amalinks wokungena

Breaking News

Abesifazana Bathi Abazibone Izithelo Zokulwela Inkululeko yeZimbabwe


Abesifazane abazinikela ukuya phatheka empini yenkululeko, ngendlela ezehlukeneyo, bathi baqhubekela phambili bedubeka kuze kube lamuhla lokhu, isingamatshumi amathathu lanhlanu iminyaka, ilizwe lathola uzibuse, sebengabazibuza ukuba badubekelani vele. Bethi ngoba bengaqakathekiswa, belokho bekhangelelwa phansi, isimo sabo singazange siguquke kangako njengalokho abekade bekukhangelele ngesikhathi kuyiwa empini, eyaletha uzibuse ngomnyaka ka 1980.

Liviki uzulu weZimbabwe unanza usuku oluqakatheke embalini yaleli lizwe, lapho wabuya khona kwabensundu uzibuse, mhla zilitshumi lasitshiyagalombili kuyonale inyanga kaMabasa.

Luzibuse uze ngemva kokuba uzulu weZimbabwe ephatheke empini yokulwisana labekade bebusa ngaleso sikhathi obe uqakathekisa abamhlopheu ukwedlula abensundu.

Abesifazane bebebandlululwa okuphindwe kabili kuthiwa ngabesintwana, kungekho okungenziwa yibo nxa kungela sekelo lowesilisa angaba ngumkakhe loba umnewabo.

Ibiqhutshwa ngendlela ezehlukeneyo, bekhona abayaphatha izikhali kuthi abanye bekungabaphathisa ngokunye okubalisa ukubuthanisa imali lempahla ebidingakala kanye lokuphekela abalweli benkululeko.

I Studio Seven ikhulumisana labanye balabo abaphatheka kulimpi ngendlela ezehlukeneyo abatshengise ukukhathazeka ukuba lokhe kungakafezwa lokho okwayelwa empini le ikakhulu kuhlangothi lwabesifazane.

Unkosikazi Agnes Mloyi, usebenze kakhulu ephathisana labalwa impi yenkululeko bekubandla le PF ZAPU, engenye yenkokheli ebiphatheke kunhlelo zokubuthanisa imali emzini weLuveve, ngaleso sikhathi, yokuphathisa ababese mpini, ngomunye ogcizelele ukuba bekungekho kukhethana phakathi kwalabo abaphatheke kiyo, abesifazane loba abesilisa.

Uthi unkosikazi Mloyi, umangaliswa yikuba bengasananzwa abesifazane lanxa belesibanga esikhulu abasidlayalo empini, lokhe bengaqakathekiswa emveni kokudubeka okukhulu njangalokho ahlangana lakho, ngesikhathi besempini. Uqhubeka ethi bekungelula ukuqhuba imisebenzi yaloluhlobo ngaleso sikhathi ngoba abezomthetho babehlezi bebaphosa ilihlo befuna ukubona ukuba umphakathi uphatheke okunganani kulimpi yenkululeko.

Lokhe bekhangelelwa phansi abesifazane, ngoba lalezo zikhundla zobukhokheli bezithola nzima lanxa kuyibo ababebhekane lomthwalo omkhulu ngesikhathi sempi bephatheka kiyo yonke imisebenzi, kutsho unkosikazi Mloyi.

Ekubuthaniseni impahla edingakalayo, imali kanye lokubaphekela abalweli benkululeko lapho bengena kuzulu uthi kwakubafaka engozini nxa zonke, kube semasotsheni lamapholisa kahulumende kanye labo abalwi benkululeko laba.

Unkosikazi Siphiwe Ncube ukhule ngaleso sikhathi esengoqhuba izifundo zesithupha eze standard 6, impi isivutha kakhulu kuminyaka yabo 1976. Yena uthi lanxa wayesesemfitshane, kwakuphilwa nzima ikakhulu kwabesifazane abayibo ababesala belondoloza imizi, aamantombazana lamajaha sebechaphile ukuyafundela indlela zokulwa impi ngezinye zezikhathi befika bebuthwa ezikolo.

Lanxa yena engazange esanelisa ukuya empini, wazizwa laye izehlakalo ezinzima abesifazane ababebhekane lazo, zokuhlukuluzwa kungakhathalakeli ukuba babeye empini loba basala emakhaya kodwa bephathisa ngendlela ezehlukeneyo.

Kuyadanisa ukuba lokhe bengakayikholisi ngokugcweleyo impumela yenkululeko abesifazane lanxa kuyibo abekade bengumgogodla wempi le kuveza unkosikazi Ncube.

Bathi kunje lezikhundla ezinlutshwana eziphethwe ngabesifazane kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende, sebezihluthunelwa njalo. Esipha isibonelo sokusenzakala kunkosikazi Joice Mujuru, ongumuntu olembali eyaziwa ngumuntu wonke yokuphatheka ngokugcweleyo empini yenkululeko kodwa usephathwa njengento engelamsebenzi ngoba engowesifazane.

Abesifazane bathi sebuphindwe kabili ubunzima asebebhekane labo kusengezwa yisimo esibi somnotho, sekuyib njalo okumele bakubhensele njengalokho abekwenza ngesikhathi sempi yenkululeko, bekhangelelwe ukuselela abantwana abesilisa sebaya kwamanye amazwe kumbe beyibalekela imizi yabo.

XS
SM
MD
LG