amalinks wokungena

Breaking News

Isizalwane seSweden Sinika Izakhamizi Injini Yamanzi Yokuqhelisa Isivande


UNkosazana Kersti Palmberg loSikhwicamfundo Mlilo banatha amanzi apontshwa ngamandla awelanga - awe solar.

Isizalwane sakwele Sweden UNkosazana Kersti Palmberg kunsukwana ezedluleyo uphe uncedo lwesipho senjini yamanzi esebenza ngamandla elanga iSolar Powered Water Engine kuzakhamizi zeTshanyawugwe eGwanda.

UPalmberg ukhuthaze izakhamizi ukuthi zithathe lelithuba ukuthi zilime ngamandla ukuze ziguqule impilo zemuli zabo.

UKersti uveza izikhwama azithungayo eqoqa imali yokuthenga isolar.
UKersti uveza izikhwama azithungayo eqoqa imali yokuthenga isolar.

UPalmberg utshele izakhamizi zeTshanyawugwe ezansi yeMaNdebeleni ukuthi yena kayisiso sinothi kodwa wathintheka lapho ebona imifanekiso yabomama beSibambene Garden Project bethwala inkonxa ngamakhanda njalo behamba umango omude ukuze bayethelela izivande zabo.

UPalmberg ebekhuluma lapho ezophawula ngokusemththweni ukusebenza kwalinjini yamanzi esebenza ngamandla elanga awesolar esivandeni seSibambene Garden Project phansi kwesikolo seTshanyawugwe embuthanweni obulezakhamizi, osobhuku, amakhansila kanye labantwana besikolo.

​Imifanekiso ayibonayo uthi yamthinta waqala ukuthunga izikhwama ezilikhulu azithengisileyo njalo encediswa ngabangane bakhe wenelise ukuqoqa amadola wasethenga ngayo injini le.

UPalmberg uthi isifiso sakhe yikuthi omama balime izilimo abazazithengisa bathole imali yokuphilisa imuli zabo ukuze labantwana bakhule bezigqaja ngokulima .

“Into eyodwa nje abantu abakhohlwa ukukhuluma ngayo yikuthi ungahlanyela imbhida uthengise uthole imali kodwa into eqakathekileyo kakhulu engqondweni yami yilokhu yikuthi uyenelise ukunika abantwana ulwazi lokuthi wena ungakwanisa ukubenzela olunye ulutho.”

Zithabile okumangalisayo izakhamizi zeTshanyawugwe.
Zithabile okumangalisayo izakhamizi zeTshanyawugwe.

UMnu. Jackson Ndlovu owe Edward Ndlovu Memorial Trust, onguye owathatha imifanekiso yabomama beSibambene wayithumezela uPalmberg, uthi inengi labomama beSibambene ngomama abadala kakhulu abadinga ukuphathiswa.

“Sihlangene-ke lamhla sikhangele yonaleyo injongo yokuthi abeSibambene kumele bakhule njengeminyaka yabo, iaverage age yabo ngiyabona it’s about 72 years futhi ngabantu abalokhe beswela ukuthi badle izinto ezingcono ukuzama ukucongolozela ukuthi imizimba iqine, abanengi babo balabazukulu ababagcinileyo, abanengi babo abakaze bezwe ngento okuthiwa yipension kumbe ukuhola, abanengi babo abazange baqhatshwe ngaphandle kokuthi balotsholwa abanye njalo kabazange balotsholwe.”

Omama beSibambene balima izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi, ihanyanisi kanye lamacarrot njalo umgcinisihlalo wabo, uNkosazana Shuna Ndlovu, wamukele lesisipho ngenjabulo enkulu esithi bazasebenza gadalala.

“Shuwa isolar leyi letanka leyi isihlumise amandla emzimbeni, amandla emzimbeni esesilawo asemanengi kakhulu. Ingadi leyi sifuna ukuthi siyilime liyithole yonke ibophile sithengise izilimo zethu sokungani laboZezane High School khonale labo Manama ezibhedlela leboarding babuye bezothenga khonapha ukuthi sithuthuke lathi.”

Obengumhlonithswa kulumbuthano usikhwicamfundo wezokulima, uNtombizakhe Mlilo, yena ucele obaba ukuthi bancedisane labomama beSibambene ukuze isivande sikhule.

Izakhamizi zeTshanyawugwe.
Izakhamizi zeTshanyawugwe.

“Obaba bakhona la, ngiyathaba ukuthi obaba bakhona la kwezinye izikhathi kwezinye indawo esihamba khona asize sababona obaba, bobaba buyanini lisekele omama lisebenze labo libone ukuthi isizwe siyathuthuka ngoba akulamuli engela baba lomama. Ikhona na? So nxa sokuthutsha omama emsebenzini obaba bengasakhanyi imuli yenaleyana sihamba njani ingasela baba ingasela mama.”

ITshanyawugwe ingamakhilomitha edlula ikhulu usuka edolobheni leGwanda ulubhekise ezansi. Njengazo zonke indawo zezansi yeMaNdebeleni kayitholi izulu elinengi osekudale ukuthi kusungulwe indlela zokulima ngokuthelezela.

UNkosazana Palmberg uphinde wapha omama beSibambene esinye sezikhwama azithungayo kanye lesibane sokusebenzisa lapho bethe gwaqa befunda ingwalo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG