amalinks wokungena

Breaking News

UTrump Ukhankasela Ukuncintisa Kukhetho Lukamongameli


UMongameli Donald Trump

UMongameli Donald J. Trump, ongumongameli wamatshumi amane lanhlanu kwele Melika, ongumongameli wesithathu ukuma phambi komthethwandaba {impeachment} kodwa wadedelwa, ukhankasela ukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngoLwezi.

UMnu. Donald J.Trump usungule umkhankaso wokhetho okusemthethweni ngoNhlangula 2019 eOrlando, Florida, lapho ethula khona isihloko sakhe sokukhankasa esithi “Keep America Great,“ kulandela uhlelo lwakhe luka2016 oluthi “Make America Great Again.”

Lapha-ke uthe, “Sinqobile kuqala, lakhathesi sizanqoba, sihle sigqibe umsebenzi.”

Okumqoka NgoTrump: Engakabi ngumongameli, wayengusomabhizimisi ophakeme, owayebona ngezokuthenga lokuthengiswa kwezindlu eNew York, njalo engumlingisi omkhulu kumabonakude. Ngemva kokuthola isicoco semfundo eWharton School of Finance eUniversity of Pennsylvania, wahle wangena kubhizimisi yezindlu eyayingeyemuli yakwabo, wayiqhelisa ngokwengeza amahotela amacasino lenkundla zegolf emhlabeni wonke jikelele.

Kanenginengi, uTrump waphephela ekuceleni uncedo lwemali kuhulumende ngoba amabhizimizi akhe asendaweni yeAtlantic City lase New York ayengenzi kahle. Noma kunjalo, wasebenza ngokuzikhandla, ngo2016 abezomnotho bafanisa ukuthi wayeyisikhulu esilinganiswa ukuthi ulemali efika $3.7 billion. Ngomnyaka ka2004, uTrump wazakala kakhulu kwezemidlalo, ngokulingisa kumabonakude emdlalweno okuthiwa “The Apprentice,” eyathakazelelwa kakhulu kuNBC. Watshiya lapha ngo2015 eseqala ukukhankasela ukuba ngumongameli welizwe.

Ubukhokheli buka Mnu. Trump: Eminyakeni emithathu lengxenye engumongameli, uTrump ubumbe umthetho oqakathekileyo wemithelo kahulumende owe-tax , wakhupha amanye amabutho ase Syria, wabuye wanqoba ekukhethweni kwabakhokheli bezenkantolo enkulu elizweni lonke. Abakhethwayo nguNeil Gorsuch loBrett Kavanaugh abathatha izikhundla ezazivulekile kunkantolo enkulu. Waphinda wanqoba ekukhetheni abanye abehluli abangamakhulu amabili kunkantolo eziphansi. Ukukhethwa kuka Kavanaugh kwadala ukuxokozela okukhulu sekukhangelwa indlela ayenatha okudakayo ngayo esakhula kunye lokudlwengulwa kwabomama ayekwetheswa. Wacina ephumelela ngentutshana ukuze angene kunkantolo enkulu elizweni.

UTrump usebenze kakhulu ekuhluzeni uhlelo lwabantu bokuza olweImmigration, waphinda wanqoba kumpikiswano yokwakha umduli obiza amadola eAmerica ayi $3.6 billion. Umongameli ugcwalise izithembiso zakhe azenza ekhankasela ukhetho okuhlanganisela ukukhipha ezinye inhlelo zikahulumende ezinjenge Affordable Health Care eyaziwa ngokuthi yiObamacare lobanje izigidi zabantu bakwele Melika belahlekelwe yimisebenzi lenhlolo zokwelatshwa ngenxa ye-coronavirus. UTrump waya enkantolo enkulu elwisana lokwesulwa kweObamacare ngokugcweleyo. Utshengiselele kakhulu ukungathokozeleli izinqumo zombuso ezenziwa nguObama, indlela zakhe zokubusa engumuntu omnyama wakuqala ukuba ngumongameli kuleli.

Okweminyaka emithathu uTrump ukhuphule umnotho welizwe, wehlisa inani labangasebenziyo laya kusilinganiso se3.5%, esiphansi kakhulu kuminyaka engamakhulu amahlanu kulelilizwe lomnotho omkhulu umhlaba wonke jikelele, unkambo wemali waqonga ngendlela ephezulu. Kodwa konke lokhu kukhukhulwe ngumkhuhlane ohlasele ilizwe, oqalise kwele China osutshaye wabhuqa umhlaba wonke kusukela ekuqaleni kuka 2020, lapho umongameli ubewudelela lomkhuhlane ethi uzodlula kanti qha.

Ekupheleni kukuNhlolanja, uTrump waphuma kanenginengi emsakazweni esithi, ”Uzanyamalala. Langa linye njengesilingo, uzanyamalala.”

Kodwa-ke igciwane lecoronavirus selimemetheke ilizwe lonke ikakhulu ezabelweni ezingamatshumi amahlanu – 50. Umkhuhlane lo uletha ukungahlaliseki elizweni. Ngesikhatshana nje umnotho welizwe wahlukuluzeka, izisebenzi ezedlula izigidi ezingamatshumi amane lasitshiyangalombili – 48 million zalahlekelwa yimisebenzi - okuyisilinganiso esiyingxenye yengxenye (quarter) lezisebenzi zeAmerica - osibalukhulu bezigaba zelizwe bakhupha umbiko wokuthi amabhizimisi lezikolo kumele kuvalwe abantu bahlale ngekhaya. Bathi lokhu kwenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lecoronavirus. Abafundi sebefunda ebulenjini bengekhaya. Imidlalo yokuzilibazisa kanye leqeqetshileyo yamiswa, ngapha izibhedlela zamisa ukwelatshwa okungaqakathekanga kanye lokunhlizwa okungama, izindlu zokudlela zavalwa, abantu bevunyelwa ukuthenga ebulenjini besebezothatha ukudla kwabo.

Okwamaviki ambalwa, uTrump wayenika imibiko ngegciwane lecorronavirus nsukuzonke elokhu elithathalula ngoba esesaba ukuthi ukuvuma ukuzika kwalo kwakungahle kuphambanise ukukhethwa kwakhe kukhetho olukhulu oluzayo lonyaka kuLwezi. Wayelokhu ethembisa ukuthi umuthi waleligciwane wawuzatholakala kungekude lobanje ingcwethi zempilakahle zazigcizelela ukuthi lokhu ngeke kubekhona kuze kube ngumnyaka ozayo. Okwesikhathi eside uTrump wakhuthaza ukuthi abantu banathe iphilisi lemalaria elibizwa ngokuthi yi-hydroxychloroquine esithi liyelapha abalegciwane lecoronavirus. Watsho ukuthi yena uyalinatha. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle emazweni amanengi zathi alisebenzi, laye-ke umongameli wacina ukukhuluma ngalo. Kokunye, izizalwane zeMelika zabamba owangaphansi aze athi ukunanatha izinto eziyitshefu ezinjenge bleach kungabulala igciwane leli. Loba ingcwethi zempilakahle zaqonqosela uzulu ukuthi aagqoke ama-masks ukuvikela ukumemetheka kwegciwane, uTrump wakutshaya indiva lokhu ethi yena ngeke akwenze lokho, weyisa labo abawaqgokayo.

Kancane kancane okwamaviki athize, inani lababhubha ngegciwane leli laqonga ledlula ikhulu lamatshumi amathathu enkulungwani kwele America kubanga ingxenye yomnyaka , kuthi abalengciwane baba yizigidi ezintathu , okulinani eledlula wonke amazwe emhlabeni. Ingcwethi zibhula ukuthi itshumo lenkulungwane zabantu khona zizabhubha ngaleligciwane kwele America kunyanga ezilandelayo. Ngesikhathi inani lababanjwa yileligciwana liqansa enyakatho yelizwe leAmerica, kwabalokumemetheka okutsha ningizimu yelizwe lapho osibalukhulu balezizigaba baphanga ukuvula indawo lapho uzulu ahlangana khona , babuye bavala ngokutshetsha indawo ezinjengamabhawa lamabhizimisi.

Inani labangelamsebenzi eMelika likhuphuke laba kusilinganiso setshumi lane elilengxenye ekhulwini ngoMabasa kodwa lehla laba kutshumi lanye lokukodwa ekhulwini ngoNhlangula lapho umnotho welizwe wengenaz imisebsnzi eyizigidi ezinhlanu. UTrump egida eziqakezela , wathembisa ukuthi insuku ezingcozo sezisondele kusiya ngomnyaka ozayo.

Ngesikhathi umbhuqazwe lo uhlasela iMelika , uMongameli Trump wabhekana labantu ababetshengisela ngemva kokubulawa komuntu osundu, owesilisa ngoNkwenkwezi 25, uGeorge Flyod, owabandezelwa phansi eMinneapolis ngamapholisa amhlophe waze wabhubha ecela ukudedelwa aphefumule. Loba uTrump wathi uyasekela lokhu kutshengisela, wamangalisa inengi ngokuthi umutsho othi “Black Lives Matter “ utshengisa inzondo ngomhlobo. Wasekela omunye walandeli bakhe owakhupha umbiko othi “Amandla Kwabamhlophe” kodwa watshetshe wawukhupha kubulembu beTwitter ngemva kokuchothozwa okubanzi, ngapho osebenzela umongameli laye esithi kakuzwanga lokho. Ngesikhathi abeMelika bejabulela uzibuse wamakhulu amabili lambili zine kuNtulikazi, umongameli wathi laba abatshengiselayo batshengisa ukuthi balomoya omubi, wathi bamela uhulumende wochukuodinga ukubhidlisa ilizwe leMelika.

Kungxenye yokuqala kumnyaka ka2020 umbusazwe kaTrump wakhanya uxega ngoba lapho okwabonakala khona esedlulwa nguMnu. Joe Biden ekuthandweni ngabantu ngesilinganiso esilitshiyangalolunye ekhulwini, sekusele inyanga ezine ukuthi kube lokhetho luka hulumende kuleli. Kulabo mongameli ababili abangenelisanga ukunqoba kukhetho lwesibili kuminyaka engamatshumi amane, kukanti njalo abalandeli bakhe bathi wayengemuva kukhetho olwadlulayo ngo2016 lapho anqoba khona uNkosikazi Hillary Clinton kungananzelelwe.

Ubudlelwano lamanye amazwe; Umongameli Trump wazakala kakhulu ngesisekelo sombuso wakhe esithi “America First”, lapho athi ufaka izizalwane zeMelika kuqala kulezamanye amazwe. Waphuma kwezinye izivumelwane lamanye amazwe ezinjenge Trans-Pacific Partnership, iParis Climate Agreement kunye leIran Nuclear Deal. Kwezokuthengiselana uMongameli Trump, wagcwalisa isithembiso asenza ekhankasa esokuvuselela ingxoxo yeNorth American Free Trade Agreement lamazwe abalisa iCanada leMexico ngapha ehlomisa ezempi leChina. Wake wathoniswa edale leCongress, okwamenza abengomunye wabakhokheli belizwe leMelika ababhekana lalokhu okubizwa ngokuthi yi-Impeachment. Uqale umkhankaso wakhe eFlorida olesihloko esithi “Keep America Great”. Wathi ekhankasa ngomnyaka ka2016 wayesebenzisa isihloko esithi “Make America Great Again”.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG