amalinks wokungena

Breaking News

Abokholo Bakhuthazwa Ukuphathisa Ekwelatshiweni kweDepression


Inengi labakumsebenzi wokwelatshwa kwemikhuhlane yenqondo ehlukeneyo egoqela iDepression bathi lesi yisimo esesiyingozi enkulu esibangela ukulahlekelwa ngumpefumulo, ngokuzibulala ikakhulu ngalezi zikhathi zokonakala kwesimo somnotho welizwe.

Lezi ngcwethi zikhuthaza abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo okugoqela olwezokholo ukuba basize ekwehliseni loludubo bangaphangi baponguti yimimoya kumbe amadimoni.

Umfundisi Mazwarirashe Mabugu we Wisdom International Church in Zimbabwe ngomunye wabakumsebenzi wokuphathisa abayabe sebephelelwe ngamacebo ukuthi benzene lapho bebhekane lobunzima.

U Mfundisi Mabugu uchaza ubunzima abhekana labo ngemva kokulahlekelwa ngabazali belandelana esaseleminyaka engamatshumi amabili lanye. ngaleso sikhathi eswela angakhuluma laye ukwehlisa inhlungu ayezizwa ngaphakathi.

“Ngisakhumbula ukuba ngangisehluleka ukulala, ngangithi ngizama ukulala, ngiyazame ukuphenduka ngapha langapha kodwa bungabuyi ubuthongo. Angingeke ngathi ngake ngangenwa ngumcabango wokufuna ukuthatha umpefumulo wami kodwa ngaba lesikhathi lapho engafisa khona ukuba ngabe uyadabuka umhlaba ungiginye. Kwakuyisehlakalo esesabisayo kimi.”

Akunanzelelayo uMabugu uthi uzulu ikakhulu onsundu akakuzwisisi lapho umuntu elenhlungu ezitshila umoya njangalokho abhekana lakho.

“Kawudingi ukunikeza umuntu osebunzimeni imithi ukuthi aphume kubo,usizo uqobo olungatholiswa umuntu osebunzimeni, akudingayo yikuba khona kwakho ngaleso sikhathi bese umtshengisa ukuba uyakuzwisisa lokho aphakathi kwakho. Ukuhlala laye umuntu, umduduze. Esikhathini umuntu ufuna nje yikuba laye lowo muntu, esikhathini kungaba yikuyakwejisa laye sikhathi sonke okungaletha umahluko empilweni yakhe, loba ukumthinta ngocingo nje ukuzwa ukuthi unjani lokukhulumisana laye njalo uyamnakekela.”

Kungalesi sizatho ke u Mabugu wakubona kufanele aphatheke kunhelo zokusiza abanye ukuba baphole emoyeni njengalokho okwenzakala kuye. Labenkolo ezehlukeneyo uthi kulutshwana osebethe bakwenza ukusiza uzulu emabandleni abo ngoba isikhathi esinengi bekuthatha njengodubo lwemimoya kumbe amadimoni lalapho umuntu eveza izibonelo zokuthi usephelelwe nje yinqondo lamacebo ngenxa yalokho okuyabe kumehlela empilweni yakhe ngaleso sikhathi.

Unobhala jikelele ebandleni le Methodist Church in Zimbabwe u Reverend Dr Jimmy Dube uthi lokhu kubangelwa yikuthi uzulu onsundu lokhu engakazwisisi imikhuhlane yenqondo etshiyeneyo loba ukuyehlukanisa okubangela ukuba inengi liphange lithi yimimoya emibi loba ubuthakathi.

“Sikubona ngokuthi lona ibala le depression asikabi lalo but ama symptoms silawo ayazakala and sihlala Labantu abanjalo kuma communities. Kanengi sibona umuntu esezibulele kumbe esefike ku level engayisiyo sikhona sinanzelela ukuthi umuntu lo ubegula kumbe sezihle zaphambana sibili ingqondo. But still angaze aphambane ingqondo sithi wenziwa so I think kusaselomsebenzi omkhulu ikakhulu kwelakithi ukuthi ebantu bazwisise ukuthi nxa kuthiwa umuntu uyabe ele depression kuyini sibisibili okwenzakalayo ukwenzela ukuthi lalabo ahlala labo abahlala laye bakwanise ukumsiza laye akwanise ukuthi adinge usizo.

Kungalesi sizatho uReverend Dube ethi usesemkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabezokholo ukusiza labo abayabe behlelwe ngumkhuhlane owe Depression ngalezi zikhathi zesimo sokonakala komnotho lezombusazwe, sekulabafundisi asebevumbuluka abaqinisa elokuthi kubangelwa yimimoya.

“Ngilemizekeliso yabantu ababesiza kimi besithi babekhuluma ukuba balodubo olunje kodwa kuthiwe bayazenzisa, abathi lalapho bekhuluma ukuthi mina ngilodubo olunje angaze alalelwa. Ngoba umuntu engangena ku depression ungani uku dark, dark tunnel, a long night khona kusemini. Uhamba ungani uphakathi kobusuku, aluze i apetite abanye baluze i weight abanye ahambe ekhuluma yedwa, sihlangana labo ezitaladeni ngenxa ye pressure lezi ezikhona. But ungahamba e church, most of our churches akala sipho sokunanzelela ukuthi umuntu lo uku depression bayathi either uyazenzisa kumbe uloyiwe. Asikafiniki esigabeni sokuthi sikunanzelele ukuthi le yi depression.

Okusekelwe ngomunye njalo uMfundisi Oliver Madisonza okhokhela inhlanganiso eyaziwa ngelokuthi Men of Valour and Purpose ( MOVP ) othi luphazamisa intuthuko yelizwe loludubo nxa lungasaqakathekiswanga.

Amahola amanengi umuntu akasebenzi okusuka kuphazamise umsebenzi ngoba abantu kabakho, kabasebenzi kakuhle okuyinto ephazamisa into yonke, kubuyisela muva ezomnotho nxa kuyikuthi abantu abaselizweni kabaphilanaga kuhle engqonweni. Kudingakala ukuba abantu babelempilakahle besenelisa ukugijigijima beqhuba imisebenzi yabo. Kungakho malungathathwa lula loludubo lwe depression, lulempumela engalunganga ngakho lufuna ukusebenzisana ekuzameni ukulwehlisa.

Isiphahamandla senhlanganiso yeZimbabwe Devine Destiny – ZDD unkosikazi Barbra Sibanda ugcizelela kulokhu.

“Kunje izikolo ziyavulwa ama school fees akhwelile abazali abanelisi ukubhadala kanye lokunye okufunakala ezikolo. Lokhu kubangelwa yimali esiyisebenzisa elizweni lethu engasathengi lutho njengokulotshiweyo elizwini likaNkulunkulu ku Isaiah chapter one verse 21 – 23. Sixwayisa uhulumende weZimbabwe ukubana ananzelele izenzo zakhe njalo enze okuhambelana lokulotshwe ku Constitution ye Zimbabwe, yikho okungenza ilizwe liguquke.”

Omunye wabasebenza ngaphansi kukahulumende umnumzana Victor Tavengwa yena osephila lesifo setshukela lese High Blood Pressure uthi yena usethembele eNkosini ngoba asehlangana lakho kungaphezu kwamandla akhe.

“Awungeke uqine nxa uphila njengomuntu, kumele uphile ulelizwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyakuqinisa. Ngoba nxa sibala thina kuthiwa akula bunzima obungakwehlula nxa uloNkulunkulu ngoba ungabono izinto zonke sezikwehlula kumele ubuze yena uNkulunkulu ukuthi kanti Nkulunkulu ufuna ngenzeni. Manye abanengi bayaze bayekufa ngoba bacabanga ukuthi basebenzisa Amandla abo ukuthi izinto zibe ngcono. Nxa ungasebenzisa amandla akho, hayi lokho kuyehlula sibili, I stress iba nkulu sibili ukuthi ibe khona.”

Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zohlangothi olubona ngemikhuhlane yengqondo kugatsha lwezempilakahle ukuthi sithole ukuba selulukhulu okunganani loludubo elizweni, ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle, yehlule.

Udaba lomkhuhlane oweDepression siluphiwa nguMavis Gama
please wait

No media source currently available

0:00 0:07:40 0:00
XS
SM
MD
LG