenyanga le.

Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo esibhedlela kusese masinya ngoba imvukuzane iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela njalo uzulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu ebeleni lokhu kugoqela labo baba ngoba labo belakho ukuthi babanjwe yimvukuzane le.

XS
SM
MD
LG