amalinks wokungena

Breaking News

Mugabe: Amaqhawe Ngawalwa Kumpi Yenkululeko Kuphela


Umongameli Robert Mugabe

Umongameli Mugabe uthe ukhathele ngamazwi avela ebantwini abayiziqoqodo njalo abangaqondisisi umumo abafuna inguquko kundlela amaqhawe akhethwa ngayo:

Umongameli Robert Mugabe uthi bonke abakhalela inguquko kundlela amaqawe akhethwa ngayo ukuze ayobekwa emathuneni amaqawe awe Heroes Acre kabakhohlwe ngoba ekhangelane labalwa impi yenkululeko njalo abezinikelayo.

Emazwini akhe okunanza ilanga lamaqawe emathuneni awe National Heroes Acre ngoMvulo, umongameli Mugabe uthe ukhathele ngamazwi avela ebantwini abayiziqoqodo njalo abangaqondisisi umumo wezinto abafuna inguquko kundlela amaqawe akhethwa ngayo:

Ngendlela acasise ngayo kukhanya kusobala ukuba abanye abantu ikakhulu labakumabandla aphikisayo abasoke belithole ithuba lokuba lenhlonipho enje eZimbabwe ngoba ethi basebenzela ukubuyisela muva inthuthuko lokuphumelela kwelizwe:

Umfundisi wenkonzo yamaKhatholike uFather Fidelis Mukonori ukhuthaze abasakhulayo ukuba belalele amazwi abantu abadala kodwa ngasikhathi sinye bebuza imbuzo elokukhalipha kudaba lwelakusasa labo.

U Mugabe uvumelane lalokhu ethi amaqawe akudala afana lo Mbuya Nehanda labanye batshiya imilayezo elandelwa ngamaqawe lalamhlanje ethi amakhanda abo abikwa ekwele Bhilithane njalo bezafuna ukuwaletha eZimbabwe:

Umphathintambo wezenzakala phakathi kwelizwe uDokotela Ignitious Chombo uthe uhulumende unanza amaqawe ngokuvikela abakulwelayo. UMugabe wazise lumbuthano ukuba kube lentuthuko kancane kwezenotho ngokusekelwa kwemisebenzi yezokwenjiwa lezokwethekelelana ethi balemizamo yokuvuselela ama industry imisebenzi yezokulima kunye lemfundo elohlonzi ethembisa ukutholisa abantu izindlu ezifika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu- 300 000 sisiyafika ku Mpalakazi womnyaka ka2018.

Kusenjalo, uzulu ukhuthaza uhulumende ukuba ehlukane lomkhuba wokukhangela ikhefu lamaqhawe njengesehlakalo se Zanu Pf bethi angakhohlwa ukuba leyo mpi okukhulunywa ngayo lamhla nje,eyaletha uzibuse,yalwiwa ngabamabandla ehlukenenyo okubalisa i Pf Zapu,bemoya munye wokufuna ukuletha inguquko elizweni.Intathelizindaba yethu uMavis Gama usethulela loludana mgokugcweleyo.

Uzulu munye uthi kumele beqakathekiswe ngokulingayo bonke abaphatheka kumpi yenkululeko laba,kuqakathekiswa lelo hlandla abalidlalayo,kungakhathalekile ukuba wayekuliphi bandla lezombusazwe ngaleso sikhathi kulwiwa.

Usuku lwamuhla luqakatheke kuye wonke umuntu hatshi abebandla linye kuphela kungakho singekho isizatho sokwembatha impahla yamabandla ezombusazwe,ingcwethi kwezombusazwe zithi kwenza abanye bengazihluphi ukuphatheka kilo ngoba bengasi balelobandla.

Kuyisona sikhathi uzulu athatha khona ithuba ukuyikhumbula lokuyincoma leyo misebenzi eyaphathwa yizintombi lamajaha ngesikhathi bezinikela ukuya empini ngenjongo yokufuna ukuzikhulula ebugqilini bobukhokheli benkethayabetshabi.

Isimingamatshumi amathathu lanhlanu iminyaka selokhu ilizwe lathola uzibuse ngemva kwalempi yenkululeko eyadonsa iminyaka,abensundu belwisana lobukhokheli babelungu obebulobandlululo.

Enye yengcwethi kwezombusazwe ( Political Commentator ) umnumzana Sambulelwe Mkhwananzi othi kungenxa yalokhu kwenza kwebandla elibusayo okwenza abanye bangazihluphi ngalelikhefu,bekhetha ukuyaphatheka kweminye imicimbicimbi,ngoba bebadlululwa kuthiwa ngabamanye amabandla lanxa abanye babo baphatheka kiyo lempi ngaleso sikhathi.

U Tshabangu usola inkulumo ehlezi iqiniswa yinkokheli yebandla elibusayo ukuba leli lizwe lizakubuswa yilabo abalwa impi yenkululeko,kukhangelwa kakhulu abangamalunga abo ikanti umuntu wonke waphatheka empini ngendlela ezehlukeneyo kungakho kumele aqakathekiswe,kungakhathalekile ukuba wayesilwa ekuliphi ibandla lezombusazwe,ahlonitshwe ngokwaneleyo.

Umnumzana James Katso ungubaba osesemutsha njalo uzelwe ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse.Uthi iyamkhathaza linkulumo uKatso,sekumdida,engasazi ukuba iqiniso kuyiliphi,ngekhaya utshelwa ukuba kwakungabamandla ehlukeneyo alwa impi ngamoya munye.

Uthi usemangaliswa yikuba asebeqakathekiswa kakhulu yileyo nkokheli ebusayo kungabebandla linye kuphela njalo kuyilabo alokhe bekilo,bengazange baphambuka.

Uyalihlonipha kakhulu lelihlandla eladlalwa yilaba bantu,ukukhulula uzulu weZimbabwe ebugqilini abekade bekibo uKatso,edaniswa yinkokheli esezibambelela ezikhundleni ngoba kuthiwa leli lizwe lizobuswa ngabalembali yokulwa impi yenkululeko njalo kukhangelwa ibandla linye kuphela.

Kumkhathaza kakhulu lokho,ezibuza ukuba kuzothiwani lapho lintanga yabaphatheka kulempi eyaletha uzibuse,isiyedlule emhlabeni.

Umnumzana Mlondolozi Ndlovu ungomunye wengcwethi kwezokuhlalisana kwabantu ( Social Commentator ) njalo ehlala emzini we Warren Park eHarare.

UNdlovu uthi umangaliswa yinkulumo yenkokheli yeZanu Pf ebusayo,bezitshaya isifuba ukuba balilwela leli lizwe ukuze uzulu ayithole inkululeko uqobo,bevimba imizamo yalabo abalobungcitshi kunhlangothi ezehlukeneyo,bebenqabela ekhuthini bavuselele umnotho welizwe kuthiwa ngoba bengazange baye empini.

Kungakho uzulu lengcwethi kwezombusazwe lezokuhlalisana kwabantu,bethi kulusizi ukuba lelikhefu lingaqakathekiswa ngendlela okumele liqakathekiswe ngalo ngoba inengi sabakuthatha ngendlela yokuthi ngumcimbi nje wokubuthana kwamalunga akubandla leZanu Pf hatshi ukuthi lusuku okumele lunanzwe nguzulu wonke.

Kuthi abazelwe ngemva kokuba ilizwe lithole uzibuse,bethi iyabaphica lindaba,bengasayizwisisi imbali yaleli lizwe ukuba isuka ngaphi isiya ngaphi,kuphakanyiswa imbali yamalunga akubandla linye,abadala ngekhaya bebatshela okwehlukileyo kusiya ngokuthi kungaphi kwelizwe.

Bathi lingasabonakali ubugugu balo lelikhefu,selalulazwa ngoba lingasananzwa ngemfanelo,kubangelwa yikwenza kwenkokheli kubandla elibusayo,ehlezi ikhumbuza ukuba ozibani kuphela yibo abaqakathekiswayo,ngokuphatheka kwabo kumpi yenkululeko,bekubandla leZanu Pf.

Kungakho uzulu kanye lengcwethi kwezombusazwe bethi kumqoka ukuba kubunjwe liqula elizimeleyo,lalabo abazi ngembali yempi yakuleli,kube yilo elipha izicoco sokuba umuntu kumele aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe,ayelaliswa lapho kulele khona abanye bakhe,hatshi lesi simo lapho ibandla elilodwa kuyilo elilamandla wokukutsho lokho,osekubangele ukukhonona okukhulu kulabo abangasi malunga alo kumbe abaphambana lalo kumibono yalo.

Kusenjalo, ummeli weMakokoba edale lephalamende njalo elilunga leCentral Committee yebandla leZANU u Retired Colonel Tshinga Dube uthi amazwi kamongameli Robert Mugabe awakhombi ukuthi amalunga ebandla lakhe kuphela yikwo okungathiwa ngamaqhawe ngoba kulezinye iziphathamandla seZANU PF ezalwa impi yenkululeko ezingatholanga linhlonipho.

XS
SM
MD
LG