amalinks wokungena

Breaking News

Ingcwethi Zempilakahle Zilimukisa Uzulu Ngengozi Yomlilo


I-Mbawula

Isikhathi somqando sibuya lengozi ezehlukeneyo kodwa okuvame ukwehlela abantu yikutsha kubangelwa zimbawula ezothiwa ngabantu bezama ukukhudumeza ezindlini.

Okudanisayo yikuthi abanengi abatshayo ngabantwana. Ngakhoke abezempilakahle baxwayisa uzulu ngendlela zokugezisa izilonda zokutsha kanye lokulimala okubangelwa yikutsha.

I-Mbawula
I-Mbawula

Unkosikazi Sifiso Ndiweni ongumongikazi uthi isikhathi esikiso esomqando kutholakala abantu abanengi betshile, kubangelwa yinto ezitshiyeneyo.

“Lamuhla ngizafuna sike sixoxisane ngokutsha njengoba sikhangelane lesikhathi somqando kuvamile kakhulu ukuthi abantwana loba abantu abadala batholakala betshile. Ukutsha khona kubangelwa yizinto ezitshiyeneyo esingakutsho ukuthi ngamaBURNS ngesikhiwa, umuntu uyakwanisa ukutshiswa ngamanzi esikuthi ngama hot water burns loba atshiswe ngamachemicals eminye imithi e sikuthi ngamachemical burns or athole ukutshiswa yisteam esiphuma emanzini abilileyo esikuthi yi scalding.”

Unkosikazi Ndiweni uqhubeka exwayisa ukuthi abantu bananzelele indawo zonke loba kusendleleni loba ngekhaya ngoba ukutsha kukanengi lezinto ezitshisayo zizinengi.

“Ukutsha kungendlela ezitshiyeneyo yikho ke ziyalixwayisa ukuthi linanzelele ngungekhaya emsebenzini ezindleleni abantu bayakwanisa ukuthi batshiswe zintambo zamagetsi eziyabe zitshiywe zisechekeni zingavalwanga .Kungekhaya ukuthi omama nxa ligezisa abantwana qala ngokufaka amanzi aqandayo enditshini lenditshi ayibe yinditshi yeplasitiki engabambi umlilo ,siyalixwayisa nxalo ukuthi nxalipheka izibambo zembiza zingabi egcekeni lapho okudlula khona umuntu azibe ngaphakathi kweziko loba isitofu njalo abantwana bengabi bodwa nxa bewotha umlilo loba uheater akube lomuntu omdala.”

Umongikazi ukhulume njalo ngokwelwatshwa komuntu otshileyo ukuthi abantu bengakufaki ezandleni zabo ngoba ezinye indawo lapho abantu abayabe betshekhona kufuna odokotela.

“Ngiyakwazi ukuthi ngekhaya silezinto ezinengi esingathola ukuthi sipholise ngakho umuntu ngemva kokuthi esetshile esikuthi ngamahome remedy kodwa lokhu asikukhuthazi ngoba ukutsha khona kulendawo esizikhangelele zona ukuthi loba ungabe umuntu etshe indawo encane kodwa indawo ezinjengamajoint empinjeni amehlo loba ngangaphansi ngapha siyabe sikhangelele ukuthi umuntu lowu uzalaliswa ngoba indawo lezi sizithi ngamaSpecial areas ukuze athole ukwelatshwa okuqondileyo uyabe ethola njalo amapilisi okuthiwa ngama antibiotics.”

Umongikazi Nothando Nyoni ugcizelele ngokuthi izilonda zokutsha ziyingozi njalo ziyabulala nxa zingaphathwanga kuhle kumbe zayekelwa zibola.

“Amaburns yinto ebulala abantu masinyane kumbe esingathi yizilonda zokutsha nxa zingayekelwa zibe lobomvu zibole ziyakwanisa ukuthi umuntu zimbulale ngabakuthi yi septicimier ngolimi lwesibhedlela khonokhuyana ukucina sezibolile yikho okucina sokubulala abantu ngenxa yokungagcinakali kuhle hambani esibhedlela liyekwelatshwa khona kungabi yinto eliyigcina ngekhaya ngoba sonke kufanele sibone ukuthi akusonto efanele ukwenzakala ngoba kuyingozi okufanele siyenqabele ngkhaya.”

Unkosikazi Sidumisile Songo omunye olesihlobo esake sehlelwa yingozi yokutsha uthi yena waluthola usizo esibhedlela abantu bengabo kwesabela khatshana.

"Mina ngingomunye engilesihlobo sami esatshayo wathi nje epheka kananzelelanga isigqoko salumatha umlilo wathi esuka lapho eziko wasuka egijima banje lapho egijima isigqoko sasilokhe sibhebha ngamandla senelisa ukuthi simbambe samgiqhaphansi samboza ngengubo eyayimanzi yikho ke ukuthi umlilo ume ukubhebha saphanga samgijimisela esibhedlela ngoba wayetshile ngamandla wenelisa ukuphola ngakho ngiyaqhongqosela abantu ukuthi nxa sesivelelwe yingozi sihambenini esibhedlela ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe siyabe sisesaba ukuthi engxenye kuzafunakala opolice report kodwa asisukumeleni phezulu sihambenini siye thola usizo esibhedlela usizo lukhona” Abezempilakahle baxwayisa uzulu ukuthi engesabeli khatshana abuye ezibhedlela azothola usizo ukuze asinde lokusindisa imphefumulo yalabo ababathandayo, nxa sebethe behlelwa yingozi yokutsha loba betshiswe yini bona yibo abazaba kwazi ukuthi babasiza njani ukuze bangalahlekelwa zimpilo mahlayana kumbe asale eselobugoga.

please wait

No media source currently available

0:00 0:05:24 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG