amalinks wokungena

Breaking News

EleZimbabwe Limanyana Lamazwe Womhlaba Ukunanza Ukukhuthaza Ukumunyisa Abantwana, iWorld Breastfeeding Week


World Breastfeeding Week.

Kusukela mhlaka 1 Ncwabakazi kuze kuyefika umhlaka 7, amazwe womhlaba abe nanza insuku zokukhuthaza ukuqhakatheka kokumunyiswa kwabantwana uchago lukamama, phansi kohlelo lweWorld Breastfeeding Week.

Abezempilakahle bathethe lelithuba ukuthi beluleke omama abamunyisayo ngokuqakatheka kochago lukamama ekondleni abantwana kanye lekuphathiseni owesifazane.

Omama bakhuthazwa ukuba bamunyise abantwana okwenyanga eziyisithupha zakuqala zempilo yabo bengakaqali ukubapha okunye ukudla. Abezempilakahle bathI lokhu kwenza abantwana benelise ukumelana lemikhuhlane etshiyeneyo njalo bakhule kuhle.

Umnumzana Eventhough Siziba umongi esibhedlela seMpilo njalo engumgcinisihlalo weZimbabwe Nurses Association esibhedlela lesi ukhuluma ngokuqhakatheka kokumunyisa.

“Ukumunyisa yinto eqakathekileyo kumpilakahke yomtwana especially esesemncinyane. Kuqakathekile ukuthi aphile ngochago oluphuma ebeleni likamamakhe kuphela especially for the first 6 months engahlanganisi lokunye ukudla, lokhu kuqakathekile ngoba umtwana laphana nxa esanda kuzalwa uyabe efuna ama nutrients ayenza i immunity yakhe kumbe isimo sokuvekela emkhuhlaneni lakwamanye amagcikwane laso siphakame, so uchago lukamama lubuya lulakho khonokho, konke lokho kubuya ngendlela ehambelana lomtwana yenalowo.”

Uqhubekela phambili uSiziba echaza ukuthi ukumunyisa kuphathisa njani umuntu ongumama.

“Kuqakathekile not kuphela emtwaneni kodwa kuqakathekile futhi kumamakhe, ukumunyisa kuyanceda lokuthi umzimba ubuyele ku shape yawo sometimes because umtwana uyabesemunyile, engamunya isisu sikamama laso siyabohla , isibeletho laso sibuyele endaweni yaso, kuyanceda futhi lokuthi ku Family planning lakho bamncede nxa e breast feeder nje engeqisi amalanga engeqisi isikhathi esinengi, kuyamncedisa futhi laku family planning ukuthi kasoze aphangise ukuzithwala, kumcedefuthi lakumvukuzane lezi ezihlasela amabele abomama kumbe izibeletho, ukumunyisa lakho kwatshengisa ukuthi kuyehlisa amachances anjalo, so kuqakathekile kumama and kuyanceda futhi ku create i bond kumama lomtwana.”

Umnumzana Siziba wengeze ngokuthi uma umama ebanjwe igcikwane leCovid-19 uvunyelwe ukumunyisa.

“Uma esele covid but engaka guli kakhulu lokhwana okokuthi kasakwanisi isikhathi esinangi siyathola ukuthi 80% yama covid cases ayabefanana lama flue wonalawa esibalawo everyday, amanye vele awasoze abe lama symptoms, so isikhathi soneso vele umtwana kuyabe kumele e fidwe, umama laye eku isolation e isolate lomtanakhe emfeed ebe e monitor ukuthi khona kalama problems yini, so thina sithi abantu kabamunyise abantwana babo ngendlela eright beku isolation kungela kuthi bale covid ngaphandle kokuthi umamawakhona laye segula kakhulu, sekhwehlela kokuphela vele laye kasakwanisi then siyamu separate lomtwana sibine u plan B.”

Unkosikazi Sifiso Ndiweni omunye wabomama abamunyisayo uncoma umkhankaso wokufundisa omama ngokutheka kokumunyisa.

“Abantwabethu kuyinto enhle kakhulu eqakathekileyo esiyikhuthazwa sikhathi sonke esibhedlela nxa sibahambisa sikhathi sonke ukuthi kubonakale ukuthi bayakhula ichago lwethu esilalo luphethe into yonke abangabe beyifuna emzimbeni wabo lokulwisana lemkhuhlane.Bayasikhuthaza ukuthi sibamunyise kakhulu singayekeli umtwana engamunyi ngoba uchago loluyana luyabe lumsiza ukuthi akhule kuhle ,isikhathi esinengi siyakhuthazwa ukuthi singaphangisi ukuthi sibanike ukudla okuqinileyo njengesitshwala kuyabaphambanisa isystem yabo umtwana uyabe esesemcane engakwanisi ukuthi digest ukudla esiyabe simnika khona.”

Unkosikazi Sazini Fuyane omunye njalo umama omunyisayo wakoBulawayo, ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi seCovid-19.

“Now ichallenge esihlangana layo eclinic yikuthi sekulayinwa phandle and sokuphuza ungahamba ekuseni ubuya sekutshone ilanga because of covid, okwamanje akusekho yinjayelo esasiyijayele but yikuthi sokuphuza futhi sokulate akusenziwa ngesikhathi and sebe grade ama review dates loba lihambile bethi libuye ngalesiya skhathi, bayabebebhalile sibili idate but sokuthwa ungafika futhi esibhedlela kuthiwe ubuye ngelinye ilanga ngoba liyabelibanengi eliyabe libhalelwe the same ama date wonalawo ngenxa ye covid.”

Udokotela Ruth Labode umgcinisihlalo wekomithi ebona ngezempilakahle ekhuluma ngokunanzwa kweviki yokumunyisa uthe idale lephalamende selilabo omama abatsha abamunyisayo ngakho kufanele ukube lendawo ezilungiswayo ezifanele ukuthi omama bamunyisele khona nxa besemsebenzini.

Umnumzana Kudakwashe Zombe umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Civil Society Organisations Scaling Up Nutrition Alliance (ZCSOSUNA) ukhuthaze uhulumende ukuthi akhangele imithetho yezisebenzi ethi kumele inanze omama abamunyisayo ngokubalungisela indawo ezibafaneleyo.

Kusukela ngomnyaka ka1992, amazwe womhlaba amanyana minyaka yonke ukuqhuba umkhankaso, owenziwa iviki yonke, oweWorld Breastfeeding Week(WBW) ngenhloso yokukhuthaza lokucebisa omama ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha zempilo yabo.

Umkhankaso walonyaka wenziwe phansi kwendikimba ethi “Protect Breastfeeding: A Shared Responsibility. E-Zimbabwe lumnkhankaso ubukhokhelwa ngabogatsha lwezempilakahle.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG